Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak

TM HYZMAT-dan REKLAMA

TM HYZMAT BILMELI
DEGIŞMELER DÜNÝÄSI

Sahypa 5 ( 41 - 50 )


41. Ýolda maşyn birini kakypdyr. Şol yerde üyşmeleñ bolup durdy. Gazet üçin habar gözläp yören işgärem tizräk suratyny aljak bolup:
- "Çekiliñ gyra, men öleniñ kakasy" - diýip bardy welin, ýerde ýatan eşekdi...


42. - Salam gowmy, näme işleýäň?
- Salam, gowy, seni göresim gelip otyryn, birnäçe gün bäri görşemzogam, 2-3 gezek seni düýşümdede görüp ýetişdim, sen näme işleýäň?
- Kelem çorba iýýän.


43. Oturşykda 2 sany işgär gurleşýär:
- puuf kim osurdy? kim osurdy diyyan!
- ýuwaşrak bol, başlyk osurdy!
- mmm ysynyň gowydygny?!


44. Mugallym: Klasda testden diňe Aman 99 bal aldy.
Aman: Aňsatjak şo test dagy, baryňyz tupoý ekeniňiz.
Mugallym: Galanlaryň hemmesi 100 bal aldy.


45. Bir toýda maşynlar signal berşip, gelnaja ugraýarlar. Iki sany oglanam toýa gijä galyp gelendigi üçin, olara maşyn tapylmaýar. Ýaňkylaryň biri sakow eken, dostuna garap:
- D-d-dawaý, ik-ikimizem maşyn maşyn maşyn, maşyn maşyn maşyn, tap-tapaly?
- Ýekeje maşyn tapylman durka, onça maşyny başyňa ýapjakmaý...


46. - Kaka-a, erkek diýip kime aýdylýar?
- Erkek diýip, güýçli adama, maşgalasyna seredýän, goraýan adama aýdylýar!
- Gowydygyny! Onda menem erkek bolasym gelýär, ejem ýaly!


7. Gadyrly meniň puljagazlarym sizi şeýle bir göresim gelýär gaýrat edip gaýdyp geliň, söz berýän indi sizi bolgusyz zatlar üçin sowjak däl, geliň basymrak size taze kojadan gapjyk galdym gaydyp geleniňizde yanyňyz bilen amerikadaky we yewropadaky dogan garyndaşlaryňyzy hem alyp geliň täze gapjyga hemmäňiz sygýaňyz. Gorüşyänçäk!


48. Talyp naharhana barýar.
Menýuny okap görse iki görnüş çorba bar:
1) Çorba 50teňňe.
2) Süňkli çorba 60teňňe.
Talyp 60 teňňesini stolyp üstüne oklap süňkli çorba beriň diýýär. Oňa bir jama ýöne suw guýup berýäler:
—Eeý...hany çorbaň süňki — soraýar talyp.
Satyjy: —Süňk entek boşanok —diýip iýip-içip otyran başga bir talyba tarap elini uzadýar...


49. Adamsy öÿde otyrka stoly urup:
-Öÿüñ hojaÿyny kim?
Aÿaly:
-Men. Name boldy?
-Hiç ÿöne barlap gördüm...


50. Restoranyñ içinde bir türkmen otyr diýär, türkmen ofisianty çagyryp:
— Ofisiant, bir azajyk peselt sowadyjyny, ýogsam hakykatdanam doñdyryp barýar! Ofisiant . 5 minutdan soñ.
— Eštyañmi, ofisiant! (ofisianty ýanyna gelýär) bir azajyk sowadyjyny gatalt dos, yogsam birhili gyzyp bašladym...
(ofisiant bolya diyip gidya)
5 minutdan soñ .
— E, Çuwak.. (ofisiant gelya) ..Peselt sowadyjyny, yenede sowuk ušeýän.
(ofisiant bolýar diýip gidýär)
Goñšy stoldaky otyran yigit ofisianty çagyryp:
— Sen nädip bu adama çydap bilyañ? Näme uçin diñleyäñ?
Ofisiant: Mesele dälä! Bizde sowadyjy ýoga...