TM HYZMAT BILMELI - BILMELILERI BILMEK - HEZIL!

TM HYZMAT - BILMELI!

TM HYZMAT BILMELI - TM HYZMAT atly portal hem-de ýolgörkeziji web saýtyň aýratyn proýekty bolup durýar. Indi makalalary, hekaýalary, degişmeleri we kitaplary TM HYZMAT BILMELI-de alyp, okap we bilip bilersiňiz! Şeýle hem siz bize öziňiz makala ýazyp ugradyp bilýärsiňiz, siziň makalalaryňyz TM HYZMAT BILMELI-de siziň adyňyzdan köpçülige ýetiriler! Eger-de bilmeýän zadyňyz bar bolsa BILMELI bilen bilmek HEZILDIR!


TM HYZMAT - PORTAL-ÝOLGÖRKEZIJI
www.TMHYZMAT.com

1. TM HYZMAT - köptaraplaýyn web portal hem-de ýolgörkeziji, biziň mümkinçiliklerimiz çäksiz we biz islendik ugurdan bölüm açyp, ulanyjylary çekmäge mümkinçiligimiz bar.
2. Kärhanaňyzy/hyzmatlaryňyzy degişli bölümlere MUGT ýerleşdirmek mümkinçiligi.
3. TM HYZMAT TEAM – topary elmydama portalyň üstünde işleýär, kiçiräjik ýalňyşlyklar, täze ssylkalar, bölümlere goşundylar we ş.m işleri amala aşyrylyp durulýar.
4. Biz elmydama täze mümkinçilikleri gözleýäris.
5. Biz elmydama hyzmatdaşlyga taýýar we täze hyzmatdaş tapmakda işler amala aşyrýas.
6. Hyzmatdaşlyk – bu ýagny birnäçe saýtlardan ýa proýektlardan bize goşmaça ulanyjylaryň gelmegidir. Sebäbi TM HYZMAT web portalyň reklamasy hyzmatdaşlarda hemişelik durýar.
7. Biz siziň sargan reklamaňyzy ulanyjylaryň köp bölegine görkezmek üçin alada edýäris. Iň gyzykly bölümlere bolan girelgeler, ulanyjylar siziň reklamaňyza gaýdyp geler ýaly görnüşde ýerleşdirilen.
8. Biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanyp siz uly höwes bilen biziň gün-günden ýetýän üstünliklerimiziň şaýady bolarsyňyz, reklamaňyz bolsa täze ulanyjylary özine çekip durar.
9. TM HYZMAT web portalyň işleýiş tizligi, ýönekeý we uýgunlaşýan dizaýny, düşnükli ýagdaýda ýerleşdirilen bölümler ulanyjylaryň erkin seýil etmegine ýardam berýär.
10. Portaldaky peýdaly, gyzykly we özine çekiji maglumatly bölümler – ulanyjylaryň gelmegini üpjün edip durýandyr.
11. Reklama ýerleşdirmegiň birnäçe görnüşleri, islendik saýlan sahypaňyzda/bölümiňizde ýerleşdirmek mümkinçiligi.


ÝOLGÖRKEZIJÄ KÄRHANAŇYZY GOŞMAK ÜÇIN NÄME GEREK?

1. Kärhanaňyz hakda gysgaça maglumat taýýarlaň.
2. Logotip suraty we birnäçe goşmaça suratlar (3-4 sany).
3. Salgyňyz, telefon belgileriňiz.
4. Sosial ulgamlarda bar bolan sahypalaryňyzyň salgylary.
Şu maglumatlary taýýarlap aşakdaky salgylara ugratmagyňyzy haýyşt edýäris.
Ýa-da şu ýerden - Kärhana goşmak formasy

Bizden daşlaşmaň, TM HYZMAT – Siziň hyzmatyňyzda!Biziň hyzmatdaşlarymyz


BIZIŇ BILEN HABARLAŞMAGYŇ ÝOLLARY

LINE: admin-tmhyzmat
LINE@: @tkf9716i
INSTAGRAM: https://instagram.com/tmhyzmat
EMAIL: support@tmhyzmat.com

Teklipleriňizi şu ýerde goýup bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(4) Güneş

Makalany nähili ugratmaly
03.07.19 20:43
 Gülaý

Agza bolup bolanokmyka?
18.06.19 13:40
 reyhan

Hyzmatlarñyz ücin sag bolun
21.03.19 21:50
 aysa

barde sahsy hat yazysmak yokmy yagny agza bolup bolmayamy
25.02.19 12:55

Teswir galdyr


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak