ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Gysgaça gyzykly faktlar


Ýaponiýadaky köçeleriň atlary ýokdur
4

Gadymy gresiýada hassa aradan çykan ýagdaýynda lukmanyň ellerini kesýärdiler
4

Skropionlar 2 ýyl ýaly hiçzat iýmän bilerler, bitler bolsa 10 ýyl
4

Ylmy taýdan subut edilendir, eger-de haýsydyr bir zady 21 günläp gaýtalasaňyz endik bolup galýandyr
4


Aýna jaýryk açanda, onuň jaýrygy 5.000 km/s bilen ýaýraýar
4

Eýfel binany her 7 ýyldan täzeden reňkleýärler
4

Hytaýda okuwçylar gowy okarlar ýaly klasda 20 minut ýatmaga rugsat berilýär
4

Uly kenguru - 9 metr aralyga böküp bilýändir
4

Simpson - Dünýäde iň uzyn multseriýaldyr
4

Faktlar hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(0)Teswir galdyr