TM HYZMAT


ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

MEŞHURLYK GAZANÝARLAR

SIZEM OKAP GÖRÜŇ


Kino äleminden ýene-de gyzykly faktlar

Reýting: 4.2/5 (29 baha berildi)


Samsung hakynda gyzykly faktlar

Reýting: 4.2/5 (31 baha berildi)


Singapur hakynda 10 fakt

Reýting: 4.3/5 (21 baha berildi)


GUCCI - şereketiniň taryhy - 1

Reýting: 4.1/5 (14 baha berildi)


Hyundai kompaniýasy hakynda

Reýting: 4.2/5 (10 baha berildi)


Dünýäni üýtgeden 5 telekeçiler

Reýting: 4.6/5 (17 baha berildi)TÄZE GOŞULAN MAKALALAR

ILKINJI BOLUP OKAŇ


Razy bolaly


Wagt barada


Wanganyň aýdanlary we ömri


12 minutda telefona zarýat beriler

Gurbanmyradow Ahmet

Manyly setirler

Gurbanmyradow Ahmet

Gyzykly maglumatlar

Gurbanmyradow Ahmet

Towuklar bilen “gürleşip” bolarmy?!

Gurbanmyradow Ahmet

Aýda "Toýotaly" gezelenç

Gurbanmyradow Ahmet

Nakyllar we matallar degişme

Gurbanmyradow Ahmet

"Hoş söz aýdyň" goşgy

Berdinazar Hudaýnazarow

"Nirden gözläýin" goşgy

Annagurban Annagurbanow

"Ýatladyňmy sen" goşgy

Annagurban Annagurbanow

HEKAÝALAR

DURMUŞY WAKALAR


Sensiz setirler


Etmişe iteklemek


Soňky duşuşyk 5


Soňky duşuşyk 4


Soňky duşuşyk 3


Soňky duşuşyk 2


Soňky duşuşyk 1


Hajy we Jöhit


Demir ussa we şeýtan


Munda-da bir haýyr bar


Garyba kömek etmeýän bayň soňy


Çaý halta


Ýaňramasana


Bu-da geçer


Sen meniň üçin gymmatly (Oýlanma)


Perzent


OGULSENEM TAŇŇYÝEWA

HEKAÝALAR WE POWESTLAR


Bagtym hem ýyldyzym 10


Bagtym hem ýyldyzym 9


Bagtym hem ýyldyzym 8


Bagtym hem ýyldyzym 7


Bagtym hem ýyldyzym 6


Bagtym hem ýyldyzym 5


GYSGAÇA GYZYKLY FAKTLAR

A SIZ BILÝÄŇIZMI?


Ýaponiýadaky köçeleriň atlary ýokdur


Gadymy gresiýada hassa aradan çykan ýagdaýynda lukmanyň ellerini kesýärdiler


Skropionlar 2 ýyl ýaly hiçzat iýmän bilerler, bitler bolsa 10 ýyl


Aýna jaýryk açanda, onuň jaýrygy 5.000 km/s bilen ýaýraýar


Eýfel binany her 7 ýyldan täzeden reňkleýärler


Uly kenguru - 9 metr aralyga böküp bilýändir


ÝAKYNDA

BIZDEN DAŞLAŞMAŇ

Hytaýyň ajaýyp ýerleri


Italiýanyň 10 sany haýran galdyryjy ýerleri


UFC döreýşi


REDAKSIÝANYŇ
SAÝLANY

OKAMAGY MASLAHAT BERÝÄS

SIZIŇ GÖWNÜŇIZE ÝARARGoşgylar we Manyly setirler

IŇ GOWY GOŞGYLARY OKA

5
5
5
5
5
5

Kitaphana

KITAPLARA SEÝIL ET

5
5
5
5
5

Degişmeler dünýäsi

GÜLMEK ÖMÜRDEN

Eger-de sen ýykylsaň, men hemişe sen bilen.
©aswalt

- Siz näçe ýaşyňyzda?
- Ýigrimi ýaşymda
- Ýöne bäş ýyl mundan ozalam 20 ýaş diýipdiňiz.
- Men şu gün bir zat diýip, ertir başga zat diýýänlerden däl.

Şu haty okaýan dostum, ine bu günüňem geçip barýar. Beýleki günleriňden diňe geýýän içgi geýimiň bile tapawutlanaýmasa. Olam belli däl ýöne.

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak