TM HYZMAT BILMELI
Hekaýalar


Oýlanma (Sensiz setirler)

Sensiz günlerim agyr geçer, Ir bilen oýanýan, ýöne öňkiler ýaly ýüregimde gopgun ýok. Häzir smsEtmişe iteklemek

Hormatly kazy jenaplary! Günäkärdigimi ýa-da däldigimi bilmegiñiz üçin wakany bolşy-bolşy ýaly...Soňky duşuşyk 5

Bizi gören daýysy hem aýjereniň ejesi gygyranyny el telefonyny alanyny aýdyp otyrdy. Şol wagt...Soňky duşuşyk 4

Häzirki bahadan döwletimiz bize satdy nä? daşary ýurtdaklylara satdy nä...Soňky duşuşyk 3

Ahmet ýene bir güni Şirin bilen duşuşdy. Duşuşykda ol şeýle diýdi.- Şirinjan men seni halaýan.Soňky duşuşyk 2

Olar hoşlaşdy. Bir alaç edip Ahmet telefona onuň suratyny aldy. Bildirmäni aldy muny.Soňky duşuşyk 1

Ahmet her zat etse-de, ynjalyp bilenokdy. Onuň küýseýäni Jemiledi, oň bilen duşuşyp, gürleşmekHajy we Jöhit

Bir Gurban baýramy güni ýakynlaberende, dul bir aýal ýanyna çagasyny hem alyp baý bir hajyňDemir ussa we şeýtan

Şam (Damaskyň gadymy ady) şäherinde bir demirçi ussa bar eken. Ol sebäp bolsa-bolmasaMunda-da bir haýyr bar

Gadym zamanlarda Afrikadaky bir ülkede höküm süren bir patysha bardy. Patysha, heniz çagakaGaryba kömek etmeýän baýyň soňy

Bagdatda gytlyk döwri dowam edýardi. Hemmelerden öň hammallar açlyk çekýärdiler. Bir öýiňÇaý halta

Adatça, her-bir maşgalanyň arkama-arka ata-baba dowam edip gelýän mukaddeslikleri bolýarÝaňramasana

Ol 1915-nji ýylda dünýä indi. Ony öýde aglatmadylar. Çaga aglaberjek boldugy ejesi barmagynyBu-da geçer

Bir gün bir patyşa wezir-wekillerini daşyna jemläp, olara bitmesi kyn ýumuş buýrupdyr: — MeniňSen meniň üçin gymmatly

Öz - özümden gabanýan diýilýärä, şol söze men kän wagt bäri düşinemokdym. Nähili öz-Perzent

Soňky wagtlarda Gadam aga bilen Tuwak eje ikisi bir azajyk ynjalyksyzlanyp ugradylar. ÇünkiOwadan gelniň syry

Köpüň üýşen ýerinde her hili gyzykly gürrüňler, rowaýatlar eşidýärsiň. Bu gezekki gürrüňdeşlikTäze gelniň saçy gopdy. Agaýusup bilen Agaýunusyň eden işi

Bu gün men öýde dynç aldym. Öýüň işleri, arassaçylyk geçdim, aý garaz öýde güýmendim. GelnejemErem bagy ýa-da Jennet bagy ýok ýaly welin şola bar, ýöne göze görnenok

Işe täze gelen döwrümdi. Reanimasiýada işleýän kursdaşym işi çykyp öz ornuna işe durup bermegimi"Mesge" 2 bölüm

Aşşy kakamyzyň aýagynyň öýümizden ýygnanmajagyny bilip, ahyry işgärlerimizden başy boş dul"Mesge" 1 bölüm

Ýurtda ýaňy “Üýtgedip gurmak” diýen hereketiň başlanan ýyllarydy. Ömür halka satmaly harydyňIki ýaşly çaganyň ölümine sebäp bolan pişik urşy

Ogulsuraý bu gün işinden dynç güni bolansoň 40-50 kg pomidory baňka ýapmak üçin daşyna geçdiEnesiniň gyzy

Ogulgeldi eje gyz agtygy Miwäniň gulagyna, ogrynça pyşyrdady:
-ErtirKakajan ýalbarýan başga eje almaýda

Aýgùl baśinji synpy yañy dynyp kanikula çykypdy. Ol hem beyleki çagalar yaly tomys kanikulynda26 ýyl ýaşaşyp bir telefon jaňda maşgalaň dargamasy

Nurjemal obada arçynlykda işleýärdi. Onuň 4 gyzy 1 ogly bardy. Uly gyzyny durmuşa çykarypdyAýjeren eje

Aýjeren eje segsenden geçen garryja, gurap barýan aýal bolsa-da aňy durudy. Eýýäm onlarçaKöýen süýt

Ol gapy-gapy aýlanyp zat satardy. Şol gün ol hiç zat satyp bilmändi. Aşgazanyny açlygyňGyz haty

Söýülmäge mynasyp ýüregiñ bardyr öýdüpdim...
DünýämiGysgajyk pursatlardan döreýär

Düýşunde ejesiniñ gujagynda ýatyrdy.
Özi bilenÝönekeýje sebäp

Bir gezek Mark mekdepden öýlerine gelýärkä, öňünden barýan oglanjygyň büdräp ýykylypGaýyn enemiň ruhy 3

O döwür ikimiz hem ýaş gelindik. Çaga dogurylýan bölüme ejeň pahyr gelen güni ikimiz bir palatada ýatdykNesibede bolmasa bolmajagy eken 7

--Eje Maral şeýdiýýä welin näme
etsek gowy bolar
---Oglum menä...Gaýyn enemiň ruhy 2

Bir gün gije Ogulsuraý gygyryp turdy, zähresi ýarylan ýaly bolup zaňňa ýerinden turan KakyşGaýyn enemiň ruhy

Ogulsuraý bu öýe gelin bolup düşenine 5 ýyl boluberipdi. Ýoldaşynyň 6 gyz dogany bardy. KakajanOýlanma (Sen hakda)

Saňa ýakynlaşmak isleýän, Çyndanam,
.....Oýlanma

Howwa garaz birzat edip, baş alyp çyksa bolar kynçylykdan. Ýöne,Söýgi şertnamasy 3

Begli trupgany goýandan soň hiç özüme gelip bilmedim, borda, buda geçer diýip geziberdimSenem şeýle boldyňmy? (Oýlanma)

Şul şoň gowy görýän kinosydy diýip, şol kinony gaýta-gaýta gördüňmi? Şu tagamy şol halaýadyNesibede bolmasa bolmajagy eken 6

Maral ýagdaýlaň gowmy näçe wagt bäri haty bermäň alajyny tapman ahyr şu gün nesibe boldy..."Ene dünýäň ýaraşygy" oýlanma

ENE - Seni ýagty jahana indirip bu owadan dünýä getiren ynsan,iñ mähriban adamdyr.Bu ajaýypSöýgi şertnamasy 2

O wakadan soň Begli hiç hili jaň etmedi. Birnäçe gün geçdi, men onuň sesini eşdesim gelýädiSöýgi şertnamasy

Menem: "Uly il söýgi bilen başagaýla" diýip, internetde bir dostum bardy BegliNesibede bolmasa bolmajagy eken 5

Şu setirleri özüne aýtmak isledim,emma köpçülikde utanmasym diýip aýtmadym ine sapagam başlandy...Gyzyl kürtäň aşagyndaky ýanan gelin 3

Aradan 20 ýyl geçdi. Nurjahan agzy süýtde bişensoň ikinji gezek durmyşa çykmady. Bir gyzy bilent...Gyzyl kürtäň aşagyndaky ýanan gelin 2

Nurjahan bolsa -saklan dur maňa dogryňyzy Aýt...Nesibede bolmasa bolmajagy eken 4

Maral soňra ýylgyryp durdy we hiç zat gürlemedi bilýän jogap bermejeginem.
-Maral...Gyzyl kürtäň aşagyndaky ýanan gelin

Nurjahan orta mekdebi tamamlap weleýatdaky mygallymçylyk mekdebinde okuwyn dowam etýar Aý...Söýgi synagy 2

Shol wagt Ashyryn telefonyna jan geldi.
- Bir...Söýgi synagy 1

Ashyra gaty kyn boldy. Ol iki gyzyn soygusinin arasynda pelesan kakyardy. Bu yagdaydan nadip...Nesibede bolmasa bolmajagy eken 3

-Ýokla Maral hemme zat gowyla Maral men ýüzüme esli wagt seredip dymyp durdy. Men hem näme...Ruhyň begisi 3

Daň saz berdi. Turdym. Ir bilen men ýola çykaýyn diýip nirdesiň Ruhyň salgy beren
Aýsoltany...Nesibede bolmasa bolmajagy eken 2

Turamda günem aşaklapdyr. az salym daşarda işlerimi edip agşamlyk naharyny iýenimizden soň...Ruhyň begisi 2

- bolýa başdan aýdaýyn,bolmasa sen düşünmersiň..
- Aýt hany...Nesibede bolmasa bolmajagy eken 1

Ýaňy bir 7 ýaşym dolupdy. Ejem kakam meni ak mekdebe gapysyndan eldipdiler. We şeýdip...Ruhyň begisi 1

Birden ýene şol joram jaň etdi
- agyz, sen nirde...Oýlanma

Söýgisini bile okaýan gyzyna öz öňinde uly bir böwet barlygy sebäpli aýdyp bilmeýän...Ilkinji söýgim 5-bölüm

Bizi gören daýysy hem aýjereniň ejesi gygyranyny el telefonyny alanyny aýdyp otyrdy. Şol wagt...Ilkinji söýgim 4-bölüm

Soňra ýuwynyp işlerime gümra bolup otyrkam jaň geldi Aýjerenden.
---Alo salam...Iň gysga hekaýalar

Hemingueý her kimi duýgylandyrjak 6 söz bilen hekaýa ýazaryn diýip jedel edipdir...Ilkinji söýgim 3-bölüm

---NÄ Bileýin Aýjeren ilki öýe giremde sende göremsoň. ---Men ýatamsoň alypdyrlar da Kakageldi...Ilkinji söýgim 2-bölüm

Myhmanlaň köpisi gelipdi. Agşamky aýdyma taýýarlyk görýädiler.Men hem yuwynyp ardynyp..Ilkinji söýgim 1-bölüm

Men birsalym daşaryk çykdym öz ýanymdan pikir etdim. Men Aýşagülü söýýädim ýönee ol indi ýok..Kabul edilmedik söýgi 2

Men birsalym daşaryk çykdym öz ýanymdan pikir etdim. Men Aýşagülü söýýädim ýönee ol indi ýok..Kabul edilmedik söýgi

Men öz ýanymdan Aýşagülden soňra başga gyzy söýmerin diýýädim näme..Arman bolup galan söýgim

Güýz günidi ýapraklar saralyp ýere gaçýadylar. Men bolsa ýete bilmedik arman..Ýüregimi diňledimmi ýa aklymy
(3-nii bölüm)

Şeýdip ilkinji duşuşygymyzam şol boldy..Ýüregimi diňledimmi ýa aklymy
(2-nii bölüm)

Leýli bilen jaňlaşyp günler geçip durdy..Ýüregimi diňledimmi ýa aklymy
(1-nii bölüm)

Şol gündi birinji gezek tanşanymyz Leýli bilen..Ölümden halas eden nika ýüzük
(2-nii bölüm)

Nurjahan azajyk köşeşip daş çykdy we daşarda duran hossarlaryny täzeden gujaklap aglap salamlaşdyÖlümden halas eden nika ýüzük
(1-nii bölüm)

Renimasiýanyň işiginde iki ýana alakjap ýören Nurjahanyň, indi kime ýüz tutjagyn bilmänMen seni hiç haçan taşlamaryn (jemleýji 5-nii bölüm)

-Men düşünmedim?
-Näzlim, meni bagyşla! - Ol aşak bakdy, bokurdagy doldy. Gözleri ýaşdan dolandygyna garamazdan aglamady, agyr-agyr dem aldy...Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 4-nii bölüm)

Men egnimden agyr ýük aýrylan ýaly uludan dem aldym. O barmana "dzyn" edip telefonyma sms geldi:....Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 3-nii bölüm)

Hawa, söýgi diýilýän zat şeýle ajaýyp duýgudyr öýdüp ýatsam-tursam kelläme gelmezdi.Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 2-nii bölüm)

-Men bilemok ,men seni göremok, tanamok ýöne señ bilen gürleşmek meñ üçin ýakymly galanynam wagt görkezerda...Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 1-nii bölüm)

Şol gün şu günki deýin ýadymda. 2009-njy ýylyñ noýabr aýynyñ 13-i sagat 22:34. Men joram bilen internet arkaly hat alyşyp otyrdym....Ýesir oglanjygyň agysy (hekaýa
3-nii bölüm)

Ertesi irden turup açlygyna howlyny süpürüpdi.Beýleki şeýtan ýaly wyždansyzlar bolsa ertirlik edinip otyrdylar.Her gezek Aýhan işlemeli bolýardy.A iýmeli bolanda bolsa olar iýýärdi....Ýesir oglanjygyň agysy (hekaýa
2-nii bölüm)

Aýhan titräp durdy.Çagajygyñ öñki görýän güni az ýaly indem has beter gün görmekden gorkýardy.Öweý eje we öweý jigi.Bularyñ ikisi Aýhany kakasyndan has beter daşlaşdyrjak ýalydy....Ýesir oglanjygyň agysy (hekaýa
1-nii bölüm)

Käbir adamlar il içinde gowy görünselerde öýde ýa-da öz tanyşlarynyñ ýanyndaka ýolbars ýaly hem bolup bilýärler.Geliñ häzir biz şeýle adamlaryñ soñy nähili bolýandygyny bileliñ...Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak