TM HYZMAT BILMELI
Makalalar


Longleat Hedge Maze labirinty

Longleat Hedge Maze (Angliýa) labirinty dizaýner Greg Braýt 1975-nji ýylda düzdi...
Täze aýlawly bina

EFFEKT atly arhitektur studiýasy turistlar we suratçylar üçin haýran galdyryjy...
Dürli ýurtlarda pissa görnüşleri

Köp ýurtlarda pissanyň öz görnüşleri bardyr. Birnäçe şolar ýaly “milli” pissanyň görnüşleri turistlary haýrana...
Houtouwan - idegsiz oba

Shenshan atly hytaý adada Houtouwan atly uly bolmadyk 1990-njy ýyllardan bäri idegsiz...
Gymmat bahaly superkarlar

Millionerlaryňam arzuw edýän gymmat bahaly we owadan superkar awtoulaglar...
Beýik Watançylyk urşynyň pursatlary

Beýik Watançylyk urşynyň pursatlary/suratlary...
Grenland akulasy

Siziň görýäniňiz Atlantik okeanyň demirgazyk tarapyndaky Grenlandiýa kenarýakalarynda...
Dünýä rekordlar

Bu makalada biz birnäçe dünýä rekordlary biln tanyşarys...
"Juventus" futbol kluby

Juventus - ( ita. Juventus Football Club [ju.ˈvɛn.tus]; lat. iuventus — ýaşlyk )...
"Real Madrid" futbol kluby

1902-nji ýylyň 6-njy martynda esaslandyryldy...
"Barcelona" futbol kluby

Futbol kluby "Barselona ( kata . Futbol Club Barcelona, isp. Fútbol Club Barcelona)...
Awtoulag hakda

Awtoulaglar ( gres. αὐτός — özi we lat. mobilis — hereket etýän , basym )...
Banan hakda gyzykly maglumatlar

Banan ( Lat. Músa ) - tropiki klimatda ösýär. Hasaplamalara görä 40 ýakyn banan görnüşleri bar...
Anakonda hakda faktlar

Anakonda dürli-dürli guşlary we reptilileri suwda bogup, olar bilen iýmitlenýärler...
Messi biografiýasy

Lionel Messi 1987-nji ýylyň 24 iýunynda Argentinanyň Rosario şäherinde dogulýar...
Karlmann King gymmat awtoulag

Siz ynanmarsyňyz, ýöne bu awtoulag hakykatdanam bar. Karlmann King 6 adamlyk, owadan...
Dünýäde iň owadan güýe

Ilkinji bolup bu güýe 2009-njy ýylda gyrgyz zoolog Artyr Anker tarapyndan Wenesueladaky milli Kanaýama parkynda tapyldy...
Dünýäde iň gymmat köwüş

Britan dizaýnery Debbi Uingem iň gymmat jübüt köwüşi hödürledi...
Tutuš dünÿäden haÿran galdyryjy strit-artlar.

Häzirki zaman sungat çäni bilmeÿär. Häzir köçe suratkešleri diñe bir jaÿlaryñ diwarlarynda surat çekmän...
Wolkswagen kompaniÿasy dünÿäde iñ baÿ kompaniÿa hökmünde 1 gün boldy.

Kompaniÿanyñ taryhynda Wolkswageniñ "dünÿäniñ beÿginde" bolan...
Polinÿane-a-Mare - äpišgeden haÿran galdyryjy görnüši bolan šäher.

Az wagtdan rugsat wagty ÿetip gelÿär, siz bolsa nirä gitjegiñizi entäk saÿlañzok?....
Tebigatda äpet haýwanlar

Adamlarda duš gelši ÿaly haÿwanlaryñ hem ägirt ululary dušÿar...
Saraý Al Mahrus

Her ÿurduñ üÿtgešik ÿerleri bolÿar, Russiÿañ ÿerlerinde bolsa olar az däl. Meselem, Saraÿ-Batu - šäheri. Ol öz wagtyny ozup....Ahal Teke atlar

Ahalteke aty-bu örän owadan, ÿüñi metal öwüšgini berÿän at. Tohumyñ wekilleri häzirki ....
Organizm üçin peýdaly içgiler

Alymlaryň çaklamagyna görä, adam üçin diňe natural içgiler peýdaly bolup biler, sebäbi organizm 70% suwuklykdan ybaratdyr....Gippersesly uçar 2 sagatda Pekindan
Nýu-Ýorka ýolgaçylary eltmek mümkinçiligini döreder.

Hytaýda çalt depginde täze gipersesli uçaryň üstünde işler alnyp barylýar. Aýtmyşlara görä, uçaryň bady 8500 km/s bolmaly...Dünýäniň iň owadan ýerleri

Biziň dünýämiz üýtgeşik we täsindir, çünki onuň her künjeginde adaty bolmadyk we haýran galdyryjy ýerleri tapyp bolýar...Çarli Çaplin hakda faktlar

1. Çarli Çaplin – hakykatdan hem legendarny şahsyýet. Lal kino biziň üçin indi köne döwür, emma Çarli Çaplinyň....Taryhda adaty bolmadyk harby taktikalar

Köp harby taktikalarda adaty ýagdaýda buýruk berijiniň tiz wagtda gelen karary we garaşylmadyk ....Gaplaňhas balyk-murena, Atlantik
okeanynyň iň howply balygy

Muren balyklaryň ýaramaz abraýy bilen peýdalanýanlaryň arasyndada bu ýyrtyjylar – iň howplylaryň we gazaplysy bolýandyr....Biografiýa Meri Keý

Meri Keý Eş – amerikaly telekeçi, “Mary Kaý Cosmetics” kompaniýanyň esaslandyryjysy....Kettenkrad – nemes motosikly

Bu nemes motosikly taryha – Kettekrad ady bilen girendir. (Kettenkrad – trak, “Kraftrad” – motosikl)...Dünýäde iň uly adalar

Biziň dünýämiz owadan we üýtgeşikdir. Onuň köp bölegini deňizler we okeanlar tutýandyr...Karaoke döreýşi hakda

Karaoke bary ýogy 40 ýyl mundan ozal döräpdir, ýagny 1971-nji ýylda, emma az wagtyň içinde tutuş ýer ýüzünde uly meşhurlyk gazandy...Suşi we roll hakda gyzykly faktlar

Ortaça özini süýjije nahar bilen begendirmek islän adam, uly ähtimallykly suşi ýa-da roll satyn alar...Dünýäde ady belli gaplaň – Çampawat urkaçy gaplaňy

Dünýäde ady belli gaplaň – 436 adam öldüren Çampawat urkaçy ...

Adamlar hakda 10 sany faktlar

Barmaklar käwagt gös-göni bolmaýarlar. Adaty bolşy ýaly süýem barmak, ogulhajat barmak ...Kambodja: Jeňňellik we ybadathanalar ýurdy

Aziýanyň günorta-gündogar döwletleriň arasynda Kambodja aýratyn orun eýeleýär...Adamzat taryhynda iň kyla sygmajak sowgatlar

Sowgat – elmydama ýöne düşünşimizden has uly zatdyr. Size berilýän sowgat...Kirpi hakda gyzykly faktlar

Kirpiler ýer ýüzünde 15 million ýyl mundan ozal döräpdirler.....Max Factor - häzirki zaman kosmetikañ atasy

"Maks Faktor" - dünÿä mešhur kosmetik kompaniÿany esaslandyryjy - 1877-nji ÿylda ol wagtlar Russiÿanyñ bölegi bolan Polšada doglan Maksimilÿan Faktorowiç...Marauder atly bronýa bilen örtülen ulag

Ol Top Gear-iñ taÿÿarlan ähli kynçylkly synaglaryny üstünlik bilen geçdi. Riçard Hammondañ mešhur šounyñ kömegi bilen Marauder millionlarça tomašalar üçin açyš boldy....Babar Ali - üýtgeşik mugallym

Babar Ali - indiÿañ çola šäherleriñ biri bolan Muršidabaddan ÿönekeÿje oglanjyk. Bu šäheriñ kemala gelen jemgyÿetiñ...Gladiatorlar hakda

Ilkinji, gladiatorlaryň belli bolan duşuşygy b.e önki 264-nji ýylda Rimda Desima Bruta Perriň jaýlamaklygynda bolup geçdi...Çehiýa hakda faktlar

1. Çehiýada öndürilýän piwo iň süýji diýlip hasaplanylýar.
2. Çehiýada köne şäherlerinde steklopaketlary we sputnik tarelkalary görmersiňiz, sebäbi gadymy şäheriň görküni bozmak gadagan edilýär....Stenford uniwersitetiň talyplaryna 2 sagatda 600$ gazanmak başartdy

14 toparyň her birisine 5 dollary bukja berilýär, ýagny “başlangyç kapital” hökmünde we 2 sagat wagt berilýär. Tabşyryk tamamlanandan soňra her toparda öz işini görkezmek üçin 3 minut berilýär...Dürli ÿurtlarda 14 fewralyñ bellenilişi

Döwletleriñ köpüsi 14 fewraly belleÿärler. Dükanlarda dùrli materialdan ÿasalan ÿürekleri satyp bašlady...Išini ulaglardan bašlamadyk 5 sany ulag öndürijiler

1862-nji ÿylda 21 ÿanwarynda hemme kišä öz ulaglary bilen tanyš bolan nemes kompaniÿasy Opel döredi...Dyrnaklaryñ ÿagdaÿy hakda faktlar

Biziñ dyrnaklarymyzyñ ÿagdaÿyny bilmek üçin lukmanlar wizual gözegçilik edÿärler. Biziñ bedenimiz içimizde bolÿan zatlary aÿdyp bilÿär...TM HYZMAT saýta 6 aý boldy

Portal hem-de ýolgörkeziji web saýtymyza 6 aý boldy, 6 aýyň dowamynda ýeten derejelerimiz we ösüşimiz hakda...Koka-Kola hakda gyzykly faktlar

ABŞ-nyň köp ştatlarynda ýol gözegçilik polisiýa işgärleri ýol heläkçiliklerinden soň gany aýyrmak üçin ýanynda elmydama 2 gallon kola saklaýarlar...."Ýeke Öýde" atly film hakda faktlar

1.1977-nji ýylda ýogalan Elwis Presli filmdi epizodik roly oýnapdyr diýen rowaýat bar. Oňa ynanýanlaryň köpüsi Kewiniň ejesiniň arkasyndaky duran sakgally erkek şol Presli diýip çaklaýarlar...
Püsek (şeker) hakda gyzykly faktlar

1.Çenden aşa iýilen püsekli önümler we umuman püsegiň özi ýüzüňizde dügürtikleriň emele gelmegine getirip biler...Dünÿäde iñ mešgur we gymmat altyn - kümüš šaÿ-sepleri

Gymmat altyn - kümüš šaÿ-sepleri özüniñ amatlylygy bilen tapawutlananok, ÿöne olar esasy orun eÿeleÿär...Nokia hakda gyzykly faktlar

Häzir siz telefon boÿunça dünÿä lideri bolan Nokia hakda 10 sany öñ ešidip görmedik faktlary okarsyñyz....