TM HYZMAT BILMELI
Adamlar


Çarli Çaplin hakda faktlar

1. Çarli Çaplin – hakykatdan hem legendarny şahsyýet. Lal kino biziň üçin indi köne döwür, emma Çarli Çaplinyň....Biografiýa Meri Keý

Meri Keý Eş – amerikaly telekeçi, “Mary Kaý Cosmetics” kompaniýanyň esaslandyryjysy....Adamlar hakda 10 sany faktlar

Barmaklar käwagt gös-göni bolmaýarlar. Adaty bolşy ýaly süýem barmak, ogulhajat barmak ...Adamzat taryhynda iň kyla sygmajak sowgatlar

Sowgat – elmydama ýöne düşünşimizden has uly zatdyr. Size berilýän sowgat...Max Factor - häzirki zaman kosmetikañ atasy

"Maks Faktor" - dünÿä mešhur kosmetik kompaniÿany esaslandyryjy - 1877-nji ÿylda ol wagtlar Russiÿanyñ bölegi bolan Polšada doglan Maksimilÿan Faktorowiç...Babar Ali - üýtgeşik mugallym

Babar Ali - indiÿañ çola šäherleriñ biri bolan Muršidabaddan ÿönekeÿje oglanjyk. Bu šäheriñ kemala gelen jemgyÿetiñ...Stenford uniwersitetiň talyplaryna 2 sagatda 600$ gazanmak başartdy

14 toparyň her birisine 5 dollary bukja berilýär, ýagny “başlangyç kapital” hökmünde we 2 sagat wagt berilýär. Tabşyryk tamamlanandan soňra her toparda öz işini görkezmek üçin 3 minut berilýär..."Ýeke Öýde" atly film hakda faktlar

1.1977-nji ýylda ýogalan Elwis Presli filmdi epizodik roly oýnapdyr diýen rowaýat bar. Oňa ynanýanlaryň köpüsi Kewiniň ejesiniň arkasyndaky duran sakgally erkek şol Presli diýip çaklaýarlar...Kinolarda rollara eýe bolmak maksady bilen aldaw ýoluny saýlan aktýorlar hakda

Durmuşy we eden-etmişleri - kinolaryň aktýorlaryny biz ýaly adaty adamdygyny subut edýär. Üstünlige ýetmek üçin ýollar kän, netijede esasy üstünlikli bolmakdyr!


Dünýäniň iň baý adamlary

Nädip üstünlige ýetmeli we material taýdan ýeterlikde ýaşamaly, öz erkine seýil etmek we peýda...