Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak

TM HYZMAT-dan REKLAMA

TM HYZMAT BILMELI
DEGIŞMELER DÜNÝÄSI

Sahypa 11 ( 101 - 110 )


111. Mekdepde öý işi, ene-atalar bilen çagalary uruşdyrmak üçin berilýär.
©Myratjyk, 7 ýaş


112. "Burnuňy hemişe ýokarda tut" - diýdi Malwina Buratino bilen ogşaşanda.


113. Suratlardaky ýaly gamlanyp otyrasym geldi:
Podokonnik, odeýal we kofe... Odeýala çolandym, oňaýly däl, kofänide üstüme dökdüm, götümem podokonnige sygmady.
Karoçe normalny gam çekibem bilemok...


114. - Bilýäňmi gyzlar maňa köplenç näme diýýär?!
- ‎Ýok.
- ‎Blýat, nädip bildiň?


115. Çagalar: bu bagt. Hatda bu bagtdan çep gözüň damary çekýän hem bolsa.


116. Menem şaşlyga barýan goýunam şaşlyga barýar. Şol bir sözlem, aýra ykballar


117.Sygyr baga dyrmaşyp münýär.
Garga:
- Baga näme üçin dyrmaşdyň?
- Alma iýjek
- Bu ýolka ahyry
- Ýo men ýanym bilen getirdim


118. - Size näme getirmeli?
- Maňa Latte Makiato
- Maňa bolsa biz ýaljak Mahito
- Maňa almaly Smuzi.
- Maňa bir bokal piwo we daşary ýurtda okap gelen üç dostymy ýok ediň şu ýerden...


119. Ginnesiň rekordlar kitabyny Ginnesiň rekordlar kitabyna ýazdylar. Iň köp rekordlar ýazylan kitap hökmünde.


120. - Saňa pyçak nämä gerek boldy?
- Size.
- Düşünmedim.
- Pyçakly adama "Siz" diýip ýüzlenilýär.