ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Makalalar


Wanganyň aýdanlary we ömri

Wangeriýa (Wanga) Pandewa Guçherowa 1911- nji ýylda Makedoniýanyñ.....

Reýting: 4.4/5 (8 baha berildi)


12 minutda telefona zarýat beriler

Ykjam aragatnaşyk enjamlaryny öndürmek boýunça dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalaryndan “SAMSUNG”.....

Reýting: 3.0/5 (4 baha berildi)


Manyly setirler

Beýik üstünlikler köplenç, samsyk synanşyklardan soñ başlayar.....

Reýting: 4.8/5 (8 baha berildi)


Gyzykly maglumatlar

Iň agyr almanyň agramy 1 kilogram 849 gram (1.849 kg). Ony ýaponiýaly Hisato Iwasaki öz....

Reýting: 4.7/5 (3 baha berildi)


Towuklar bilen “gürleşip” bolarmy?!

Janly-jandarlaryň diline düşünip bilýän gahrymanlar barada ertekilerde kän eşidensiňiz. Şol...

Reýting: 5.0/5 (1 baha berildi)


Aýda "Toýotaly" gezelenç

Ýaponiýanyň awiakosmos agentligi (JAXA) sürüjisiz hereket edýän alty tigirli ulagy öndürmek...

Reýting: 3.3/5 (3 baha berildi)


"Hoş söz aýdyň" goşgy

DOSTYÑ BN OÑUŠMASAÑ, GÖWNÜÑ MYDAM KÜTEK BOLAR
AŸALYÑ BN OÑUŠMASAN...

Reýting: 2.5/5 (4 baha berildi)


Nakyllar we matallar degişme

DOSTYÑ BN OÑUŠMASAÑ, GÖWNÜÑ MYDAM KÜTEK BOLAR
AŸALYÑ BN OÑUŠMASAN...

Reýting: 3.8/5 (11 baha berildi)


"Nirden gözläýin" goşgy

Agşam gördüm bir gözeli düýşimde
Aýdyň men ýarymy nirden gözläýin...

Reýting: 4.0/5 (3 baha berildi)


"Ýatladyňmy sen" goşgy

Säher bilen güniň dogan mahaly
Gözüň açanyňdan...

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


"Dilegim çagalaň bezesin başyň" goşgy

Özge elde unutsaňam sen meni
kalbymda men...

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Älem giňişliginde ekin ekip bolarmy?

Şweýsariýaly alymlar geçiren tejribeleriniň netijesinde käbir ösümlikleriň ýeriň dartyş güýji....

Reýting: 5.0/5 (1 baha berildi)


Muny bilmek gyzykly

Adamzat taryhynda ilkinji gezek ýaponiýaly Mieko Nagaoka atly 100 ýaşly suwda ýüzüj....

Reýting: 5.0/5 (2 baha berildi)


"Garit" bolmayan lampa

ABŞ-daky ýangyn howpsuzlyk bölümindäki çyra 1901-nji ýyldan bäri ýagtylyk berýär....

Reýting: 5.0/5 (2 baha berildi)


Gyzyl banan

Ýer ýüzüniň tebigy aýratynlyklaryna baglylykda, her ýerde dürli jandarlar ýaşaýar, ösümlikler....

Reýting: 5.0/5 (2 baha berildi)


"Gabanýan" goşgy

Daşyňa üýşirip joralaryňy
Şolar...

Reýting: 3.9/5 (9 baha berildi)


"Nirdekä" goşgy

Menem söýsem bir gözeli ezizläp
Maňa göwün...

Reýting: 5.0/5 (1 baha berildi)


"Ýadadym" goşgy

Ýalan ýylgyrşyma, saklap gaýgymy,
Bagtly...

Reýting: 4.7/5 (9 baha berildi)


Tolkunlary ýagtyldýan jandar

Tebigatda diňe Günden, Aýdan, ýyldyrymdan, çyradan başga-da birnäçe ýagty saçýan zatlar bar...

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


"Dursun" goşgy

Bir gyz gördüm, 65-iň ilinde,
Ony söýdüm...

Reýting: 4.7/5 (19 baha berildi)


Ýagyş ýagsa aňyrsy görünýär

Latynça "Diphylleia" diýlip atlandyrylýan ösümligiň ak gülleri ýagyş ýagan mahaly aýna ýaly dury...

Reýting: 4.4/5 (8 baha berildi)


Mikro robotlary synagdan gecirdiler

Fransuz hünärmenleri aşa kiçi robotlaryň kömegi bilen dünýäniň iň kiçi jaýyny gurdular. Jaýyň ölçegi...

Reýting: 5.0/5 (4 baha berildi)


"Sen düşýärsiň ýadyma" goşgy

Ýatdan çykmaz eken käbir pursatlar
Ýöräsem...

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi)


"Bolmady" goşgy

Hemmäňe ýüzlenip içimi dökýän,
Bir ...

Reýting: 4.8/5 (8 baha berildi)


"Durmuş" goşgy

Çöwrüp geýäýmeseň indi dünýäni,
Düzüw...

Reýting: 4.8/5 (9 baha berildi)


Ýagşy Goşunowy doglan güni bilen gutlaýas

Öýüň telefonyna gije sagat 01:23-de jaň geldi… Ukynyň arasynda gidip telefony aldy. Telefondaky...

Reýting: 4.5/5 (12 baha berildi)


"Kyn eken" goşgy

Süýji bolsaň, seni datman iýerler,
Ajy bolsaň...

Reýting: 4.7/5 (15 baha berildi)


Dünýäniň iň sowuk mekany

Gyş paslynyň dowam edýän döwründe, megerem, dünýäniň iň sowuk ýeriniň nirededigi, köpleri...

Reýting: 4.8/5 (5 baha berildi)


Guşlar uçup barýarka uklaýarmyka?

Käbir guş görnüşleri hepdeläp, hatda aýlap diýen ýaly uçup bilýär. Häzire çenli olaryň uçýan...

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


8 mart gutlagy

Mähriban gelin-gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart baýramçylygyňyz bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn...

Reýting: 4.4/5 (14 baha berildi)


"Durmuş" goşgy

Gülmek ömrüñ ölçegi
Aglamagam...

Reýting: 4.7/5 (7 baha berildi)


Suw hakynda faktlar

Suwuň 100 derejede gaýnaýandygyny hemmämiz bilýäris. Aslynda suw islendik gyzgynlykda bugarýar...

Reýting: 4.2/5 (6 baha berildi)


2018-yylda-asmana-goterilen-ucar-2017-yylda-yere-gondy

2018-nji ýyly ilkinjileriñ hatarynda garşylan Täze Zelandiýadan asmana göterilen uçar Gawaýi...

Reýting: 4.8/5 (8 baha berildi)


Beýnimiz barada näme bilýäris?

Alymlaryñ çaklamagyna görä, adam beýnisinde neýronlaryñ ortaça 100 milliardy bar. Neýronlaryñ...

Reýting: 4.8/5 (6 baha berildi)


Goşgy "TMHYZMAT.COM"

Internetleñ iñ gowusy,
Tmhyzmat.com...

Reýting: 4.5/5 (15 baha berildi)


Krosswordyň taryhyndan

Ilkinji krossword Artur Winn tarapyndan düzülip, ol 1913-nji ýylyñ 21-nji dekabrynda "New York World...

Reýting: 4.7/5 (7 baha berildi)


Italiýanyň iň owadan ýerleri

Gadymy Rimiñ iñ Belli we ägirt uly guramalryñ biri - Kolizey. Basgaça oña Flawiyew amfiteatr...

Reýting: 5.0/5 (5 baha berildi)


Nýu-Ýorkyň bäşinji belent binasy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu Ýork ştatynda belentligi 329 metre deň bolan başinji...

Reýting: 5.0/5 (4 baha berildi)


Suw geçirmeýän noutbook

"Apple" kompaniýasy innowasion noutbuk döretmegiñ üstünde işleýär. Sensor ekran we ARM...

Reýting: 5.0/5 (8 baha berildi)


Reňkini üýtgedýän ulag

Germaniýanyň BMW kompaniýasy döredilmeginiň 100 ýyllygy mynasybetli reňkini üýtgedip bilyan ...

Reýting: 4.5/5 (12 baha berildi)


Internetsiz smartfon

Dürli gornüşli telefonlary öndürmegi bilen tapawutlanýan "SAMSUNG" internete birigip bolmaýan...

Reýting: 4.9/5 (9 baha berildi)


Sesden tiz gidýän sessiz uçar

ABŞ-nyň aerokosmos edarasy NASA söwda maksatly sesden çalt gidyan uçarlary öndürmegiň...

Reýting: 4.3/5 (6 baha berildi)


"Kakama" goşgy

Bu gün biz aýryldyk KAKA mährinden,
Şu goşgyny...

Reýting: 4.7/5 (20 baha berildi)


10 sany adaty bolmadyk kosmetik serişdeler

Belli bolşy ýaly bazarda döreýän isleg teklipleri emele getirýär, şonuň üçin hem dünýä belli...

Reýting: 3.8/5 (5 baha berildi)


Gyzykly faktlar

Amazon derÿasynyñ uzynlygy 7000 kilometr. Ÿöne onuñ üstünden ÿekejede köpri geçenok....

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi)


Amerika barada gyzykly faktlar

Amerika - neboskrÿoblaryñ ÿurdy diÿip ÿöne ÿere aÿdanoklar. Šotaÿda iñ köp uzyn....

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi)


14 ÿašan erlekleriñ hemmesiniñ biläÿmeli egin-ešik barada 17 sany prinsipler

Kostÿumyñ pidžagynyñ ašaky iligini hiç haçan hiç hili ÿagdaÿda ildirmeli däl. Ol ilik diñe dekorasiÿa....

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Hytaýyň 6 sany iň ajaýyp ýerleri

Ilat sany boÿunça Hytaÿ birinji ÿerde. Hytaÿyñ taryhy iñ gadymy taryhy bolup, 5 müń ÿyl bari diri....

Reýting: 4.8/5 (4 baha berildi)


Her hepdäňe peýdaly maslahatlar

Birden ertir siz kop adamlaryn onunde gurlap cykysh etmeli bolsanyz, agsham okap shol tayyar....

Reýting: 3.4/5 (8 baha berildi)


Täze ÿyldan öñ etmeli zatlar

Oÿden könelen bolgusyz zatlary çykaryñ.
Täze ÿyldan öñ hemmekišem öÿünde....

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Gyzykly fatklar

Gadymy Russiÿada bir pišigi ÿa-da güjügi 3 sany ata deñeÿädiler. Sebabi ol wagt....

Reýting: 4.0/5 (4 baha berildi)


Peýdaly maslahatlar

Eger siz ähli kyn ylym-maglumaty yatda saklamakçy bolsañyz, šol maglumaty....

Reýting: 4.7/5 (6 baha berildi)


Pul hakynda faktlar

Pul bilen išim yok diÿip ÿašaÿan adamlar dünÿäde az. Käbirleri puly ÿigrenÿär, käbir adamlaryñ....

Reýting: 5.0/5 (4 baha berildi)


Agyr duygylaryñ seÿrek atlandyrylyšy

Mysal üçin, awtobusda biri-birini tanamayan gyz bilen oglanyñ gözleri “dušanda”....

Reýting: 4.1/5 (8 baha berildi)


Dünýä meşhur wunderkind çagalar

Wunderkindlar – üýtgeşik adamlardyr. Olar öz irki döwürlerinden deňduşlaryndan tapawutlydygyny görkezýärler....

Reýting: 4.4/5 (5 baha berildi)


Deňiz önümleriň peýdasy

Deňiz önümleri belok bilen baýdyr we olar öz içinde köp sanly iymitlik gymmatly maddalary saklaýarlar....

Reýting: 5.0/5 (5 baha berildi)


Sugun hakynda faktlar

Sugunlar – namysjaň jandarlar, olar sowuk demirgazyk şertlerde ýaşaýarlar....

Reýting: 3.0/5 (2 baha berildi)


Haýran galdyryjy meduza köli

Aşakdaky suratda Meduza kölini görýärsiňiz, bu öz adyny ýöne ýerik almady....

Reýting: 3.0/5 (5 baha berildi)


Söýgi (goşgy)

Barýardym men köçede Öňümden bir gyz çykdy....

Reýting: 3.9/5 (22 baha berildi)


Bilsen Peydasy deger

Edebiýatda beýikligiň ähli ölçegleri göz önüne tutylýar. Şol ölçeglerin....

Reýting: 3.3/5 (3 baha berildi)


Muhamet Salah

Abraýy gün günden beýgelýän. Az salym aralygynda dünýäde....

Reýting: 4.3/5 (14 baha berildi)


Okeanyň üýtgeşik balyklary

Biziň çäksiz ýer togalagymyz dürli jandarlar bilen gurşalandyr....

Reýting: 4.7/5 (3 baha berildi)


Dünýäni üýtgeden 5 telekeçiler

Ofis zahmeti üytgemez we onat tölenyan, yöne önki zamanyn alymlary frilansy saylayarlar....

Reýting: 4.5/5 (13 baha berildi)


GUCCI - şereketiniň taryhy - 1

Seni yokary jemgyyete yetirip biljek birnaçe simwol bardyr.......

Reýting: 4.1/5 (14 baha berildi)


GUCCI - şereketiniň taryhy - 2

Onun jübüsinde 30 mün lira bardy. Bu pul Londan üçin ujypsyz bolsada......

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi)


GUCCI - şereketiniň taryhy - 3

Kawagtlar kampanya gayyşlary getirip yetişmeyartiler......

Reýting: 4.0/5 (7 baha berildi)


Kino äleminden ýene-de gyzykly faktlar

1. "Побег из Шоушенко" atly kinoda Tommi Wilyamsyn rolyny Jill Bellouz oynady we ilki başda bu rol yörite Bred Pit üçin yazylypdy.....

Reýting: 4.2/5 (27 baha berildi)


6 sany üýtgeşik elektro tigirler

Welisoped - adatydan elektro welisopeda çenli - hemişeki ýaly meşhur we ekologik tarapdan arassa transport görnüşidir....

Reýting: 4.6/5 (10 baha berildi)


Futbol taryhy hakynda

Futbol – dünýäde iň meşhur we köpçilikleýin sportdyr......

Reýting: 4.3/5 (9 baha berildi)


Samsung hakynda gyzykly faktlar

Samsung kompaniýasy guwanmak üçin sebäp kändir: koreý kompaniýasy ençeme sapar açyş......

Reýting: 4.2/5 (30 baha berildi)


Futbol dünýäsinden gyzykly faktlar

Bir oýunçy bir duşuşykda näçe gol salyp biler? Bu nominasiýada Stefan Santis rekord goýdy.......

Reýting: 4.1/5 (13 baha berildi)


Singapur hakynda 10 fakt

Bir oýunçy bir duşuşykda näçe gol salyp biler?......

Reýting: 4.2/5 (19 baha berildi)


Hyundai kompaniýasy hakynda

Edil häzirki asyrda hem Hyundai ady awtoulag söwdasynyň gatnaşyjylary üçin hiçzat aňladanokdy.......

Reýting: 4.1/5 (9 baha berildi)


Organizm üçin peýdaly gök-önümler

Eger-de siz tiz tagam, süýji tagamlar we gazlandyrylan içgiler bilen iýmitleniň.....

Reýting: 4.2/5 (12 baha berildi)


RUSSIA 2018 futbol çempionaty hakynda

2010-njy ýylyň 2 dekabrynda Rusiýa Federasiýasy dünýä boýunça esasy futbol bäsleşigi.....

Reýting: 4.1/5 (7 baha berildi)


100 metrlyk ýahta

Monakoda geçirilen ýaht-şowda gatnaşyjylara öz eýesine iň sowuk....

Reýting: 4.3/5 (6 baha berildi)


Top 5 iň gymmat sagatlar

Häzirki wagtda islendik adamyň esasy bezegleriň hem biri el sagat bolýandygy...

Reýting: 5.0/5 (5 baha berildi)


Kino äleminden gyzykly faktlar

Kino filmleriň düşürilişi we aktýorlary hakynda gyzykly faktlar, sýomkalarda bolan wakalar...

Reýting: 4.3/5 (17 baha berildi)


Türkiýe hakynda gyzykly faktlar

Türkiýe ýurdy hakynda gyzykly fatklar bilen tanyş boluň...

Reýting: 4.0/5 (11 baha berildi)


2018 ýylyň kitaba giren rekordlary

2018 ýylda Ginnes rekordlar kitabynda haýran galdyryjy rekordlaryň sanawy bilen tanyş boluň...

Reýting: 4.1/5 (47 baha berildi)


Excalibu duwary

Haýran galdyryjy Excalibu diwary, Niderlandiýada gaýa çykyjylar üçin gurulup, uly mümkinçilikleri berdi...

Reýting: 3.5/5 (8 baha berildi)


Futbol hakynda 5 fakt

Futbol hakynda 5 sany haýran galdyryjy faktlary okap görmegi maslahat berýäs...

Reýting: 4.2/5 (35 baha berildi)


Dünýäde iň gymmat motosikl

Täze Harley-Davidson Blue Edition – Harley-Devidson öndürijileriniň...

Reýting: 4.1/5 (13 baha berildi)


Dünýäde iň uly deşikler

Bu makalada biz adam tarapyndan ýa-da tebigat tarapyndan döredilen ýer içindäki deşikler...

Reýting: 4.5/5 (16 baha berildi)


Dünýäde howply haýwanlar

Zäherli agaç-geziji gurbaga, Afrikan gäwmişi, Ak aýy...

Reýting: 4.5/5 (13 baha berildi)


Ajaýyp Dubai

Birleşen Arap Emirlikleri – Arap ýarymadanyň gündogaryndaky ýurt dünýäniň iň baý ýurtlaryň sanawyna girýär....

Reýting: 4.3/5 (32 baha berildi)


Gymmat bahaly superkarlar 2

Aston Martin Valkyrie atly gibrid awtoulagda 6.5 litrly V12 atly....

Reýting: 4.3/5 (6 baha berildi)


Okeandaky şarlawuk

Madagaskar adanyň ýanyndaky Hindi okeanynda owadan we adaty bolmadyk tebigy ýagdaý bellenilip geçildi....

Reýting: 3.8/5 (12 baha berildi)


Kizaý atly goňur panda

Kizaý (Qizai) – goňur reňkli erkek pandasy. Öz tohumynda ýeketäk bolan panda Quingling Mountains...

Reýting: 4.3/5 (7 baha berildi)


Longleat Hedge Maze labirinty

Longleat Hedge Maze (Angliýa) labirinty dizaýner Greg Braýt 1975-nji ýylda düzdi...

Reýting: 4.5/5 (26 baha berildi)


Täze aýlawly bina

EFFEKT atly arhitektur studiýasy turistlar we suratçylar üçin haýran galdyryjy...

Reýting: 4.5/5 (26 baha berildi)


Dürli ýurtlarda pissa görnüşleri

Köp ýurtlarda pissanyň öz görnüşleri bardyr. Birnäçe şolar ýaly “milli” pissanyň görnüşleri turistlary haýrana...

Reýting: 4.3/5 (12 baha berildi)


Houtouwan - idegsiz oba

Shenshan atly hytaý adada Houtouwan atly uly bolmadyk 1990-njy ýyllardan bäri idegsiz...

Reýting: 4.4/5 (14 baha berildi)


Gymmat bahaly superkarlar

Millionerlaryňam arzuw edýän gymmat bahaly we owadan superkar awtoulaglar...

Reýting: 4.7/5 (10 baha berildi)


Beýik Watançylyk urşynyň pursatlary

Beýik Watançylyk urşynyň pursatlary/suratlary...

Reýting: 4.3/5 (10 baha berildi)


Grenland akulasy

Siziň görýäniňiz Atlantik okeanyň demirgazyk tarapyndaky Grenlandiýa kenarýakalarynda...

Reýting: 4.3/5 (7 baha berildi)


Dünýä rekordlar

Bu makalada biz birnäçe dünýä rekordlary biln tanyşarys...

Reýting: 4.3/5 (4 baha berildi)
"Juventus" futbol kluby

Juventus - ( ita. Juventus Football Club [ju.ˈvɛn.tus]; lat. iuventus — ýaşlyk )...

Reýting: 3.7/5 (10 baha berildi)


"Real Madrid" futbol kluby

1902-nji ýylyň 6-njy martynda esaslandyryldy...

Reýting: 4.1/5 (18 baha berildi)


"Barcelona" futbol kluby

Futbol kluby "Barselona ( kata . Futbol Club Barcelona, isp. Fútbol Club Barcelona)...

Reýting: 4.1/5 (15 baha berildi)


Awtoulag hakda

Awtoulaglar ( gres. αὐτός — özi we lat. mobilis — hereket etýän , basym )...

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)


Banan hakda gyzykly maglumatlar

Banan ( Lat. Músa ) - tropiki klimatda ösýär. Hasaplamalara görä 40 ýakyn banan görnüşleri bar...

Reýting: 4.3/5 (42 baha berildi)


Anakonda hakda faktlar

Anakonda dürli-dürli guşlary we reptilileri suwda bogup, olar bilen iýmitlenýärler...

Reýting: 4.6/5 (11 baha berildi)


Messi biografiýasy

Lionel Messi 1987-nji ýylyň 24 iýunynda Argentinanyň Rosario şäherinde dogulýar...

Reýting: 4.2/5 (35 baha berildi)


Karlmann King gymmat awtoulag

Siz ynanmarsyňyz, ýöne bu awtoulag hakykatdanam bar. Karlmann King 6 adamlyk, owadan...

Reýting: 4.1/5 (15 baha berildi)


Dünýäde iň owadan güýe

Ilkinji bolup bu güýe 2009-njy ýylda gyrgyz zoolog Artyr...

Reýting: 4.3/5 (14 baha berildi)


Dünýäde iň gymmat köwüş

Britan dizaýnery Debbi Uingem iň gymmat jübüt köwüşi hödürledi...

Reýting: 4.6/5 (14 baha berildi)
Tutuš dünÿäden haÿran galdyryjy strit-artlar.

Häzirki zaman sungat çäni bilmeÿär. Häzir köçe suratkešleri diñe bir jaÿlaryñ diwarlarynda surat çekmän...

Reýting: 3.3/5 (6 baha berildi)


Wolkswagen kompaniÿasy dünÿäde iñ baÿ kompaniÿa hökmünde 1 gün boldy.

Kompaniÿanyñ taryhynda Wolkswageniñ "dünÿäniñ beÿginde" bolan...

Reýting: 4.3/5 (8 baha berildi)


Polinÿane-a-Mare - äpišgeden haÿran galdyryjy görnüši bolan šäher.

Az wagtdan rugsat wagty ÿetip gelÿär, siz bolsa nirä gitjegiñizi entäk saÿlañzok?....

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Tebigatda äpet haýwanlar

Adamlarda duš gelši ÿaly haÿwanlaryñ hem ägirt ululary dušÿar...

Reýting: 4.2/5 (18 baha berildi)


Saraý Al Mahrus

Her ÿurduñ üÿtgešik ÿerleri bolÿar, Russiÿañ ÿerlerinde bolsa olar az däl. Meselem, Saraÿ-Batu - šäheri. Ol öz wagtyny ozup....

Reýting: 4.0/5 (4 baha berildi)


Ahal Teke atlar

Ahalteke aty-bu örän owadan, ÿüñi metal öwüšgini berÿän at. Tohumyñ wekilleri häzirki ....

Reýting: 4.4/5 (15 baha berildi)


Organizm üçin peýdaly içgiler

Alymlaryň çaklamagyna görä, adam üçin diňe natural içgiler....

Reýting: 4.1/5 (22 baha berildi)


Gippersesly uçar 2 sagatda Pekindan
Nýu-Ýorka ýolgaçylary eltmek mümkinçiligini döreder.

Hytaýda çalt depginde täze gipersesli uçaryň üstünde...

Reýting: 4.8/5 (6 baha berildi)


Dünýäniň iň owadan ýerleri

Biziň dünýämiz üýtgeşik we täsindir, çünki onuň her künjeginde adaty bolmadyk we haýran galdyryjy ýerleri tapyp bolýar...

Reýting: 4.0/5 (17 baha berildi)


Çarli Çaplin hakda faktlar

1. Çarli Çaplin – hakykatdan hem legendarny şahsyýet. Lal kino....

Reýting: 3.8/5 (24 baha berildi)
Taryhda adaty bolmadyk harby taktikalar

Köp harby taktikalarda adaty ýagdaýda buýruk berijiniň tiz wagtda gelen karary we garaşylmadyk ....

Reýting: 5.0/5 (2 baha berildi)


Gaplaňhas balyk-murena, Atlantik
okeanynyň iň howply balygy

Muren balyklaryň ýaramaz abraýy bilen peýdalanýanlaryň arasyndada....

Reýting: 4.2/5 (11 baha berildi)Biografiýa Meri Keý

Meri Keý Eş – amerikaly telekeçi, “Mary Kaý Cosmetics” kompaniýanyň esaslandyryjysy....

Reýting: 3.5/5 (10 baha berildi)


Kettenkrad – nemes motosikly

Bu nemes motosikly taryha – Kettekrad ady bilen girendir. (Kettenkrad – trak, “Kraftrad” – motosikl)...

Reýting: 4.7/5 (7 baha berildi)


Dünýäde iň uly adalar

Biziň dünýämiz owadan we üýtgeşikdir. Onuň köp bölegini deňizler we okeanlar tutýandyr...

Reýting: 3.7/5 (6 baha berildi)Karaoke döreýşi hakda

Karaoke bary ýogy 40 ýyl mundan ozal döräpdir, ýagny 1971-nji ýylda...

Reýting: 5.0/5 (2 baha berildi)


Suşi we roll hakda gyzykly faktlar

Ortaça özini süýjije nahar bilen begendirmek islän adam, uly ähtimallykly suşi ýa-da roll satyn alar...

Reýting: 3.0/5 (3 baha berildi)


Dünýäde ady belli gaplaň – Çampawat urkaçy gaplaňy

Dünýäde ady belli gaplaň – 436 adam öldüren Çampawat urkaçy ...

Reýting: 3.5/5 (13 baha berildi)


Adamlar hakda 10 sany faktlar

Barmaklar käwagt gös-göni bolmaýarlar. Adaty bolşy ýaly süýem barmak, ogulhajat barmak ...

Reýting: 4.1/5 (70 baha berildi)


Kambodja: Jeňňellik we ybadathanalar ýurdy

Aziýanyň günorta-gündogar döwletleriň arasynda Kambodja aýratyn orun eýeleýär...

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)
Adamzat taryhynda iň kyla sygmajak sowgatlar

Sowgat – elmydama ýöne düşünşimizden has uly zatdyr. Size berilýän sowgat...

Reýting: 4.1/5 (18 baha berildi)


Kirpi hakda gyzykly faktlar

Kirpiler ýer ýüzünde 15 million ýyl mundan ozal döräpdirler.....

Reýting: 4.7/5 (6 baha berildi)


Max Factor - häzirki zaman kosmetikañ atasy

"Maks Faktor" - dünÿä mešhur kosmetik kompaniÿany esaslandyryjy - 1877-nji ÿylda ol wagtlar...

Reýting: 4.2/5 (9 baha berildi)


Marauder atly bronýa bilen örtülen ulag

Ol Top Gear-iñ taÿÿarlan ähli kynçylkly synaglaryny üstünlik bilen geçdi. Riçard Hammondañ mešhur šounyñ kömegi....

Reýting: 4.7/5 (3 baha berildi)


Babar Ali - üýtgeşik mugallym

Babar Ali - indiÿañ çola šäherleriñ biri bolan Muršidabaddan ÿönekeÿje oglanjyk. Bu šäheriñ kemala gelen jemgyÿetiñ...

Reýting: 4.0/5 (22 baha berildi)


Gladiatorlar hakda

Ilkinji, gladiatorlaryň belli bolan duşuşygy b.e önki 264-nji ýylda Rimda Desima...

Reýting: 4.3/5 (12 baha berildi)


Çehiýa hakda faktlar

1. Çehiýada öndürilýän piwo iň süýji diýlip hasaplanylýar.
....

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)


Stenford uniwersitetiň talyplaryna 2 sagatda 600$ gazanmak başartdy

14 toparyň her birisine 5 dollary bukja berilýär, ýagny “başlangyç kapital” hökmünde we...

Reýting: 3.7/5 (7 baha berildi)


Dürli ÿurtlarda 14 fewralyñ bellenilişi

Döwletleriñ köpüsi 14 fewraly belleÿärler. Dükanlarda dùrli materialdan ÿasalan ÿürekleri satyp bašlady...

Reýting: 4.8/5 (4 baha berildi)


Išini ulaglardan bašlamadyk 5 sany ulag öndürijiler

1862-nji ÿylda 21 ÿanwarynda hemme kišä öz ulaglary bilen tanyš bolan nemes kompaniÿasy Opel döredi...

Reýting: 4.3/5 (8 baha berildi)
Dyrnaklaryñ ÿagdaÿy hakda faktlar

Biziñ dyrnaklarymyzyñ ÿagdaÿyny bilmek üçin lukmanlar wizual gözegçilik edÿärler....

Reýting: 4.2/5 (10 baha berildi)


TM HYZMAT saýta 6 aý boldy

Portal hem-de ýolgörkeziji web saýtymyza 6 aý boldy, 6 aýyň dowamynda ýeten derejelerimiz we ösüşimiz hakda...

Reýting: 4.4/5 (7 baha berildi)


Koka-Kola hakda gyzykly faktlar

ABŞ-nyň köp ştatlarynda ýol gözegçilik polisiýa işgärleri ýol heläkçiliklerinden soň gany....

Reýting: 4.2/5 (87 baha berildi)


"Ýeke Öýde" atly film hakda faktlar

1.1977-nji ýylda ýogalan Elwis Presli filmdi epizodik roly oýnapdyr diýen ...

Reýting: 3.5/5 (17 baha berildi)


Püsek (şeker) hakda gyzykly faktlar

1.Çenden aşa iýilen püsekli önümler we umuman püsegiň özi ýüzüňizde dü...

Reýting: 3.8/5 (6 baha berildi)


Dünÿäde iñ mešgur we gymmat altyn - kümüš šaÿ-sepleri

Gymmat altyn - kümüš šaÿ-sepleri özüniñ amatlylygy bilen tapawutlananok, ÿöne...

Reýting: 3.7/5 (3 baha berildi)


Nokia hakda gyzykly faktlar

Häzir siz telefon boÿunça dünÿä lideri bolan Nokia hakda 10 sany öñ ešidip....

Reýting: 4.0/5 (12 baha berildi)


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak