TM HYZMAT BILMELI
Haýwanlar


Anakonda hakda faktlar

Anakonda dürli-dürli guşlary we reptilileri suwda bogup, olar bilen iýmitlenýärler...




Tebigatda äpet haýwanlar

Adamlarda duš gelši ÿaly haÿwanlaryñ hem ägirt ululary dušÿar...




Ahal Teke atlar

Ahalteke aty-bu örän owadan, ÿüñi metal öwüšgini berÿän at. Tohumyñ wekilleri häzirki ....




Gaplaňhas balyk-murena, Atlantik
okeanynyň iň howply balygy

Muren balyklaryň ýaramaz abraýy bilen peýdalanýanlaryň arasyndada bu ýyrtyjylar – iň howplylaryň we gazaplysy bolýandyr....



Dünýäde ady belli gaplaň – Çampawat urkaçy gaplaňy

Dünýäde ady belli gaplaň – 436 adam öldüren Çampawat urkaçy ...





Kirpi hakda gyzykly faktlar

Kirpiler ýer ýüzünde 15 million ýyl mundan ozal döräpdirler.....





Haýwanat dünýäsinden 17 faktlar

Biziň daşky gurşabymyz tebigat - tebigatda bolsa haýwanlar. Haýwansyz tebigaty gözegne getirmek kyn, geliň olar hakda gyzykly maglumatlary bileliň!