ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Makalalar


Razy bolaly

Bozup aýralygyň dymyşlygyny,
Ýa sowuk, ýa yssy ýagyşlygyny.....

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Wagt barada

Gündogaryň gadymdan gelýän wagtnamalaryna görä, 1 müçe 12 ýyla, 3 müçe 1 garyna ýa-da 36 ýyla deňdir.....

Reýting: 4.5/5 (11 baha berildi)


Wanganyň aýdanlary we ömri

Wangeriýa (Wanga) Pandewa Guçherowa 1911- nji ýylda Makedoniýanyñ.....

Reýting: 4.3/5 (18 baha berildi)


12 minutda telefona zarýat beriler

Ykjam aragatnaşyk enjamlaryny öndürmek boýunça dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalaryndan “SAMSUNG”.....

Reýting: 3.3/5 (9 baha berildi)


Manyly setirler

Beýik üstünlikler köplenç, samsyk synanşyklardan soñ başlayar.....

Reýting: 4.3/5 (13 baha berildi)


Gyzykly maglumatlar

Iň agyr almanyň agramy 1 kilogram 849 gram (1.849 kg). Ony ýaponiýaly Hisato Iwasaki öz....

Reýting: 4.5/5 (6 baha berildi)


Towuklar bilen “gürleşip” bolarmy?!

Janly-jandarlaryň diline düşünip bilýän gahrymanlar barada ertekilerde kän eşidensiňiz. Şol...

Reýting: 4.7/5 (3 baha berildi)


Aýda "Toýotaly" gezelenç

Ýaponiýanyň awiakosmos agentligi (JAXA) sürüjisiz hereket edýän alty tigirli ulagy öndürmek...

Reýting: 3.5/5 (4 baha berildi)


"Hoş söz aýdyň" goşgy

DOSTYÑ BN OÑUŠMASAÑ, GÖWNÜÑ MYDAM KÜTEK BOLAR
AŸALYÑ BN OÑUŠMASAN...

Reýting: 3.3/5 (8 baha berildi)


Nakyllar we matallar degişme

DOSTYÑ BN OÑUŠMASAÑ, GÖWNÜÑ MYDAM KÜTEK BOLAR
AŸALYÑ BN OÑUŠMASAN...

Reýting: 4.0/5 (20 baha berildi)


"Nirden gözläýin" goşgy

Agşam gördüm bir gözeli düýşimde
Aýdyň men ýarymy nirden gözläýin...

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)


"Ýatladyňmy sen" goşgy

Säher bilen güniň dogan mahaly
Gözüň açanyňdan...

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


"Dilegim çagalaň bezesin başyň" goşgy

Özge elde unutsaňam sen meni
kalbymda men...

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Älem giňişliginde ekin ekip bolarmy?

Şweýsariýaly alymlar geçiren tejribeleriniň netijesinde käbir ösümlikleriň ýeriň dartyş güýji....

Reýting: 5.0/5 (1 baha berildi)


Muny bilmek gyzykly

Adamzat taryhynda ilkinji gezek ýaponiýaly Mieko Nagaoka atly 100 ýaşly suwda ýüzüj....

Reýting: 5.0/5 (2 baha berildi)


"Garit" bolmayan lampa

ABŞ-daky ýangyn howpsuzlyk bölümindäki çyra 1901-nji ýyldan bäri ýagtylyk berýär....

Reýting: 5.0/5 (2 baha berildi)


Gyzyl banan

Ýer ýüzüniň tebigy aýratynlyklaryna baglylykda, her ýerde dürli jandarlar ýaşaýar, ösümlikler....

Reýting: 5.0/5 (2 baha berildi)


"Gabanýan" goşgy

Daşyňa üýşirip joralaryňy
Şolar...

Reýting: 3.7/5 (12 baha berildi)


"Nirdekä" goşgy

Menem söýsem bir gözeli ezizläp
Maňa göwün...

Reýting: 5.0/5 (1 baha berildi)


"Ýadadym" goşgy

Ýalan ýylgyrşyma, saklap gaýgymy,
Bagtly...

Reýting: 4.7/5 (10 baha berildi)


Tolkunlary ýagtyldýan jandar

Tebigatda diňe Günden, Aýdan, ýyldyrymdan, çyradan başga-da birnäçe ýagty saçýan zatlar bar...

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


"Dursun" goşgy

Bir gyz gördüm, 65-iň ilinde,
Ony söýdüm...

Reýting: 4.6/5 (21 baha berildi)


Ýagyş ýagsa aňyrsy görünýär

Latynça "Diphylleia" diýlip atlandyrylýan ösümligiň ak gülleri ýagyş ýagan mahaly aýna ýaly dury...

Reýting: 4.4/5 (8 baha berildi)


Mikro robotlary synagdan gecirdiler

Fransuz hünärmenleri aşa kiçi robotlaryň kömegi bilen dünýäniň iň kiçi jaýyny gurdular. Jaýyň ölçegi...

Reýting: 4.2/5 (5 baha berildi)


"Sen düşýärsiň ýadyma" goşgy

Ýatdan çykmaz eken käbir pursatlar
Ýöräsem...

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi)


"Bolmady" goşgy

Hemmäňe ýüzlenip içimi dökýän,
Bir ...

Reýting: 4.8/5 (9 baha berildi)


"Durmuş" goşgy

Çöwrüp geýäýmeseň indi dünýäni,
Düzüw...

Reýting: 4.8/5 (11 baha berildi)


Ýagşy Goşunowy doglan güni bilen gutlaýas

Öýüň telefonyna gije sagat 01:23-de jaň geldi… Ukynyň arasynda gidip telefony aldy. Telefondaky...

Reýting: 4.4/5 (16 baha berildi)


"Kyn eken" goşgy

Süýji bolsaň, seni datman iýerler,
Ajy bolsaň...

Reýting: 4.8/5 (16 baha berildi)


Dünýäniň iň sowuk mekany

Gyş paslynyň dowam edýän döwründe, megerem, dünýäniň iň sowuk ýeriniň nirededigi, köpleri...

Reýting: 4.8/5 (5 baha berildi)


Guşlar uçup barýarka uklaýarmyka?

Käbir guş görnüşleri hepdeläp, hatda aýlap diýen ýaly uçup bilýär. Häzire çenli olaryň uçýan...

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


8 mart gutlagy

Mähriban gelin-gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart baýramçylygyňyz bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn...

Reýting: 4.4/5 (14 baha berildi)


"Durmuş" goşgy

Gülmek ömrüñ ölçegi
Aglamagam...

Reýting: 4.6/5 (8 baha berildi)


Suw hakynda faktlar

Suwuň 100 derejede gaýnaýandygyny hemmämiz bilýäris. Aslynda suw islendik gyzgynlykda bugarýar...

Reýting: 4.2/5 (6 baha berildi)


2018-yylda-asmana-goterilen-ucar-2017-yylda-yere-gondy

2018-nji ýyly ilkinjileriñ hatarynda garşylan Täze Zelandiýadan asmana göterilen uçar Gawaýi...

Reýting: 4.8/5 (9 baha berildi)


Beýnimiz barada näme bilýäris?

Alymlaryñ çaklamagyna görä, adam beýnisinde neýronlaryñ ortaça 100 milliardy bar. Neýronlaryñ...

Reýting: 4.7/5 (7 baha berildi)


Goşgy "TMHYZMAT.COM"

Internetleñ iñ gowusy,
Tmhyzmat.com...

Reýting: 4.4/5 (17 baha berildi)


Krosswordyň taryhyndan

Ilkinji krossword Artur Winn tarapyndan düzülip, ol 1913-nji ýylyñ 21-nji dekabrynda "New York World...

Reýting: 4.7/5 (7 baha berildi)


Italiýanyň iň owadan ýerleri

Gadymy Rimiñ iñ Belli we ägirt uly guramalryñ biri - Kolizey. Basgaça oña Flawiyew amfiteatr...

Reýting: 5.0/5 (5 baha berildi)


Nýu-Ýorkyň bäşinji belent binasy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu Ýork ştatynda belentligi 329 metre deň bolan başinji...

Reýting: 5.0/5 (4 baha berildi)


Suw geçirmeýän noutbook

"Apple" kompaniýasy innowasion noutbuk döretmegiñ üstünde işleýär. Sensor ekran we ARM...

Reýting: 5.0/5 (8 baha berildi)


Reňkini üýtgedýän ulag

Germaniýanyň BMW kompaniýasy döredilmeginiň 100 ýyllygy mynasybetli reňkini üýtgedip bilyan ...

Reýting: 4.5/5 (12 baha berildi)


Internetsiz smartfon

Dürli gornüşli telefonlary öndürmegi bilen tapawutlanýan "SAMSUNG" internete birigip bolmaýan...

Reýting: 4.9/5 (9 baha berildi)


Sesden tiz gidýän sessiz uçar

ABŞ-nyň aerokosmos edarasy NASA söwda maksatly sesden çalt gidyan uçarlary öndürmegiň...

Reýting: 4.3/5 (6 baha berildi)


"Kakama" goşgy

Bu gün biz aýryldyk KAKA mährinden,
Şu goşgyny...

Reýting: 4.7/5 (23 baha berildi)


10 sany adaty bolmadyk kosmetik serişdeler

Belli bolşy ýaly bazarda döreýän isleg teklipleri emele getirýär, şonuň üçin hem dünýä belli...

Reýting: 3.8/5 (5 baha berildi)


Gyzykly faktlar

Amazon derÿasynyñ uzynlygy 7000 kilometr. Ÿöne onuñ üstünden ÿekejede köpri geçenok....

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi)


Amerika barada gyzykly faktlar

Amerika - neboskrÿoblaryñ ÿurdy diÿip ÿöne ÿere aÿdanoklar. Šotaÿda iñ köp uzyn....

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi)


14 ÿašan erlekleriñ hemmesiniñ biläÿmeli egin-ešik barada 17 sany prinsipler

Kostÿumyñ pidžagynyñ ašaky iligini hiç haçan hiç hili ÿagdaÿda ildirmeli däl. Ol ilik diñe dekorasiÿa....

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Hytaýyň 6 sany iň ajaýyp ýerleri

Ilat sany boÿunça Hytaÿ birinji ÿerde. Hytaÿyñ taryhy iñ gadymy taryhy bolup, 5 müń ÿyl bari diri....

Reýting: 4.8/5 (4 baha berildi)


Her hepdäňe peýdaly maslahatlar

Birden ertir siz kop adamlaryn onunde gurlap cykysh etmeli bolsanyz, agsham okap shol tayyar....

Reýting: 3.4/5 (9 baha berildi)


Täze ÿyldan öñ etmeli zatlar

Oÿden könelen bolgusyz zatlary çykaryñ.
Täze ÿyldan öñ hemmekišem öÿünde....

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Gyzykly fatklar

Gadymy Russiÿada bir pišigi ÿa-da güjügi 3 sany ata deñeÿädiler. Sebabi ol wagt....

Reýting: 4.0/5 (5 baha berildi)


Peýdaly maslahatlar

Eger siz ähli kyn ylym-maglumaty yatda saklamakçy bolsañyz, šol maglumaty....

Reýting: 4.7/5 (6 baha berildi)


Pul hakynda faktlar

Pul bilen išim yok diÿip ÿašaÿan adamlar dünÿäde az. Käbirleri puly ÿigrenÿär, käbir adamlaryñ....

Reýting: 5.0/5 (4 baha berildi)


Agyr duygylaryñ seÿrek atlandyrylyšy

Mysal üçin, awtobusda biri-birini tanamayan gyz bilen oglanyñ gözleri “dušanda”....

Reýting: 4.1/5 (8 baha berildi)


Dünýä meşhur wunderkind çagalar

Wunderkindlar – üýtgeşik adamlardyr. Olar öz irki döwürlerinden deňduşlaryndan tapawutlydygyny görkezýärler....

Reýting: 4.4/5 (5 baha berildi)


Deňiz önümleriň peýdasy

Deňiz önümleri belok bilen baýdyr we olar öz içinde köp sanly iymitlik gymmatly maddalary saklaýarlar....

Reýting: 5.0/5 (5 baha berildi)


Sugun hakynda faktlar

Sugunlar – namysjaň jandarlar, olar sowuk demirgazyk şertlerde ýaşaýarlar....

Reýting: 3.0/5 (2 baha berildi)


Haýran galdyryjy meduza köli

Aşakdaky suratda Meduza kölini görýärsiňiz, bu öz adyny ýöne ýerik almady....

Reýting: 3.0/5 (5 baha berildi)


Söýgi (goşgy)

Barýardym men köçede Öňümden bir gyz çykdy....

Reýting: 4.0/5 (30 baha berildi)


Bilsen Peydasy deger

Edebiýatda beýikligiň ähli ölçegleri göz önüne tutylýar. Şol ölçeglerin....

Reýting: 3.3/5 (3 baha berildi)


Muhamet Salah

Abraýy gün günden beýgelýän. Az salym aralygynda dünýäde....

Reýting: 4.3/5 (16 baha berildi)


Okeanyň üýtgeşik balyklary

Biziň çäksiz ýer togalagymyz dürli jandarlar bilen gurşalandyr....

Reýting: 4.7/5 (3 baha berildi)


Dünýäni üýtgeden 5 telekeçiler

Ofis zahmeti üytgemez we onat tölenyan, yöne önki zamanyn alymlary frilansy saylayarlar....

Reýting: 4.6/5 (17 baha berildi)


GUCCI - şereketiniň taryhy - 1

Seni yokary jemgyyete yetirip biljek birnaçe simwol bardyr.......

Reýting: 4.1/5 (14 baha berildi)


GUCCI - şereketiniň taryhy - 2

Onun jübüsinde 30 mün lira bardy. Bu pul Londan üçin ujypsyz bolsada......

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi)


GUCCI - şereketiniň taryhy - 3

Kawagtlar kampanya gayyşlary getirip yetişmeyartiler......

Reýting: 4.0/5 (7 baha berildi)


Kino äleminden ýene-de gyzykly faktlar

1. "Побег из Шоушенко" atly kinoda Tommi Wilyamsyn rolyny Jill Bellouz oynady we ilki başda bu rol yörite Bred Pit üçin yazylypdy.....

Reýting: 4.2/5 (29 baha berildi)


6 sany üýtgeşik elektro tigirler

Welisoped - adatydan elektro welisopeda çenli - hemişeki ýaly meşhur we ekologik tarapdan arassa transport görnüşidir....

Reýting: 4.6/5 (10 baha berildi)


Futbol taryhy hakynda

Futbol – dünýäde iň meşhur we köpçilikleýin sportdyr......

Reýting: 4.3/5 (13 baha berildi)


Samsung hakynda gyzykly faktlar

Samsung kompaniýasy guwanmak üçin sebäp kändir: koreý kompaniýasy ençeme sapar açyş......

Reýting: 4.2/5 (31 baha berildi)


Futbol dünýäsinden gyzykly faktlar

Bir oýunçy bir duşuşykda näçe gol salyp biler? Bu nominasiýada Stefan Santis rekord goýdy.......

Reýting: 4.1/5 (14 baha berildi)


Singapur hakynda 10 fakt

Bir oýunçy bir duşuşykda näçe gol salyp biler?......

Reýting: 4.3/5 (21 baha berildi)


Hyundai kompaniýasy hakynda

Edil häzirki asyrda hem Hyundai ady awtoulag söwdasynyň gatnaşyjylary üçin hiçzat aňladanokdy.......

Reýting: 4.2/5 (10 baha berildi)


Organizm üçin peýdaly gök-önümler

Eger-de siz tiz tagam, süýji tagamlar we gazlandyrylan içgiler bilen iýmitleniň.....

Reýting: 4.3/5 (15 baha berildi)


RUSSIA 2018 futbol çempionaty hakynda

2010-njy ýylyň 2 dekabrynda Rusiýa Federasiýasy dünýä boýunça esasy futbol bäsleşigi.....

Reýting: 4.1/5 (8 baha berildi)


100 metrlyk ýahta

Monakoda geçirilen ýaht-şowda gatnaşyjylara öz eýesine iň sowuk....

Reýting: 4.3/5 (7 baha berildi)


Top 5 iň gymmat sagatlar

Häzirki wagtda islendik adamyň esasy bezegleriň hem biri el sagat bolýandygy...

Reýting: 5.0/5 (5 baha berildi)


Kino äleminden gyzykly faktlar

Kino filmleriň düşürilişi we aktýorlary hakynda gyzykly faktlar, sýomkalarda bolan wakalar...

Reýting: 4.3/5 (18 baha berildi)


Türkiýe hakynda gyzykly faktlar

Türkiýe ýurdy hakynda gyzykly fatklar bilen tanyş boluň...

Reýting: 3.8/5 (13 baha berildi)


2018 ýylyň kitaba giren rekordlary

2018 ýylda Ginnes rekordlar kitabynda haýran galdyryjy rekordlaryň sanawy bilen tanyş boluň...

Reýting: 4.1/5 (49 baha berildi)


Excalibu duwary

Haýran galdyryjy Excalibu diwary, Niderlandiýada gaýa çykyjylar üçin gurulup, uly mümkinçilikleri berdi...

Reýting: 3.5/5 (8 baha berildi)


Futbol hakynda 5 fakt

Futbol hakynda 5 sany haýran galdyryjy faktlary okap görmegi maslahat berýäs...

Reýting: 4.2/5 (38 baha berildi)


Dünýäde iň gymmat motosikl

Täze Harley-Davidson Blue Edition – Harley-Devidson öndürijileriniň...

Reýting: 4.1/5 (13 baha berildi)


Dünýäde iň uly deşikler

Bu makalada biz adam tarapyndan ýa-da tebigat tarapyndan döredilen ýer içindäki deşikler...

Reýting: 4.5/5 (16 baha berildi)


Dünýäde howply haýwanlar

Zäherli agaç-geziji gurbaga, Afrikan gäwmişi, Ak aýy...

Reýting: 4.5/5 (13 baha berildi)


Ajaýyp Dubai

Birleşen Arap Emirlikleri – Arap ýarymadanyň gündogaryndaky ýurt dünýäniň iň baý ýurtlaryň sanawyna girýär....

Reýting: 4.3/5 (35 baha berildi)


Gymmat bahaly superkarlar 2

Aston Martin Valkyrie atly gibrid awtoulagda 6.5 litrly V12 atly....

Reýting: 4.4/5 (7 baha berildi)


Okeandaky şarlawuk

Madagaskar adanyň ýanyndaky Hindi okeanynda owadan we adaty bolmadyk tebigy ýagdaý bellenilip geçildi....

Reýting: 3.8/5 (12 baha berildi)


Kizaý atly goňur panda

Kizaý (Qizai) – goňur reňkli erkek pandasy. Öz tohumynda ýeketäk bolan panda Quingling Mountains...

Reýting: 4.3/5 (7 baha berildi)


Longleat Hedge Maze labirinty

Longleat Hedge Maze (Angliýa) labirinty dizaýner Greg Braýt 1975-nji ýylda düzdi...

Reýting: 4.4/5 (27 baha berildi)


Täze aýlawly bina

EFFEKT atly arhitektur studiýasy turistlar we suratçylar üçin haýran galdyryjy...

Reýting: 4.4/5 (27 baha berildi)


Dürli ýurtlarda pissa görnüşleri

Köp ýurtlarda pissanyň öz görnüşleri bardyr. Birnäçe şolar ýaly “milli” pissanyň görnüşleri turistlary haýrana...

Reýting: 4.2/5 (14 baha berildi)


Houtouwan - idegsiz oba

Shenshan atly hytaý adada Houtouwan atly uly bolmadyk 1990-njy ýyllardan bäri idegsiz...

Reýting: 4.4/5 (16 baha berildi)


Gymmat bahaly superkarlar

Millionerlaryňam arzuw edýän gymmat bahaly we owadan superkar awtoulaglar...

Reýting: 4.7/5 (10 baha berildi)


Beýik Watançylyk urşynyň pursatlary

Beýik Watançylyk urşynyň pursatlary/suratlary...

Reýting: 4.3/5 (11 baha berildi)


Grenland akulasy

Siziň görýäniňiz Atlantik okeanyň demirgazyk tarapyndaky Grenlandiýa kenarýakalarynda...

Reýting: 4.3/5 (7 baha berildi)


Dünýä rekordlar

Bu makalada biz birnäçe dünýä rekordlary biln tanyşarys...

Reýting: 4.3/5 (4 baha berildi)
"Juventus" futbol kluby

Juventus - ( ita. Juventus Football Club [ju.ˈvɛn.tus]; lat. iuventus — ýaşlyk )...

Reýting: 3.7/5 (10 baha berildi)


"Real Madrid" futbol kluby

1902-nji ýylyň 6-njy martynda esaslandyryldy...

Reýting: 4.2/5 (20 baha berildi)


"Barcelona" futbol kluby

Futbol kluby "Barselona ( kata . Futbol Club Barcelona, isp. Fútbol Club Barcelona)...

Reýting: 4.1/5 (17 baha berildi)


Awtoulag hakda

Awtoulaglar ( gres. αὐτός — özi we lat. mobilis — hereket etýän , basym )...

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)


Banan hakda gyzykly maglumatlar

Banan ( Lat. Músa ) - tropiki klimatda ösýär. Hasaplamalara görä 40 ýakyn banan görnüşleri bar...

Reýting: 4.3/5 (44 baha berildi)


Anakonda hakda faktlar

Anakonda dürli-dürli guşlary we reptilileri suwda bogup, olar bilen iýmitlenýärler...

Reýting: 4.7/5 (12 baha berildi)


Messi biografiýasy

Lionel Messi 1987-nji ýylyň 24 iýunynda Argentinanyň Rosario şäherinde dogulýar...

Reýting: 4.3/5 (39 baha berildi)


Karlmann King gymmat awtoulag

Siz ynanmarsyňyz, ýöne bu awtoulag hakykatdanam bar. Karlmann King 6 adamlyk, owadan...

Reýting: 4.2/5 (16 baha berildi)


Dünýäde iň owadan güýe

Ilkinji bolup bu güýe 2009-njy ýylda gyrgyz zoolog Artyr...

Reýting: 4.3/5 (15 baha berildi)


Dünýäde iň gymmat köwüş

Britan dizaýnery Debbi Uingem iň gymmat jübüt köwüşi hödürledi...

Reýting: 4.5/5 (18 baha berildi)
Tutuš dünÿäden haÿran galdyryjy strit-artlar.

Häzirki zaman sungat çäni bilmeÿär. Häzir köçe suratkešleri diñe bir jaÿlaryñ diwarlarynda surat çekmän...

Reýting: 3.4/5 (7 baha berildi)


Wolkswagen kompaniÿasy dünÿäde iñ baÿ kompaniÿa hökmünde 1 gün boldy.

Kompaniÿanyñ taryhynda Wolkswageniñ "dünÿäniñ beÿginde" bolan...

Reýting: 4.2/5 (10 baha berildi)


Polinÿane-a-Mare - äpišgeden haÿran galdyryjy görnüši bolan šäher.

Az wagtdan rugsat wagty ÿetip gelÿär, siz bolsa nirä gitjegiñizi entäk saÿlañzok?....

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Tebigatda äpet haýwanlar

Adamlarda duš gelši ÿaly haÿwanlaryñ hem ägirt ululary dušÿar...

Reýting: 4.2/5 (23 baha berildi)


Saraý Al Mahrus

Her ÿurduñ üÿtgešik ÿerleri bolÿar, Russiÿañ ÿerlerinde bolsa olar az däl. Meselem, Saraÿ-Batu - šäheri. Ol öz wagtyny ozup....

Reýting: 4.3/5 (6 baha berildi)


Ahal Teke atlar

Ahalteke aty-bu örän owadan, ÿüñi metal öwüšgini berÿän at. Tohumyñ wekilleri häzirki ....

Reýting: 4.4/5 (18 baha berildi)


Organizm üçin peýdaly içgiler

Alymlaryň çaklamagyna görä, adam üçin diňe natural içgiler....

Reýting: 4.1/5 (26 baha berildi)


Gippersesly uçar 2 sagatda Pekindan
Nýu-Ýorka ýolgaçylary eltmek mümkinçiligini döreder.

Hytaýda çalt depginde täze gipersesli uçaryň üstünde...

Reýting: 4.8/5 (6 baha berildi)


Dünýäniň iň owadan ýerleri

Biziň dünýämiz üýtgeşik we täsindir, çünki onuň her künjeginde adaty bolmadyk we haýran galdyryjy ýerleri tapyp bolýar...

Reýting: 4.0/5 (20 baha berildi)


Çarli Çaplin hakda faktlar

1. Çarli Çaplin – hakykatdan hem legendarny şahsyýet. Lal kino....

Reýting: 3.9/5 (27 baha berildi)
Taryhda adaty bolmadyk harby taktikalar

Köp harby taktikalarda adaty ýagdaýda buýruk berijiniň tiz wagtda gelen karary we garaşylmadyk ....

Reýting: 5.0/5 (2 baha berildi)


Gaplaňhas balyk-murena, Atlantik
okeanynyň iň howply balygy

Muren balyklaryň ýaramaz abraýy bilen peýdalanýanlaryň arasyndada....

Reýting: 4.2/5 (13 baha berildi)Biografiýa Meri Keý

Meri Keý Eş – amerikaly telekeçi, “Mary Kaý Cosmetics” kompaniýanyň esaslandyryjysy....

Reýting: 3.5/5 (10 baha berildi)


Kettenkrad – nemes motosikly

Bu nemes motosikly taryha – Kettekrad ady bilen girendir. (Kettenkrad – trak, “Kraftrad” – motosikl)...

Reýting: 4.7/5 (7 baha berildi)


Dünýäde iň uly adalar

Biziň dünýämiz owadan we üýtgeşikdir. Onuň köp bölegini deňizler we okeanlar tutýandyr...

Reýting: 3.7/5 (6 baha berildi)Karaoke döreýşi hakda

Karaoke bary ýogy 40 ýyl mundan ozal döräpdir, ýagny 1971-nji ýylda...

Reýting: 4.7/5 (3 baha berildi)


Suşi we roll hakda gyzykly faktlar

Ortaça özini süýjije nahar bilen begendirmek islän adam, uly ähtimallykly suşi ýa-da roll satyn alar...

Reýting: 3.0/5 (3 baha berildi)


Dünýäde ady belli gaplaň – Çampawat urkaçy gaplaňy

Dünýäde ady belli gaplaň – 436 adam öldüren Çampawat urkaçy ...

Reýting: 3.5/5 (15 baha berildi)


Adamlar hakda 10 sany faktlar

Barmaklar käwagt gös-göni bolmaýarlar. Adaty bolşy ýaly süýem barmak, ogulhajat barmak ...

Reýting: 4.1/5 (80 baha berildi)


Kambodja: Jeňňellik we ybadathanalar ýurdy

Aziýanyň günorta-gündogar döwletleriň arasynda Kambodja aýratyn orun eýeleýär...

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)
Adamzat taryhynda iň kyla sygmajak sowgatlar

Sowgat – elmydama ýöne düşünşimizden has uly zatdyr. Size berilýän sowgat...

Reýting: 4.1/5 (19 baha berildi)


Kirpi hakda gyzykly faktlar

Kirpiler ýer ýüzünde 15 million ýyl mundan ozal döräpdirler.....

Reýting: 4.6/5 (8 baha berildi)


Max Factor - häzirki zaman kosmetikañ atasy

"Maks Faktor" - dünÿä mešhur kosmetik kompaniÿany esaslandyryjy - 1877-nji ÿylda ol wagtlar...

Reýting: 4.2/5 (12 baha berildi)


Marauder atly bronýa bilen örtülen ulag

Ol Top Gear-iñ taÿÿarlan ähli kynçylkly synaglaryny üstünlik bilen geçdi. Riçard Hammondañ mešhur šounyñ kömegi....

Reýting: 4.7/5 (3 baha berildi)


Babar Ali - üýtgeşik mugallym

Babar Ali - indiÿañ çola šäherleriñ biri bolan Muršidabaddan ÿönekeÿje oglanjyk. Bu šäheriñ kemala gelen jemgyÿetiñ...

Reýting: 3.9/5 (24 baha berildi)


Gladiatorlar hakda

Ilkinji, gladiatorlaryň belli bolan duşuşygy b.e önki 264-nji ýylda Rimda Desima...

Reýting: 4.3/5 (12 baha berildi)


Çehiýa hakda faktlar

1. Çehiýada öndürilýän piwo iň süýji diýlip hasaplanylýar.
....

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)


Stenford uniwersitetiň talyplaryna 2 sagatda 600$ gazanmak başartdy

14 toparyň her birisine 5 dollary bukja berilýär, ýagny “başlangyç kapital” hökmünde we...

Reýting: 3.9/5 (9 baha berildi)


Dürli ÿurtlarda 14 fewralyñ bellenilişi

Döwletleriñ köpüsi 14 fewraly belleÿärler. Dükanlarda dùrli materialdan ÿasalan ÿürekleri satyp bašlady...

Reýting: 4.5/5 (6 baha berildi)


Išini ulaglardan bašlamadyk 5 sany ulag öndürijiler

1862-nji ÿylda 21 ÿanwarynda hemme kišä öz ulaglary bilen tanyš bolan nemes kompaniÿasy Opel döredi...

Reýting: 4.2/5 (10 baha berildi)
Dyrnaklaryñ ÿagdaÿy hakda faktlar

Biziñ dyrnaklarymyzyñ ÿagdaÿyny bilmek üçin lukmanlar wizual gözegçilik edÿärler....

Reýting: 4.1/5 (12 baha berildi)


TM HYZMAT saýta 6 aý boldy

Portal hem-de ýolgörkeziji web saýtymyza 6 aý boldy, 6 aýyň dowamynda ýeten derejelerimiz we ösüşimiz hakda...

Reýting: 4.3/5 (9 baha berildi)


Koka-Kola hakda gyzykly faktlar

ABŞ-nyň köp ştatlarynda ýol gözegçilik polisiýa işgärleri ýol heläkçiliklerinden soň gany....

Reýting: 4.2/5 (91 baha berildi)


"Ýeke Öýde" atly film hakda faktlar

1.1977-nji ýylda ýogalan Elwis Presli filmdi epizodik roly oýnapdyr diýen ...

Reýting: 3.6/5 (20 baha berildi)


Püsek (şeker) hakda gyzykly faktlar

1.Çenden aşa iýilen püsekli önümler we umuman püsegiň özi ýüzüňizde dü...

Reýting: 3.7/5 (7 baha berildi)


Dünÿäde iñ mešgur we gymmat altyn - kümüš šaÿ-sepleri

Gymmat altyn - kümüš šaÿ-sepleri özüniñ amatlylygy bilen tapawutlananok, ÿöne...

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)


Nokia hakda gyzykly faktlar

Häzir siz telefon boÿunça dünÿä lideri bolan Nokia hakda 10 sany öñ ešidip....

Reýting: 4.0/5 (12 baha berildi)


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak