ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Gysgaça gyzykly faktlar


Ýaponiýadaky köçeleriň atlary ýokdur
11

Gadymy gresiýada hassa aradan çykan ýagdaýynda lukmanyň ellerini kesýärdiler
11

Skropionlar 2 ýyl ýaly hiçzat iýmän bilerler, bitler bolsa 10 ýyl
11

Ylmy taýdan subut edilendir, eger-de haýsydyr bir zady 21 günläp gaýtalasaňyz endik bolup galýandyr
11


Aýna jaýryk açanda, onuň jaýrygy 5.000 km/s bilen ýaýraýar
11

Eýfel binany her 7 ýyldan täzeden reňkleýärler
11

Hytaýda okuwçylar gowy okarlar ýaly klasda 20 minut ýatmaga rugsat berilýär
11

Uly kenguru - 9 metr aralyga böküp bilýändir
11

Simpson - Dünýäde iň uzyn multseriýaldyr
11

Faktlar hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(5) Ayka

gen maglumatlar sps yzy dowamly bolsun
17.06.19 20:11
 Ýekeje

30 sany ýumurtgany 7 güniñ dowamynda täk-täkden iýmeli
28.04.19 19:43
 KP

Skorpionlar 2 yyl hic zat iyman yasap bilyan bolmagy gaty ahmal, bu fakt sebabi
03.02.19 04:00
 Ahmedik

Eger chyn bolsa, 👍 gaty gowy makala...
30.01.19 05:36
 Ahmedik

Içýanlar 2 ýyl, bitler bolsa 10 ýyllap hiç zat iýmän ýaşap bilýär diýýäñiz welin çynmyka?!
30.01.19 05:34

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak