TM HYZMAT BILMELI
Ruhyň bergisi 3


Ruhyň bergisi 3

Daň saz berdi. Turdym. Ir bilen men ýola çykaýyn diýip nirdesiň Ruhyň salgy beren
Aýsoltany diýip ýola rowana boldym
Salgy berlen ýerden ol gyzy tapdym
Men oňa bar zady ynansa ynanmasa aýdym. Ol ynanmady we ol zynjyryny hiç beresi gelmedi. Öýe dolanaýyn diýip yzyma ýöredim ,aýagym aşagyndaky kiçijek çukurjyga budredim.Bu sygnaldy. Ruh şu towerekde we
- sen gitme, bar aýt, okap ýorkaň toýa dakynjak diýip aldyň we sen ony wagty bilen yzyna dolamadyň menem ýurda gaýdym, sen menden soň gelip hem ýene meni idap gowşurmadyň alan zadyň wagtyndajyk bermeli diý
- bolýa men onyň öwreden zadyn aýtdym, ol gyz durdy we birden boýnundaky zynjyry hasyr- husur çykaryp berdi
Elime zynjyry alyp bazara bardym, öň söwda edip görmamsoň meniň üçin garaňkydy soň namede bolsada çekinip çekinip ony satdym pulyn alyp nirde sen ol algyly adam diýip ýola çykdym Salgy berlen oba bardym.
Bu obada uzyn bir köçe bar eken, ol köçäniň ugrynda hatar ekilen arçalar köçäniň gorkune gözellik berip durdy.Guşlaryň jürküldi çar ýana ýaýrap gitýardi
Gün ýaşyp barýandanmy näme daşdan sygyrlaryň mollaşýan sesleri ýaňladyp durdy .Sygyr sagyma wagt ýakynlaşdy öýtýan
Köçäniň gözelligine syn edip barmaly öýime nadip baranym duýman galdym . Salam berip öýe girdim. Öýde bir orta ýaşdan geçen daýza bar eken birem iki ýana ylgap üýrüp ýoren it bar. Itden gorkýanlygym sebapli ol iti gorup daşdan gelneje diýip gygyryp durdym
Meniň sesimi ol gelneje dälde ýaňky it eştdi öýtýan.Ol aňyrdan ylgap gaýtdy.Waý Ruh ýetiş diýaýipdirin
- gorkma biziňki öýümizdäki it bet däl, zwonok diý saňa garşy ýarty bilin çaýkap ýallaklap başlar diýdi
Men ol it ýakynlaberende
- zwonok, zwonok diýdim, hakykatdanda ol Ruhyň aýdyşy ýaly ,ol it ýarty bilin çaýkap ýanyma geldi
Ol barmana ol daýza daş çykdy. Ol meniň bilen salamlaşyp öýe saldy
Maňa orta saçak atyp çaý çörek getirdi. Men zat gerekdal getirmaň men gysagly tiz turjak diýenime hem seretmedi
Bir käse çaý içman ugratman diýip ol gelneje özelenip durdy
ýurek daşdan dala ol sözlere menem birhili maýyl bolypdyryn
Soň gelnejä bar zady aýtdym, onyň aradan çykandygny, onyň bergisi barlygyn, we ýörüte menden ugradanlygyn aýtdym
Gelneje dymyp durdy we
- waheý bolmandyr,ýaş jany bar, okuwyna hem galan bolsa bir ýyly galandyr, dynyp barýardy özä
- hawa soňky ýylydy diýdi
- wah waheý
Men gelnejä Ruhyň aýdyşy ýaly onyň bergisini berdim.Goý indi bir onyň ruhy şat bolsyn diýip dileg etdim
Şondan soň ol ruh meniň gözime görünmedi....

Awtory Nowça


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.9/5 (7 baha berildi berildi)


Okaldy: 436. Şü gün okaldy: 5


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(8) Gunça

Hakyky zad mena ynanyan men oz basymdanam gecdi
04.06.19 19:57
 Olika

Gaty gowy begendim..bolyan zat. son ucin bergini saklama 3 gunden artyk diylipdir..sad
19.03.19 21:45
 jml

Mena halamadym bolmajak zat
23.02.19 22:00
 Gurban

Uly şowlylyk,zehiniñ höwri köp bolsun Saña haýyş hem teklip bar.Gurbannazar E.daş gyz,goşgysy bara häzirki döwürüñ pelsepe žanrda ýazyp okjylara hödürle !
21.02.19 20:37
 s

Gowy hem manyly elinize saglyk.
21.02.19 20:36
 Arzuw

Sonymy ya yzy bamy?? Tuweleme gaty gowy yazdynyz
21.02.19 09:25
 Maral

tuveleme isin sovly yzynada garasyas
21.02.19 06:59
 Ahmedik

"Bu dünýeden bergili bolup ötmeli däl" manyda ýazylypdyr. Ummasyz bergisi bolup, onam berip bilmejegine göz ýetirip, öz janyna kast edýänlerem bar. Bular näme etmelikä?!. Allajanyñ özi gowusyny etsinda... Nowça eliñe saglyk, şular ýaly eseri köpräk ýazyp dur!
21.02.19 01:43

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak