TM HYZMAT BILMELI
Sen meniň üçin gymmatly


Sen meniň üçin gymmatly

Öz - özümden gabanýan diýilýärä, şol söze men kän wagt bäri düşinemokdym. Nähili öz-özüňden gabanylýaka diýip pikirlenýädim. Sen geldiň maňa öz-özümden gabanmaklygy öwretdiň,. Kä wagt saňa seredip durşyma gapdalymdaky deň-duşlammyň näme diýip näme aýtýanynada üns bermeýä wagtym boldy,. Esli wagt saňa seredip, soň bolsa öz içimden meniňki ýaly başgada seretýän barmyka diýip derrew daş-töweregime garanjaklaýan, ýene öz içimden beýle kän seredip gözimi degiräýmäýin diýen wagtlam boldy, Sen ýolda-yzda bir ýerlere barýan bolsaň, özge ynsanlar saňa seredişende, belkem tanyş görip seretýändirlerem welin, Onda-da şolara öňiňe seretsene nämä beýle seretýäň diýäýesim gelýä, Sen meň üçin şeýle gymmatly, sen maňa öz- özüňden gabanmaklygy öwretdiň,.

Awtor: Annagurbanow Annagurban


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.8/5 (17 baha berildi berildi)


Okaldy: 1. Şü gün okaldy: 1


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(23) S. D. n.

Soyan adam Gabanyp biler oglan yada gyz bolsun yone asa gabanmak hen gowy daldir. Ahmal bolsan basga tarapa alyp gider ol seni. Hekaya gowy eline saglyk.
24.04.19 20:58
 Mahmut

👍👍👍👍😍😍😍😍😍
24.04.19 17:37
 Gozel

Menem şeyle yoldaşymy gabanyan .Cunki soygi gabandyrya 👍👍👍👍👍
24.04.19 04:36
 §atlyk

Gelnin ovadan bolsa gabanmaly bolYada gen gorman oglanlary
20.04.19 22:35
 ayka

Hahyky mana duzulen yalyda;-)
18.04.19 21:07
 ayka

Hahyky mana duzulen yalyda;-)
18.04.19 21:07
 Maral

Bagyslan siz mydama gavanmaklykdan soz acyanyz! vasvasalar gavanar gavanmaklyk govy dal
18.04.19 03:43
 jem_l

olar yaly duygy chyndanam barmyka?? yone gaty gyzykly eken..yene sheyle manyly zatlar koprak yazyn!!
17.04.19 15:13
ilkinji teswirleri görkez  <<öňündäki sahypa 

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak