TM HYZMAT BILMELI
Ruhyň bergisi 2


Ruhyň bergisi 2

- bolýa başdan aýdaýyn,bolmasa sen düşünmersiň..
- Aýt hany
- Men daşary ýurtda okaýan, kanikula geldim,yzymyza okuwa gitmeli wyzamyza peçat basdyrmak üçin gitdim
Ony kösenman basdyrdyk we öýe gaýdamda ýolda kursdaşym çykdy, telefon işlänokdy, ikimiziň hem uçmaly wagtymyz bir günde bir sagatdady doň men oňa telifonym oňardyp uçara eltäýiň diýdim,onyň dosty telefon ussa bolansoň elin oňardaýyn diýip ol aldy
Men taksa mündim, taksimiz gaty hem sürenokdy, Poýezli gaýdandan ýüzum gija tutyp taksa mundim
Tejenden geçip howsanyň ýolynda Sähra kofe ýetmäňkak niriden çykanyna bilemok welin nirden çykan maşynmyza Jip maşyn çolaşdy, suruji bizi garşymyzdan gelýän ýük maşynyň aşagyna dykmajak bolyp rolun aýlady soň name bolany bilemok welin ine ýagdaýym şeýle
- indi men näme etmeli onsoň
- senden haýyştym barda
- öwülýa bir git diýme ýöne
- ýok beý diýjek bolmadym
- onda nä aýt göreýin
- aýtsam, meniň bergim bar, ony berip bilmedim
- indi men, size gidip pul alyp bergiňe bereýinmi
- ýok, olar saňa pul bermezler:- diýdide aglap başlady
- goý sesiň onda özim bereýin
- Yok, sen berme, sen meniň salgy beren ýerime git, barda Aýsoltan diýen gyzy sora, we şony tapda: - meniň iberendigim aýt, ol saňa altyn zynjyr berer we sen ony alda sat we meniň bergimi ber
- baýbu indi men ony nirden tapaýyn,ol maňa ynanarmy ýok men näbileýin, men ony edip bilmen Ruh gaharlandy, gahar edip gözimden gaýyp boldy
Ýerime geçip daňdanyň ukusyn alaýyn diýip ýatýanym hem şoldy welin ustume gap-gara bolyp bir zat awanyp gelýar, zähran ýaryldy
- eýýhu sen meniň ajalymsyň şu gezegä, meni gunime goý diýip gygyrdym
- sen şony etmeseň, seni gunuňe goýman
- bolýa bolýa edeýin ýone bir şert bilen
- o nahili şert
- şony edýan we soň sen gaýdyp bize geläýme meniň otagyma ruhlaryň arz şykaýat otagy däl, arkaýyn menem ýatyp turaýyn
- sen gaýtam begenmela naçe armanly giden bendelere kömel edýaň, aýtdyma meniň bergim bar, meni algyly adam gunume goýanok, sen şony etmeseň mende alaç ýok
- bolýa, erte irdenjik seniň ýumşuňy ýerine ýetirmage gidýan,indam azar berme menem dynç alaýyn
- bolýa
Sagaman ugratdym diýip ýerime geçdim Ertirki planlary duzdum.......

Dowamy bar

Awtory Nowça


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.7/5 (13 baha berildi berildi)


Okaldy: 425. Şü gün okaldy: 8


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(10) karkara

Gaty gyzykly sag bol galamyň ýiti bolsin!!!.
13.05.19 15:06
 ayka

Gije okajakdym welin ruh bolanson okamana gorkdum irden turup okap gordum welin gaty gorkunjam dal eken gaty gyzykly haladym ellerine guller bitsin nowca
11.04.19 12:44
 Bbbbbbbb

Gije hem gic okadym gorkup gecdim
22.02.19 23:36
 Mahrishka 01

yzy yokmy nace teswir gerek???? Goyunda yznam caltyrak..
20.02.19 20:51
 S

Oran gowy dowamyna garasyan.
18.02.19 21:59
 A&A

Gowy hekaya
18.02.19 20:17
 Arzuw

👍👍👍
18.02.19 16:56
 KZ

Adamlar hekayany halan bolsanyz name ucin pes reyting beryaniz, tmhyzmatyn reytingi hekayan gowy ya gowydaldigin nysany bolup dur, gul yaly hekaya 3 yyldyzly bolup dursa gelşiksiz boljak
18.02.19 13:54
 Mahym

Şeýle eserleri köp okadym örän gowy ýazylypdyr dowamyna garaşýan
18.02.19 13:05
 Ahmedik

Nowça sen mydama ruhly eserleri ýazýañ welin, dine ruhlar bilen iş salyşýañ öýdýän?!. Tüweleme, gaty gowy, sabyrsyzlyk bilen dowamyna garaşýas.
18.02.19 02:27

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak