TM HYZMAT BILMELI
Sen meniň üçin gymmatly


Sen meniň üçin gymmatly

Öz - özümden gabanýan diýilýärä, şol söze men kän wagt bäri düşinemokdym. Nähili öz-özüňden gabanylýaka diýip pikirlenýädim. Sen geldiň maňa öz-özümden gabanmaklygy öwretdiň,. Kä wagt saňa seredip durşyma gapdalymdaky deň-duşlammyň näme diýip näme aýtýanynada üns bermeýä wagtym boldy,. Esli wagt saňa seredip, soň bolsa öz içimden meniňki ýaly başgada seretýän barmyka diýip derrew daş-töweregime garanjaklaýan, ýene öz içimden beýle kän seredip gözimi degiräýmäýin diýen wagtlam boldy, Sen ýolda-yzda bir ýerlere barýan bolsaň, özge ynsanlar saňa seredişende, belkem tanyş görip seretýändirlerem welin, Onda-da şolara öňiňe seretsene nämä beýle seretýäň diýäýesim gelýä, Sen meň üçin şeýle gymmatly, sen maňa öz- özüňden gabanmaklygy öwretdiň,.

Awtor: Annagurbanow Annagurban


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.8/5 (23 baha berildi berildi)


Okaldy: 781. Şü gün okaldy: 7


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(28) Bibi

Men Gulnazin hemde Gulayymyn pikirine gosulyan. Mendede gawanjanlyk bar bir zady gawanyan yone arasynda ozume tesselli beren bolayan yone komek edenokmyka diyyan sumadam gawanjanlygymy taslap bilemok
08.07.19 22:14
 Sevda

Men dogrusuny aytsam gabanjanlyk nameligini bilemok sebebi heniz söýgä dusamok
29.06.19 12:55
 Aýjemal

Salam gawanjaklyk ýaman däl meniñ pikrimje meniñ özimä gawanjañ
25.06.19 10:53
 Gülaýym

Hakykatdanam gabanjanlyk duygusy gowy dal sebabi gabanjanlyk ynamsyzlygy doretyar.Oz durmuşymda gabat geldim yone name ucindir gabanjañlyk duygumy hic goyup bilemok.Gabanjañlyk duygusy bolmasa yone soygem bolmazmyka diyyan ynanmasañ gabanmasañ soygu gyzyksyz yaly meñ ucin.Gabanyñ yone ynamsyzlyk getirjek yagdayda dalde soyguniziñ ynamyny hasda berkitjek yagdayda gabanyñ.
24.06.19 12:10
 Mekan

Durmusy bulasdyryan gawanjanlyk
23.06.19 21:00
 Dursunjemal

Gabanmak in erbet duygy menin pikrimce
10.06.19 00:07
 boss

Gabanmaklyk gowy tarapam ba erbet tarypam ba
07.06.19 09:07
 ANGEL

GAWANJAŇLYK HAKYKATDANAM GOWY DÄLMIKÄ DIÝÝÄN. DOGRYMY AÝTSAM MENEM GABANJAŇ.
04.06.19 20:48
 agosh

gawanyp gawanmazlyk adamyn ozune de bagly,bir dostum ba soyyanini kan gawananok yone ine men beyle dal edil olup baryan gawanyp,
23.05.19 00:24
 Gülnaz

Salam gabanmak gowylyga eltenok hemme zadyn ceni barda cenden gecse ayralyga eltya ondanam dine soygude gabanmak diyip zat yok doganyn jigin joran dostuny hem gabanyp bilyana gyzlaryna ahlisindede barmyka diyyan gabanjanlyk
22.05.19 07:29
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 28-19

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak