TM HYZMAT BILMELI
Hekaýalar


Ýüregimi diňledimmi ýa aklymy
(3-nii bölüm)

Şeýdip ilkinji duşuşygymyzam şol boldy..Ýüregimi diňledimmi ýa aklymy
(2-nii bölüm)

Leýli bilen jaňlaşyp günler geçip durdy..Ýüregimi diňledimmi ýa aklymy
(1-nii bölüm)

Şol gündi birinji gezek tanşanymyz Leýli bilen..Ölümden halas eden nika ýüzük
(2-nii bölüm)

Nurjahan azajyk köşeşip daş çykdy we daşarda duran hossarlaryny täzeden gujaklap aglap salamlaşdyÖlümden halas eden nika ýüzük
(1-nii bölüm)

Renimasiýanyň işiginde iki ýana alakjap ýören Nurjahanyň, indi kime ýüz tutjagyn bilmänMen seni hiç haçan taşlamaryn (jemleýji 5-nii bölüm)

-Men düşünmedim?
-Näzlim, meni bagyşla! - Ol aşak bakdy, bokurdagy doldy. Gözleri ýaşdan dolandygyna garamazdan aglamady, agyr-agyr dem aldy...Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 4-nii bölüm)

Men egnimden agyr ýük aýrylan ýaly uludan dem aldym. O barmana "dzyn" edip telefonyma sms geldi:....Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 3-nii bölüm)

Hawa, söýgi diýilýän zat şeýle ajaýyp duýgudyr öýdüp ýatsam-tursam kelläme gelmezdi.Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 2-nii bölüm)

-Men bilemok ,men seni göremok, tanamok ýöne señ bilen gürleşmek meñ üçin ýakymly galanynam wagt görkezerda...Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 1-nii bölüm)

Şol gün şu günki deýin ýadymda. 2009-njy ýylyñ noýabr aýynyñ 13-i sagat 22:34. Men joram bilen internet arkaly hat alyşyp otyrdym....Ýesir oglanjygyň agysy (hekaýa
3-nii bölüm)

Ertesi irden turup açlygyna howlyny süpürüpdi.Beýleki şeýtan ýaly wyždansyzlar bolsa ertirlik edinip otyrdylar.Her gezek Aýhan işlemeli bolýardy.A iýmeli bolanda bolsa olar iýýärdi....Ýesir oglanjygyň agysy (hekaýa
2-nii bölüm)

Aýhan titräp durdy.Çagajygyñ öñki görýän güni az ýaly indem has beter gün görmekden gorkýardy.Öweý eje we öweý jigi.Bularyñ ikisi Aýhany kakasyndan has beter daşlaşdyrjak ýalydy....Ýesir oglanjygyň agysy (hekaýa
1-nii bölüm)

Käbir adamlar il içinde gowy görünselerde öýde ýa-da öz tanyşlarynyñ ýanyndaka ýolbars ýaly hem bolup bilýärler.Geliñ häzir biz şeýle adamlaryñ soñy nähili bolýandygyny bileliñ...