ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

MEŞHURLYK GAZANÝARLAR

SIZEM OKAP GÖRÜŇ


Futbol hakynda 5 fakt

Reýting: 4.2/5 (27 baha berildi)


Ajaýyp Dubai

Reýting: 4.5/5 (12 baha berildi)


Messi biografiýasy

Reýting: 4.3/5 (17 baha berildi)


Koka-Kola hakda gyzykly faktlar

Reýting: 4.1/5 (32 baha berildi)


TÄZE GOŞULAN MAKALALAR

ILKINJI BOLUP OKAŇ


RUSSIA 2018 futbol çempionaty hakynda


100 metrlyk yahta


TOP 5 iň gymmat sagatlar


Kino äleminden gyzykly faktlar


Türkiýe hakynda gyzykly faktlar


2018 ýylyň kitaba giren rekordlary


Excalibu diwary


Futbol hakynda 5 fakt


Dünýäde iň gymmat motosikl


Dünýäde iň uly deşikler


ÝAKYNDA

BIZDEN DAŞLAŞMAŇ

Oragnizm üçin peýdaly gök önümler


Hyundai kompaniýasy hakynda


Singapur hakynda 10 fakt


FUTBOL äleminden ýene-de gyzykly faktlar


REDAKSIÝANYŇ
SAÝLANY

OKAMAGY MASLAHAT BERÝÄS

SIZIŇ GÖWNÜŇIZE ÝARARGoşgylar we Manyly setirler

IŇ GOWY GOŞGYLARY OKA

5
5
5
5
5
5

Kitaphana

KITAPLARA SEÝIL ET

5
5
5
5
5

Degişmeler dünýäsi

GÜLMEK ÖMÜRDEN

Eger-de sen ýykylsaň, men hemişe sen bilen.
©aswalt

- Siz näçe ýaşyňyzda?
- Ýigrimi ýaşymda
- Ýöne bäş ýyl mundan ozalam 20 ýaş diýipdiňiz.
- Men şu gün bir zat diýip, ertir başga zat diýýänlerden däl.

Şu haty okaýan dostum, ine bu günüňem geçip barýar. Beýleki günleriňden diňe geýýän içgi geýimiň bile tapawutlanaýmasa. Olam belli däl ýöne.