ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Goşgylar we Manyly setirler


42

20

35

97

97

97

97

97

97

97

97

97

Annagurbanow A - Goşgylary we setirleri hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(156) Bahargül

näme üçindir go$gy setirleri setirme setir geçmän teks mysaly teswire ýazyldy. Aslynda bu dört topak go$gy we haýy$ setirlerinden ybarat bolmaly. Dü$nüksiziräge boldy.
20.04.19 17:13
 Bahargül

Pikirlerim bu gezek hem garja$yp, Jogap tapmadym men syrly ahwala. Ahmal gelip maña kömek edersiñ?! Ýalnyzlygmyñ sebäbini bilmäge. Synandym ýatlamaga senli günleri, Geñleýärin ýatlamamyñ ýoklugyn. Alaslardan diñe garasam bolýar, Goran günlerimizi söýgümiziñ päkligin. Bo$luk, garañkylyk gaplady meni, Gaýratym ýok ýeke ädim ätmäge. Haýy$ym birje gezek rugsat et Haýalymda señ bile seýil etmäge. Göýä ýitiren dek ähli duýgymy, Dü$ünip bilmeýän dü$en halyma. Ýa-da alyp gitdiñmi bu göwreden Meni öwrüp özüñ dek salgyma. Baryñyza salam menem geljekde $ahyr bolmak isleýän. Haýy$ etýän meniñ go$gum üçünem öz teswiriñizi galdyraýyñ
20.04.19 16:54
 gulowser

A.Anagurbanowyn gosgylary oran manyly eken kop kop sagbolun
17.04.19 20:09
 gulowser

Gowy gosgy setırlerı elmydama syn yaly soygu sozlerını yazmana dowam edın
14.04.19 11:56
 Anonimus

Gowja gosgylar
14.04.19 10:09
 gulsat

Soygi setirleri gaty ajayyp.Men bir ynsany ikinji gezek soydim yone ol soymandir, ony yatlasm seyle bir goresm gelya yuregm gysya sol wgt su soygi setirleri meni az bolsada rahatlandyrya.sizdn hayysm sahyrlar soygi gosgylaryny yazmagnzy dowm edin.( ikinji cyn yuregmdn soyen oglanyn ady ezizdir ol soyyandr yada yok bilemok yone men gozum basgany gormez indi ynsan iki gezek yurekdn soyup bilermika diyyan..ozum sayt boldm....
13.04.19 09:54
 gulsat

Soygi setirleri gaty ajayyp.Men bir ynsany ikinji gezek soydim yone ol soymandir, ony yatlasm seyle bir goresm gelya yuregm gysya sol wgt su soygi setirleri meni az bolsada rahatlandyrya.sizdn hayysm sahyrlar soygi gosgylaryny yazmagnzy dowm edin.
13.04.19 09:48
 ™☞MIR☜™

Durmuşda gabat gelýän köp sözim ol adam ýaman, ol adam erbet diýýäler.Bir zady unutmaň adam dogylanda erbet bolup dogulmaýa,ony erbet bolmana gapdalyndakylar mejbur edýä.
11.04.19 22:05
 61676030 ™>MIR<™

Yşkyň ody meniň ýüregimi ýakdy. Gama batsam imo ýylgyryp bakdy. Sözlerme jogap ýaz ýekeje sapar. Meniň üçin senden gowy zadym ýok. Şonyň üçin ýa ýazýan diý ýa-da ýok.
11.04.19 21:58
 Melek

Manyly sözler eken. SAGBOLUN. Yenede yazyp durun.
10.04.19 23:58
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 156-147

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak