TM HYZMAT BILMELI
Iň gysga hekaýalar


Iň gysga hekaýalar

Hemingueý her kimi duýgylandyrjak 6 söz bilen hekaýa ýazaryn diýip jedel edipdir we utupdyr. Onuň hekaýasy:«Çaga aýakgaplary satylýar. Geýilmedik» («For sale: baby shoes, never used»)

* *
Frederik Braun-yň gysga hekaýasy:

«Ýerde galan iň soňky adam otagynda oty:rdy. Birden gapy kakyldy...»

* * *
Amerikan ýazyjysy O.Genri-niň gysga hekaýasynyň başlangyjy, kulminasiýasy we soňlamasy ýerbe-ýer:
«Sürüji çilim otlandy we benzinini barlamak üçin benzobaka egildi. Merhumyň ýaşy ýigrimi ikidi».

* * *

Makedon patyşasy Filip-II spartalylara ýazan haty (biraz uzynrak):
«Size derrew boýun bolmagy maslahat berýärin, sebäbi eger-de meniň goşunym siziň ýerleriňize girse, men siziň baglaryňyzy ýok ederin, ilaty gul ederin, şäheriňizi kül ederin».
Spartalylaryň jogaby gysga:
«Eger-de».

* * *

Biktor Gýugo «Отверженные» romanynyň golýazmasyny neşirýada şeýle hatjagaz bilen iberýär: «?»
Hata görä jogap gelýär: «!»

* * *

Iň gysga awtobiografiýa ýazmak konkursynyň ýeňijisi fransuz garry aýalyň awtobiografiýasy şeýle:
«Ozal meniň endamym ýylmanakdy we ýygyrt eşigim bardy, indi bolsa – tersine»


Hekaýa baha ber:

Reýting: 5.0/5 (5 baha berildi berildi)


Okaldy: 1. Şü gün okaldy: 1


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(15) korpe

tasirki yeri yoga aaaa ..
17.05.19 19:36
 Bahargül

Haýran galaýmaly ussat ýazyjylar eserlerini okamak diýseñ lezzetli köp sag boluñ ýene-de $ular ýaly oýlandyrýan eserleri goýaýyñda biz gara$ýas
21.04.19 11:25
 Gülsoltan

Gaty gowy. Hasam Fredik Braun we O.Genriniñ hekayalary gaty gynancly. Göwrümi AZ yöne UZ bolup yerine düşen eserler👍👍👍. Berekella👏
31.03.19 21:53
 ayzada

gaty gowy
17.03.19 10:33
 Mergen

Onat
06.03.19 13:32
 Baýram

Gowy
05.03.19 18:19
 zarina

oylandyryjy
15.02.19 21:19
 Nurana

Haladym
11.02.19 13:54
 Mahrishka 01

many yokkk
08.02.19 21:56
 Garaja

Täsir galdyrjy
08.02.19 16:39
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 15-6

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak