TM HYZMAT BILMELI
Nesibede bolmasa bolmajagy eken 4


Meniň ilkinji hekeýam

Durmuşdan alynan

Nesibede bolmasa bolmajagy eken
4nji-Bölüm

Maral soňra ýylgyryp durdy we hiç zat gürlemedi bilýän jogap bermejeginem.
-Maral ine şeýle saňa aýtjak bolýanym. Maral ýenede sesini çykarman ýöräp barýady onýança Ýazgeldi bm Aýşat yzymyzdam ýetdiler. Ýazgeldi
-Näme Kakajan bize garaşaňogamla
+Menä gelýänsiňem öýtmändim
-Ýörüň hana owadan güller ösüp otyr synlamana gideliň. Aýşat hem ýörüň Maral kakajan sizem
-Bolýa Aýşat barýas ine bizem olar bizden arany aýdylar men ýene Marala
-Maral meni şeýdip jogapsyz goýjakmy
+Kakajan men saňa näme diýjegimi bilemok maňa wagt berseň bolmazmy
-Bolýa Maral wagt bererin welin meň ýüregime ünji bolan başga bir zat bar
+Näme ol aýdaý maňa da
-Maral Bilýäň.az wagtdan okuw gutarýa 3aýlap tomusky dynç alyşa çykýas seni görmän sesiňi eşitmän gezmeli maňa ünji bolan zat şol Maral ulydam demini alyp howwa diýdi. Şeýdip soňra gezelençden öýe gaýtdyk ertesi hem okuwdy, Irden okuwa barsam Maral gelmändir okuwa soňra klas ýolbaşymyz okuwçylardan sorady. Marala näme bolly näme üçin gally bilýäniňiz bamy hiç kimden ses çykmady
+Aýşat saňa aýtmadymy näme üçin galjagyny
-Ýok Mugallym meň habarym ýok
+Tabşyrmaly kitaplar bardy da Aýşat sen gidip geläý öýlerine daşam dälä ýanyňa birini alda hem ýagdaýlaryny sora näme üçin galypdyr soraşdyr ýanyňa birini alda
-Mugallym Annagurbanow bn gitsem bolarmy
+ bolar bahymyrak gidip geliň
Aýşat biziň aramyzdan habarly ýalydy
Ýolda Aýşada
-Aýşat näme meni saýlap meň bn gitdiň gyz klasdaşlaryňdan saýlaman
- Kakajan senem alada etýänsiň hem gördügüň borda diýip ýylgyrdy.Marallaryň howlysy warataly bolansoň men kakamaly boldum. Ejesi çykdy
- salam gelneje diýip salam berdim onýança Aýşat hem salamlaşdy gelneje biz Maralyň klasdaşlary ýagdaýyny sora hemem kitaplary alyp gaýt diýip klas ýolbaşymyz ugratdy
- Hä geliň howla giräýiň Maral şu gün ýaramady gyzgyny bar häzir özüini çagyraýyn diýip.ejesi öýine girdi.Birhili ýüregim howsalaly alada edip ugradym. Ine Maral çykdy daşyndan haly ýokdy ýüzü salyk hem gyzaryp durdy
-Salam kakajan salam aýşat aýşat salam almanka
- Näme boldy Maral diýenimi bilmän galdym
-Şu gün irden tursam kelläm agyryp ysgynym ýokdy Ejemem okuwdan alyp galdy. Aýşat -Kakajan rugsar berseň menem salamlaşaýyn diýip ýylgyrdy
.-Bolýa Aýşat men howlyň daşynda durjak diýip daşyna çykdym.Birsalymdan soň ikisem daşaryk çykdylar.
-Aýşat kitaplarya aldyňmy
+Howwa kakajan aldym.Aýşat
-Borgy Maral onda diýip sagbollaşyp ýöredi men bolsa durdym Aýşat sen ýöräber diýdim.
-Maral ertir okuwa gelýämiň
+Howwa kakajan nesip bolsa barjak bolaryn
-Bolýa sensiz klasyň içi boş ýaly maňa diýsem zordan ýylgyrdy sagaman gutul diýip sgbollaşyp gaýtdym.Ýolda gelýäkäk Aýşat maňa
-Kakajan Maral habaryň aldymy diýip sorag berdi. Men içimden bu nähili bolýäkä diýsem düýn Maral aýdypdyr.
-Menden arkaýyn bol Kakajan söz çykmaz menden
+Aýşat etnägä jogap aýdanok senem kömek edäý diýsem,ýylgyryp men dün diýdim Marala söz aýdan bolsa alaý gowja oglan diýip
-Name jogap berdi,
+Pikirleneýin diýdi.
-Ertir sagaman okuwa gelde sorap görjek nesip bolsa Aýşat senden haýyşdym bar
+Aýt kakajan
-Bizi ertir klasda duşuşdyraýda
+Bolýa kakajan elimden gelenini ederin.Şeýdip gürrüň edip gelşimize nädip okuwa
ýetenimizem bilmändiris.Muhallymyň ýanyna baryp hemme zady bolşi ýaly aýtdyk ertir okuwa da geljegini şeýdip sapagam gutardy. Öýe baryp işlerimi edişdirdim. Wagt geçer ýaly däl ertire şeýle howlykýadym agşam düşdi klasdaşym Ýazgeldilere gideýin hem wagtym tiz geçer diýip ýazgeldilere gitdim.
-Ýazgeldi armada gowmy
+Barbol gel Kakajan
-Aý şumat içim gyssyda seň ýanyňa gaýdaýdym
+Oňarypsyňda klasdaş häzir çaýlap otyrarys.Ýeri onsaň Marala açylyp bildiňmi
-Howa azyraga açyldym.
+Jogap aldyňmy
-ýok entägä alamok ertir geljegä diýdi şonda gürleşjek bolaryn.Şeýdip gürrüň edip otyrşymyza sagat agşam 9 bolupdyr.
-Hany klasdaş men gaýdaýyn ertirem okuwdyr.
Bor onda Kakajan sagaman bar diýip sagbollaşyp pýe gaýtdym.Ukymam ýok wagtym asla geçenokdy zordan uklapdyryn. Ertesi öňkiler ýali mekdebe ýola düşdüm. Mekdebe gelsem gyz klasdaşlarymyň arasynda Maral görnenokdy muňa hem has keýpim gaçdy.Birsalymdan soň mekdebiň howlysyndan Aýşat bn gelýärdi Muňa ýüregim gürsildäp uryp başlady.

Hanha gelýär pozman ýeriň gaýmagyn
Aşyklygym aýan etdem söýgülim
Seň ugryňa özüň gurban bolaýyn
Aşyklygym beýan etsem söýgülüm
Dowamy bar

Awtory:Annagurbanow Annagurban


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.3/5 (12 baha berildi berildi)


Okaldy: 532. Şü gün okaldy: 4


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(15) karkara

Gaty gyzykly däl boljakda.
13.05.19 13:16
 Ms Angel

Bagyshlañ welin bu hekaya bolanok-da bashdan gecirmäni gürrüñ bermek bolyar.Hekaya diyip duygular dunyasindäkilere aytsañ bolar pes bolanda
14.04.19 01:40
 Olika

Dowamyny hacan okap bolarka!!!
07.03.19 11:45
 Annagurban

Howwa gramatika üns berilmändir, ötünç soraýaryn! howlygybyrak ýazandyrynda,.
04.03.19 05:39
 Olika

Salam Annagurban gaty gowy eserada ee begendim yzynam goysanyz garasyan...gramatika uns bermeseniniz kop soz dushnuksuz ondda ellerinize saglyk...
03.03.19 21:43
 S. D. n.

Gaty gowy mekdep yyllarda yatdan cykmajak duygular bn doly mekdep yyllarym eline saglyk isler rowac bolsun.
03.03.19 19:11
 H.H

Adaty mekdep ýyllaryndaky waka
01.03.19 20:33
 jem_l

Bular ýaly waka okuwda köp bolýar.dowamyna sabrsyzlyk bn garaşýas?!smilesmilesmile
01.03.19 10:38
 Maral

Gyzykly vaka durmusda boljak hakykat yone gramatikanyza unus berseniz
28.02.19 23:24
 Rejep

Hekaýa diysen gyzykly ýöne yzyny basymrak ýazsalar
28.02.19 22:16
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 15-6

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak