TM HYZMAT BILMELI
Ilkinji söýgim 2


Ilkinji söýgim - 2 bölüm

《Durmuşdan alynan》

Myhmanlaň köpisi gelipdi. Agşamky aýdyma taýýarlyk görýädiler.Men hem yuwynyp ardynyp agşamky toýa taýýarlyk görüp başladym, Aýjeren görnenokdy görmämsoň birhili keýpim gaçyp ugrady.Öýüň köo otagyna göz aýladym ýokdy.içimden bäh işi çykyp gaýdaýdymyka ýa diýip otyrşyma aňyrdan Gurban geldi.
---Kakageldi taýýarlanan bolsaň ýör ikimiz bir ýerik baryp gaýtmaly diýip meni alyp gitdi. Men ýolda Gurbana
---Gurban Aýjeren görnenok welin gaýtdymy diýsem ýüzüme ýylgyryp
---Kakageldi sen gaty kän soraýaň welin eýgilikmi
---Aý howwa görünmänsoň soraýdym.--Bar kakageldi goňşilarda taýýarlyk görýärler. Ýüregim ynç aldy. Soňra gün ýaňy batanda toýa gerekli zatlary alyp geldik.Toýam aýdymly sazly başlapdyr.Ine ortada Aýjeren tans edip ýördi owadanlygy söz bilen aýdar ýaly däl Jennetiň hüýriniň biri ýaly.Gözleri lowurdap dur.Birsalym Myhmanlaň tansyna seredip durdym.Soňra öýe girdim az salym otyraýyn diýip öýde garyndaşymyzyň bir ogly otyran eken Çary diýip onyň bilen gümür-ýamyr edip otyrdyk. Az wagtdan soň Aýjeren gapydan girdi we yzyndan Ejesem girdipdi.Men el telefonyma gümra bolup otyrdym. We Aýjeren hem biziň otyran otagmyzda otyrdy onyň hem el telefonyna gümenip otyrdy.Men Aýjerene
---Aýjeren el telefonyňy görsem bolarmy diýip soradym ol hem
---Howwa Kakageldi arkyn göriber diýip elime berdi.Men öz ýanymdan pikir etdim. Toý gutaransoň Aýjereni görübem gürleşibem bilmen soňyň üçin telefon belgisini alaýyn diýip Aýjereniň özüne billirmän belgisini aldym soňra az salym otyryp daşaryk çykdym.Aýjeren hem yz ýanymdan çykdy . Men ýaňky alan belgime jaň edip görsem hakykam öz el telefony eken Aýjeren belgisini alanymdan habarsyzdy. Toý hem gyzgalaňly gidip durdy.ine myhmanlar gaýdyşyp ugrady adam azalypdy. Mende bir ünji bardy bu gün toý sowulyp ertir hem Aýjerenem gaýdar menem men Aýjereni görüp bilmen diýen ünji bardy.Ýöne belgisinä aldym welin näme diýsemkäm jaň aýlap diýip öz ýanymdan içim gürledip otyrdym.Soň toý sowuldy näme herkim ýadaw ýatmaň aladasynda ýaz pasly bolansoň daşarda ýataýaly diýip Gurbana aýtdym ol hem bolýa diýdi Biz üç bolup daşarda ýatdyk.Men ýerime geçip az salymdan soň suwsap öýe girdim.Aýjeren hem öz telefonynda birzatlara gümenip otyr eken.Men daşaryk çykyp ýerime geçip öz ýanymdan Aýjereniňä telefony elinde jaň edäýsemikäm ýa ýok jaň etsem ejesem ýanynda gürleşmez bumat epesli wagt geçensoň sms ýazaýynla diýip ýazdym.
----Salam gowmy diýip ýazdym.Birsalymdan soň ol hem salam diýip ýazdy tanadyňmy diýsem ýok diýdi. Men Kakageldi diýsem ýene de tanamady.Bäh Aýjeren meni tanaýara näme beýle soraýaka ahyr soňy men daşarda ýatan bara diýsem jogap gelmedi.Birsalymda n iki gyz dogany gapydam çykdylar. Men şo wagt nämäň nämedigine düşünip el telefonimi gapdalymda ýatan Gurbanyň jübisine saldym. Ol hem gowy uklap ýatyrdy. soňra ýaňky iki sany gyz dogany ýanymyza gelip meniň belgime jaň etdiler. Ol hem Gurbanyň üstinden ses geldi. Meniň şeýle bir gülkim tutýady zordan saklandym. Soňra Aýjereniň doganlary wiii Gurban ýazýan ekenä bul Kakageldiň adyny berip Gyýuw Gurban nämä bizi allaýaň Gurban bolsa gowy ýatyrdy. Soňra ony turuzyp nämä beýtýäň diýip soradylar. Ol wagt nämäň nämediginen habarsyz ukydaky adam da gurban oýanyp mende telefon ýok diýse gyzlar ýene jaň etdi ýene ses gurbanyň jübisinden geldi.Soňra Gyzlar bu näme gurban näme bizi allajak bolýaň jigim gurban aňka taňka bolup galdy. Aýjerenim doganlary öýe girensoň hezil edip güldüm.
---Kakageldi bu seniň işiňmi diýse men bolşi ýaly edip aýtdym ---Aýjerene ýazdym welin doganyna aýdan bolaýmasa diýip otyryn şumat
---Aý Kakageldi beýle bolsa aýdaýmala men şumat näm bollyka diýip otyrn. Ol gün şeýdip ýatdyk.Ertesi garyndaşlaň hemmesei Gurbanyň ýüzüne seredip gülüşýäler men Gurbana ---Gurban Aýjerenden dün sms ýazsam näme üçin doganlaryna aýdanyny sorasana
diýdim.Birsalymyrakdan soň geldi Gurban
---Kakageldi dün ýok ýatyp galypdyr telefonynam gyz doganlary alypdyr
---Wii olarýaly bolsa bolýala. Menem şo gün gaýtmalydym hiçhili gaýdasym gelenokdy.Keýipsiz halda pýe gaýtdym öýe gelemsoň hiç zada höwesim ýok şeýle ýüregim gysýardy. ýene yzyma gidesim gelip durdy.Ejem
---Näme Kakageldi oglum toýdan ýadap geldiňmi
---Ýokla Eje ýadaba ýadamadym
---Hä onda Näme oglum
---Ýokla Eje alada etme hemme zat gowlyk ol günimi öýden çykman geçirdim. Ertesi işlerime gümra bolup ýörün okuwam soňlanýady hatda oglanlar bilen gülüşip degişmänede keýpim ýokdy. 2-3Gün geçdiAgşam ara näme bolsada kim alsa alsyn diýip Aýjereniň belgisine jaňn etdim
---Alo
---Alo salam Aýjeren senmi
---Howwa a siz kim
---Men kakageldi.
---Kim kakageldi
---Toýdaky Aýjeren tanamadyňmy
---Wiii senmi gowmy ýagdaýlaň
---Howwa gowyla.
----Sen gowmy
---Gowyla menem
---Kakageldi dün doganlam maňa toýdaky wakany aýdyp berdiler gülüp hezil etdim şonda men ýatyp galypdyry. telefonam doganlam alyp gidipdir.
Dowamy bar...

Awtory:Annagurban Annagurbanow


Hekaýa baha ber:

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Okaldy: 1. Şü gün okaldy: 1


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(20)  Karkara

Gyzykly eliňize saglyk howri kop bolsun.
13.05.19 15:37
 Maral

soygunin gozi kor diyyaler dogrymyka
11.05.19 13:47
 Nesibe

Aysenem mende gija galyan ekenim mena barsynam suwagt okap otyryn barsam gyzykly hekayala yone men okanlamyn arasynda su hekaya gaty gulkum tutdyda
03.05.19 12:35
 Nesibe

Aysenem mende gija galyan ekenim mena barsynam suwagt okap otyryn barsam gyzykly hekayala yone men okanlamyn arasynda su hekaya gaty gulkum tutdyda
03.05.19 12:33
 Arzuw

👍👍👍
17.02.19 19:43
 Ahmedik

Gaty gowy, gyzykly, gulkuli eser eken
16.02.19 09:55
 Jeyhun

Gowy yazylypdyr
14.02.19 12:34
 Aysenem

men dowurden yza galyan ekenima eyyam basisem goylupdyr men inni okap basladym
05.02.19 16:13
 Melike

Soýgi gaty gow duýgy. Ol hakykaty gorkezýär.Ajyny süýjüni.Esasanam ilkinji soygi.Ilkinji soygi hiç haçan bir birege gowusmaýar name üçündir.Ilkinji soýgulimi ýatdan çykardym ony soýemok ony ýigrenýän ýene palan olar ýalan sen 1 nji soyginden son 10 gezek soýsaý ýenede onun yeri bäsga sebäbi ilkinji gezek soýgi oýaran kisi ol sen ol ýigrenýan sozin bn basga birini ýa ozini aldap bilersin ýone ol goterp ýoren ýuregini aldap bilmersin sebäbi ýigrenjem soygem sol ýerde ýerlesýär
29.01.19 22:11
 Melike

Soýgi gaty gow duýgy. Ol hakykaty gorkezýär.Ajyny süýjüni.Esasanam ilkinji soygi.Ilkinji soygi hiç haçan bir birege gowusmaýar name üçündir.Ilkinji soýgulimi ýatdan çykardym ony soýemok ony ýigrenýän ýene palan olar ýalan sen 1 nji soyginden son 10 gezek soýsaý ýenede onun yeri bäsga sebäbi ilkinji gezek soýgi oýaran kisi ol sen ol ýigrenýan sozin bn basga birini ýa ozini aldap bilersin ýone ol goterp ýoren ýuregini aldap bilmersin sebäbi ýigrenjem soygem sol ýerde ýerlesýär
29.01.19 22:06
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 20-11

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak