TM HYZMAT BILMELI
Senem şeýle boldyňmy


(Senem şeýle boldyňmy)

Şul şoň gowy görýän kinosydy diýip, şol kinony gaýta-gaýta gördüňmi? Şu tagamy şol halaýady diýip, özüň taýynnlap iýdiňmi? Öýüňe barýan ýol golaýam bolsa, şu ýoldan şol ýöreýädi diýip, şoň ýörän ýolundan ýöräp, öýüňe daşdan aýlanyp gelip gördüňmi? Şul ynsanlar bilen şoň, kän arasy ýokdy diýip, senem şolar bilen gürleşmedik wagtyň boldymy? Ýa bolmasa şoň beren sowgadyny, öýüň bir ýerinde goýan bolsaň,. tapyp, şul sowgady şol gowy görip alandyr diýip,
şol sowgada täzeden begenip gördüňmi? Käteler gijäň ýary oýanyp, jaň ýa-da sms geldimikä diýip, telefonyňa seretdiňmi? Ýa kä wagt el telefonyň jübiňdekä, jaň gelen-de, ýa sms gelen-de, şolmyka diýip, aljyraňly howsalaly telefonyňa seredip gördüňmi? Pessaýja şemal bir atyr(müşk) ysyny burnyňa getirende, "Howwa şul şoň sepinýän atyry" diýip täzeden demiňi içine çekdiňmi? Ykbal öwrimi ters aýlanyp, heriňiz aýry ýollara eltip duşmasaňda, Goý bagtly bolsun mydam, ýylgyryp gezsin diýip, ýagşy dilegde gezdiňmi???

Awtory:Annagurban Annagurbanow


Hekaýa baha ber:

Reýting: 5.0/5 (8 baha berildi berildi)


Okaldy: 11. Şü gün okaldy: 2


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(15) Nesibe

menem bolup görmedim bolmagam islämok söýeňden soň gowyşmak bir gowy zat gowyşmadyklarada Alla Kuwwat bersin.Gyzykly Annagurbanow sizin her bir ýazýan manyly sözleriňizde hekaýadyr gosgylarynyzda tuys yuregim bn okayaryn isiniz onuna bolsun Ustunlik
03.05.19 18:14
 Anonimus

Yok. Bolup gormedim
26.04.19 21:59
 Maral

Soymedige soydurjek bolmak yalnys Goy ol sen yoran yolunda yoresin gyzlarmyza tavsyya
10.04.19 15:21
 Jeren

Wah seyle bolup soymekden her gun olyan...olup yene direlmek ony her wagt kuysemek...gaty kyn...soyeninden ayrylmak
02.04.19 10:41
 B

Gaty dogry😍😍😍😍
22.03.19 20:46
 Menli

Elbetde bolyar a bolandan name peyda balmasa olar duymasa
21.03.19 20:12
 Menli

Elbetde bolyar a bolandan name peyda ba olar duymasa
21.03.19 20:08
 Gulshen

gaty gowy mnem sular yaly
21.03.19 13:06
 Mayya

Goya meni taryp eden yaly bolupsynyz berekella sular yaly hekayalara garasyas
20.03.19 17:39
 S. D. n.

Gaty gowy eline saglyk. Dowamy bolsun.
12.03.19 16:53
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 11-2

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak