TM HYZMAT BILMELI
Senem şeýle boldyňmy


(Senem şeýle boldyňmy)

Şul şoň gowy görýän kinosydy diýip, şol kinony gaýta-gaýta gördüňmi? Şu tagamy şol halaýady diýip, özüň taýynnlap iýdiňmi? Öýüňe barýan ýol golaýam bolsa, şu ýoldan şol ýöreýädi diýip, şoň ýörän ýolundan ýöräp, öýüňe daşdan aýlanyp gelip gördüňmi? Şul ynsanlar bilen şoň, kän arasy ýokdy diýip, senem şolar bilen gürleşmedik wagtyň boldymy? Ýa bolmasa şoň beren sowgadyny, öýüň bir ýerinde goýan bolsaň,. tapyp, şul sowgady şol gowy görip alandyr diýip,
şol sowgada täzeden begenip gördüňmi? Käteler gijäň ýary oýanyp, jaň ýa-da sms geldimikä diýip, telefonyňa seretdiňmi? Ýa kä wagt el telefonyň jübiňdekä, jaň gelen-de, ýa sms gelen-de, şolmyka diýip, aljyraňly howsalaly telefonyňa seredip gördüňmi? Pessaýja şemal bir atyr(müşk) ysyny burnyňa getirende, "Howwa şul şoň sepinýän atyry" diýip täzeden demiňi içine çekdiňmi? Ykbal öwrimi ters aýlanyp, heriňiz aýry ýollara eltip duşmasaňda, Goý bagtly bolsun mydam, ýylgyryp gezsin diýip, ýagşy dilegde gezdiňmi???

Awtory:Annagurban Annagurbanow


Hekaýa baha ber:

Reýting: 5.0/5 (7 baha berildi berildi)


Okaldy: 1. Şü gün okaldy: 1


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(14) Arzuw

Tuweleme.sizin yazyan hekayalarnyz we oylanmalarnyz gaty gowy.siz ne sular yaly oylanmadyr hekayalarnyzy kopurak goysanyz hoşal bolardyk.kop sağ bolun bizin b.n paylasyanynyz uçin
12.03.19 12:04
ilkinji teswirleri görkez  <<öňündäki sahypa 

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak