TM HYZMAT BILMELI
Kabul edilmedik söýgi


《Kabul edilmedik söýgi》

《 Durmyşdan alynan 》
《Bolan waka》

Güýz paslydy
Men öz ýanymdan Aýşagülden soňra başga gyzy söýmerin diýýädim näme güýziň ajaýyp günleri hem köp zadt ýatlatýara. Öz işlerime gümra bolup ýörün ýatdan çykarmak maňa aňsat düşenokdy üste üstine güýziň howasy hasam ýüregimi lerzana getirýädi

Ençe ençe arzuwlarym köýdiren
Aýagymdan badak atan durmuş sen
Söýgüm alyp öňüňde dyz çökdiren
Zalymlygyň öňün çeken durmuş sen

Elbetde her bir işde haýyr bardyr belki gowlyk bolsunda. Gullygy dynyp işe ýerleşdim. Işe gitýän işden gelemsoň dostlarymyň ýanyna çykaýmam bardy. Indi oňa da höwes ýokdy köp zatdan sowaşypdym. Kä wagt telewizora seredäýmesem oňa da kän bir ünsim ýokdy.Günler yzly yzyna aýlanyp durdy.Birgünem Maksat dosdum ýör birýerlerik gezelenje gideli diýdi meniň höwesim ýokdy bolmasada Maksadyň göwnüni ýykmaýyn diýip bolýa gideli diýip gezelenje çykdyk. Soňra ýolda Maksat meniň el telefonymdan jaň edäýin diýdip sorady men bolsa el telefonymy berdim. Öýe geldik o gün ýatdym irräkden ertesi işe gitmeli bolansoň. Ertesi işdekäm bir nätänyş belgiden el telefonyma jaň geldi
---Alo Salam
---Salam
---Düýün jaň edipsiňiz welin tanamadym sizi
---Bilemokda menem bu belgini tanamok
---Bolýa onda ýalňyş düşülendir diýip goýduk telefony. Birsalymdan telefony görsem düýün Maksadyň jaň eden belgisi eken. Men yzyna jaň edip bolşi ýaly edip aýtdym Maksadyň jaň edenini ol gyz bolsa Maksadyň krusdaşy eken, men ol gyzyň telefon belgisini belläp goýdum ertir Maksadyň ýanyna baramda görkezer ýaly hem aýdaryn diýip. Soňra ýaňky belgi meniň internet sahypamdan çykdy. Soňra bir gün işdekäm men ol gyza Salam edeýin hem-de Gurban baýramyny gutlaryn diýmek üçin ýazdym. Ol hem şo wagt ýatmandyr bahym jogap berdi.Biz ikimiz epesli wagt ýazyşdyk. Wagt giç boldy men Merjene ýatjakmy diýip soradam ol hem ukysynyň ýokdygyny aýtdy şeýdip has hem ýakyndan tanyşdyk. Ertesi gün hem Gurban baýramy başlaýan günüdi. Ertesi oglanlar bilen gezelenje çykypdym aýlansamam hiç keýpim ýokdy. Agşam ara öýe gelip internet sahypama girip görsem Merjen ýazypdyr maňa men hem derrew jogap berdim şol gün hem epesli wagt ýazyşdyk. Men soňra Merjene telefonda gürleşip bilýämidigini soradym ol hem garşy bolmady. Birdalym gürleşdik telefonda Merjen bilen biziň ýaşaýan ýerimiz o diýem uzagam däldi. Her gün diýen ýaly men Merjen bilen ýazyşdyk hem arasynda da gürleşýädik. Maňa Merjen has hem ýarap başlapdy. Epesli wagt şeýle aramyz gowydy soňra bir gün men Merjene.

Soňra bir gün men Merjene
Arzymy aýdaýyn Merjen gyz saña
Gara gözleñ bilen söýdürdiñ meni
Ýürek doly aýtjak sözlerim saña
Aýtmankam bagladyñ özüñe meni.

Gijelerne görküñ aý ýüzün ýapar
Aý uýalyp senden janyny ýakar
Gündizler nurly gün gaşyny kakar
Aşyklygyn aýdyp dil açar saña.

Bu dünýe bir ýana, senem bir ýana
Dünýäñ ýüzi ýetmez seniñ bahaña
Indi sen deý gelmez ýagty jahana
Bir dilegim nazar degmesin saña.

Seň üçin gursagym arzuwdan doly
Aýdyp bilmäm galdym wagty däl häli
Başga waspyň ýazan barmy meň ýaly
Bar bolsa bagyşla diýeýin saňa

Şeýle setirleri ugratdym birsalymdan soň jogap geldi
---Sagbol Kasym goşgyňa begendim diýdi. Merjen bilen her gün diýen ýaly ýazyşyp gürleşýädik biri birimize öwrenşipdik hat-da biri birimize jaň edenimizde işli bolup alyp bilmesek gaharlanýadyk. Bir gün hem men ony gezelenje çykalymy diýip soradym. Ol hem garşy bolmady. Agşamara bolansoň daşaryk gezelenje çykdym. Merjenleriň ýanyna bardym jaň etsem häzir barýan diýdi az salymdan geldi.Ikimiz gürleşip epesli gezelenç etdik soňra Merjen wagtyň giç bolanyny gaýtmalydygyny aýtdy men Merjene sorag berdim
---Merjen seniň halaşýan ýigidiň göwün bereniň barmy diýip soradym
---Ýok Kasym näme boldy
---Ýokla ýöne sorasym geldide soraýdym
---Hä bolýa
soňra Merjen öýüne ugradyp men bolsa öýe tarap ýöräp gaýtdym ýol boýy pikire çümüp gelýädim Merjenim gürleýşi şeýle mylaýymdy ýuwaşdy özü hem öýe gelip Merjen bilen az salym ýazyşdyk soňra maňa ýatjakdygyny aýtdy we sagbollaşdyk....

Dowamyny aç...


Awtory:Annagurban Annagurbanow


Hekaýa baha ber:

Reýting: 5.0/5 (3 baha berildi berildi)


Okaldy: 1. Şü gün okaldy: 1


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(31) SheydA...

Heh. Anonimus-a goshulyan. Dogry aytyar. Gozuniz badyra basyp okaberindä yzynam soramañda. Çeynäp berlenden soñam yuwutmany basharmasañyz bilmedimdä size bashga name gerek....
20.04.19 20:46
 gulbibi

A
25.02.19 04:16
 Merjen

Hakyky durmusdanmy
24.02.19 18:35
 Sema

GYZYKLY YZY HAÇAN
23.01.19 17:41
 Enes

Durmusda bar zat bolar onum gelenden sonum gelsin
19.01.19 15:27
 Jemal

Gowy eken, yone okañda ýüregiñi tolgundyryp gityan zat goýaýyñda
16.01.19 16:46
 Aysenem

Gowy dowamynam isleyan
14.01.19 20:16
 Anonimus

Adamlar seredin, hekaya gutaran yerinde awtoryn yokarsynda sagda DOWAMYNY AC diyp yazgy dur, basayynda şona adminden dilap oturman, ol eyyam siz ucin goydy dowamyny
11.01.19 00:01
 Korpe 2001

hyh hekaya yazanyzda bir doly yazyna yone teswir sorap dursynyz???
08.01.19 23:00
 $odiona

teswir dolup gitda yzyny yazyna her kim garasya
08.01.19 22:53
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 31-22

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak