TM HYZMAT BILMELI
Hekaýalar


Ruhyň begisi 3

Daň saz berdi. Turdym. Ir bilen men ýola çykaýyn diýip nirdesiň Ruhyň salgy beren
Aýsoltany...Nesibede bolmasa bolmajagy eken 2

Turamda günem aşaklapdyr. az salym daşarda işlerimi edip agşamlyk naharyny iýenimizden soň...Ruhyň begisi 2

- bolýa başdan aýdaýyn,bolmasa sen düşünmersiň..
- Aýt hany...Nesibede bolmasa bolmajagy eken 1

Ýaňy bir 7 ýaşym dolupdy. Ejem kakam meni ak mekdebe gapysyndan eldipdiler. We şeýdip...Ruhyň begisi 1

Birden ýene şol joram jaň etdi
- agyz, sen nirde...Oýlanma

Söýgisini bile okaýan gyzyna öz öňinde uly bir böwet barlygy sebäpli aýdyp bilmeýän...Ilkinji söýgim 5-bölüm

Bizi gören daýysy hem aýjereniň ejesi gygyranyny el telefonyny alanyny aýdyp otyrdy. Şol wagt...Ilkinji söýgim 4-bölüm

Soňra ýuwynyp işlerime gümra bolup otyrkam jaň geldi Aýjerenden.
---Alo salam...Iň gysga hekaýalar

Hemingueý her kimi duýgylandyrjak 6 söz bilen hekaýa ýazaryn diýip jedel edipdir...Ilkinji söýgim 3-bölüm

---NÄ Bileýin Aýjeren ilki öýe giremde sende göremsoň. ---Men ýatamsoň alypdyrlar da Kakageldi...Ilkinji söýgim 2-bölüm

Myhmanlaň köpisi gelipdi. Agşamky aýdyma taýýarlyk görýädiler.Men hem yuwynyp ardynyp..Ilkinji söýgim 1-bölüm

Men birsalym daşaryk çykdym öz ýanymdan pikir etdim. Men Aýşagülü söýýädim ýönee ol indi ýok..Kabul edilmedik söýgi 2

Men birsalym daşaryk çykdym öz ýanymdan pikir etdim. Men Aýşagülü söýýädim ýönee ol indi ýok..Kabul edilmedik söýgi

Men öz ýanymdan Aýşagülden soňra başga gyzy söýmerin diýýädim näme..Arman bolup galan söýgim

Güýz günidi ýapraklar saralyp ýere gaçýadylar. Men bolsa ýete bilmedik arman..Ýüregimi diňledimmi ýa aklymy
(3-nii bölüm)

Şeýdip ilkinji duşuşygymyzam şol boldy..Ýüregimi diňledimmi ýa aklymy
(2-nii bölüm)

Leýli bilen jaňlaşyp günler geçip durdy..Ýüregimi diňledimmi ýa aklymy
(1-nii bölüm)

Şol gündi birinji gezek tanşanymyz Leýli bilen..Ölümden halas eden nika ýüzük
(2-nii bölüm)

Nurjahan azajyk köşeşip daş çykdy we daşarda duran hossarlaryny täzeden gujaklap aglap salamlaşdyÖlümden halas eden nika ýüzük
(1-nii bölüm)

Renimasiýanyň işiginde iki ýana alakjap ýören Nurjahanyň, indi kime ýüz tutjagyn bilmänMen seni hiç haçan taşlamaryn (jemleýji 5-nii bölüm)

-Men düşünmedim?
-Näzlim, meni bagyşla! - Ol aşak bakdy, bokurdagy doldy. Gözleri ýaşdan dolandygyna garamazdan aglamady, agyr-agyr dem aldy...Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 4-nii bölüm)

Men egnimden agyr ýük aýrylan ýaly uludan dem aldym. O barmana "dzyn" edip telefonyma sms geldi:....Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 3-nii bölüm)

Hawa, söýgi diýilýän zat şeýle ajaýyp duýgudyr öýdüp ýatsam-tursam kelläme gelmezdi.Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 2-nii bölüm)

-Men bilemok ,men seni göremok, tanamok ýöne señ bilen gürleşmek meñ üçin ýakymly galanynam wagt görkezerda...Men seni hiç haçan taşlamaryn (hekaýa 1-nii bölüm)

Şol gün şu günki deýin ýadymda. 2009-njy ýylyñ noýabr aýynyñ 13-i sagat 22:34. Men joram bilen internet arkaly hat alyşyp otyrdym....Ýesir oglanjygyň agysy (hekaýa
3-nii bölüm)

Ertesi irden turup açlygyna howlyny süpürüpdi.Beýleki şeýtan ýaly wyždansyzlar bolsa ertirlik edinip otyrdylar.Her gezek Aýhan işlemeli bolýardy.A iýmeli bolanda bolsa olar iýýärdi....Ýesir oglanjygyň agysy (hekaýa
2-nii bölüm)

Aýhan titräp durdy.Çagajygyñ öñki görýän güni az ýaly indem has beter gün görmekden gorkýardy.Öweý eje we öweý jigi.Bularyñ ikisi Aýhany kakasyndan has beter daşlaşdyrjak ýalydy....Ýesir oglanjygyň agysy (hekaýa
1-nii bölüm)

Käbir adamlar il içinde gowy görünselerde öýde ýa-da öz tanyşlarynyñ ýanyndaka ýolbars ýaly hem bolup bilýärler.Geliñ häzir biz şeýle adamlaryñ soñy nähili bolýandygyny bileliñ...Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak