TM HYZMAT BILMELI
Nesibede bolmasa bolmajagy eken 1


Meniň ilkinji hekeýam

Durmuşdan alynan

Nesibede bolmasa bolmajagy eken 1

Ýaňy bir 7 ýaşym dolupdy. Ejem kakam meni ak mekdebe gapysyndan eldipdiler. We şeýdip mekdep döwrüm başlanypdy.Näme çagalyk ýyllaryňa nädip geçenini bilmäm galýaň,Eýýäm 8nji klasa geçipdik we çagalykdan saýlanypdyk öňkiler ýaly arakesme jaňa çykamyzda kowalaşyp oýnao ýöremizokdyk,indi bir gyrada oglanlar bolup gürrüňleşýärdik. Şeýdip günler aýlar aýlanyp durdy, Ine de 9nji klasa geçdik.Bir günem klasda sapakda otyrdyk men hem sapagy diňlemän başga birzada gümenip otyrdym birdenem mugallym
-Annagurbanow yzyny sen dowam et, diýenine ziňkilläpdirin ýerimden turup
-Ýollaş mugallym nämäň yzyny dowam etmeli diýdim
-wi sen asyl sapagy diňläňogamy
diýip birsalym gygyrdy meniň keýpim gaçyp ýerimde otyrdym, we ýanymda partadaşym Maral bardy ýüzüm sallap otyrşym görüp
-Borla kakajan mugallymdyr göwniňe alma, diýdi de ýüzüme seretdi.
-Bolýa Maral sagbol göwünlik bereniňe diýdim
Soňa öýe gaýdyp barýarkam Maralyň şol sözi we maňa bakyşy gözeňime gelip durdy, öýe gelemsoň Ejem janam
-Geldiňmi oglum sagaman
-Howwa Eje geldim
-Näme oglum ýüzüň salykla birzat boldymy
- ýokla eje ýadawlykdyr şu gün köpiräk zar ýazdykda -Hä bolýa oglum gel nahar çaýyň başyna
-Bolýa eje elimi ýuwaýyn barýan.
Saçagyň başyma jemlenişdik. Ejem çaý guýyp öňimde goýdy. Meň bolsa pikirim şol maralyň maňa garaýşy we diýen sözüdi. Ejem çörek döwüp berip
-Al oglum iý çöregiňi
we naharam palawdy men çöregimi bir döwüp palawa baryrypdyryn,soňa guýylan çaýa batyrypdyryn, şeýdip nahar iýilýämi diýsene kelläm bäşga ýerede bolansoň. Ejem maňa -kakajan oglum seň ýagdaýlaň gowmy birhili keýpiň ýok ýalyla
-Ýokla ejemjan gowy azajyk ýadawdyryn men geçip az salym ýataýyn diýip öz otagyma geçip 1 2 sagat uklapdyryn

Dowamy bar
Awtory:Annagurbanow Annagurban


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.6/5 (9 baha berildi berildi)


Okaldy: 649. Şü gün okaldy: 4


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(8) karkara

Harp ýalňyşy kop.
13.05.19 12:50
 Dilnaza

dowamyna garasyas
06.04.19 19:58
 Palwan

Gaty gyzykly eken
20.02.19 12:49
 s

sizin hekayalarynyzyn in gowylarynyn bir bu hekayany on okasamda gayta gayta okasym gelya gyzykly.
18.02.19 22:12
 A&A

Dasda yzynam bahymrak yazaysanyz garasyas
18.02.19 20:18
 Mahrishka 01

yzyna garasyan oran gowy tuweleme
17.02.19 21:43
 Arzuw

Öran gowy yzyna garasyas
17.02.19 19:38
 Ahmedik

Annagurban dowamyna garashyas
17.02.19 10:07

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak