TM HYZMAT BILMELI
Oýlanma Annagurban


(Oýlanma Annagurban)

Saňa ýakynlaşmak isleýän, Çyndanam,
.....Ýöne saňa bu sözler ynandyryjy gelmejegini öz adym ýaly bilýän,. Sen eýýäm bu sözlerden doýgunsyň,.... ýöne aýtman bir galmaýyn diýdim, iň soňam sygmaz içime aýtman galynsa, belki düşinersiň, belkem ters düşinersiň, Mendäki saňa bolan söýgim, edil daglary, düzleri ýykýa diýip toslama aýtjaga däl, Ýöne... ýüregimä öz erkine urmana-ha maý berenok, şol howsala düşip ýörşi, köz ýaly köräp dur, seň bilen ýazyşsam, ýa-da suratyňa seredäýsem edil üflenen ýaly-da şol köze, derrew tutaşyp o:d alyberýär, men indiden soň ýokdur, meň üçin gutarandyr öýtýädim söýgi, ýöne... beýle däl eken. Asylynda meň umydymam ýok meň duýgym-a, düşinersiň diýip, belki mendäki bar bolan söýgim sözümden, gözümden syçyramazmyka, saňa wah howwa meňkem näme kinolardaky ýaly arzuwlarda saňa eýdip beýdip görkezesim duýdurasym gelýä-le welin teý ugryny tapamok, aý näme tapanymda-da seň ynanmajagyňy bilýänem-le, Hany hol bir zat ýadyňda galýara, bir zadyň tagamy, ýa-da bir aýdymyň sözleri, şolar ýaly senem aradaky suratyňdan soň kellämi dörjeläp dursyň, Howwa seň ýagdaýyňam öz ýagdaýymam bilýän. Belki düşinersiň,.

Awtory:Annagurban Annagurbanow


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.1/5 (8 baha berildi berildi)


Okaldy: 338. Şü gün okaldy: 2


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(3) GPB

Ýürege ýakyn ajaýyp
15.04.19 13:12
 S. D. n.

Gaty gowy eline saglyk.
20.03.19 20:46
 jem_l

Oylanma barada baha bersem:gaty gowy sozler...
17.03.19 21:04

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak