ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Gysgaça gyzykly faktlar


Ýaponiýadaky köçeleriň atlary ýokdur
6

Gadymy gresiýada hassa aradan çykan ýagdaýynda lukmanyň ellerini kesýärdiler
6

Skropionlar 2 ýyl ýaly hiçzat iýmän bilerler, bitler bolsa 10 ýyl
6

Ylmy taýdan subut edilendir, eger-de haýsydyr bir zady 21 günläp gaýtalasaňyz endik bolup galýandyr
6


Aýna jaýryk açanda, onuň jaýrygy 5.000 km/s bilen ýaýraýar
6

Eýfel binany her 7 ýyldan täzeden reňkleýärler
6

Hytaýda okuwçylar gowy okarlar ýaly klasda 20 minut ýatmaga rugsat berilýär
6

Uly kenguru - 9 metr aralyga böküp bilýändir
6

Simpson - Dünýäde iň uzyn multseriýaldyr
6

Faktlar hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(3) KP

Skorpionlar 2 yyl hic zat iyman yasap bilyan bolmagy gaty ahmal, bu fakt sebabi
03.02.19 04:00
 Ahmedik

Eger chyn bolsa, 👍 gaty gowy makala...
30.01.19 05:36
 Ahmedik

Içýanlar 2 ýyl, bitler bolsa 10 ýyllap hiç zat iýmän ýaşap bilýär diýýäñiz welin çynmyka?!
30.01.19 05:34

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak