TM HYZMAT BILMELI
Ogulsenem Taňňyýewa


"Bagtym hem ýyldyzym" 10

- Kakasynyň nirede işleýäninem bilenok-laý.
- Ýuwaş..."Bagtym hem ýyldyzym" 9

Olar size bilim bererler. Sizi sylarlar. Siz bolsaňyz mugallymlary sylamalysyňyz. Olary siz..."Bagtym hem ýyldyzym" 8

- Ine, sen şujagaz ýerde oturaý. Goňşyňa bolsa, bile oturmanam kömek edip bolar. Öýüňize..."Bagtym hem ýyldyzym" 7

Soñ iki elini biri-biriniñ üstüne gowşuryp, tertiplije bolup oturdy.
Emir..."Bagtym hem ýyldyzym" 6

- Edil gurjagyñky ýaly.
Ogulsadap..."Bagtym hem ýyldyzym" 5

Özi bilen hatara düzülen çagalaryñ arasynda duran bir gyzjagaz beýlekilerden öñ Emiriñ gözün..."Bagtym hem ýyldyzym" 4

Ogulsadap Aýnadan hem 1-nji klasa baran halaty familiýasyny bilen-bilmänini soramak isledi..."Bagtym hem ýyldyzym" 3

Şeýdip, Aýna jigsiniñ ýañagyndan şapladyp ogşady.
- Ä-ä diýip..."Bagtym hem ýyldyzym" 2

- Ol wagt Emir jan kiçijikdi. Oglumy taşlap gitmejek bolup, äkitmedim men seni mekdebe..."Bagtym hem ýyldyzym"

Emirjik bu gune juda sabyrsyz garashdy. Eyyam ol 3 ay bari tazeje hem durli suratlyja kitaplary satyn...Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak