TM HYZMAT BILMELI
Sensiz setirler


Sensiz setirler

Sensiz bolmaz diýilýärä bilýäňmi?
Ol söz sen bolmasaň, bu dünýeden giderin diýmekligi aňlatmaýar,.

Sensiz günlerim agyr geçer, Ir bilen oýanýan, ýöne öňkiler ýaly ýüregimde gopgun ýok. Häzir sms ýa-da senden jaň geler diýen umyt ýok. Näme boldygymy sensiz bul,. Işe barýaryn abet wagty ýetende herkim öz söýgilsine jaň edýändir,. ýa-da ýylgyryp öz söýgilsinden gelen sms-i okap otyrandyr. Şol wagt şeýlebir kemsinýär ýürek,. näme boldygymy sensiz ,. Iş wagty tamamlanandan soň ýolda ýa-da awtobusda bir aýdym aýdar, seni ýa-da senli günleri ýatlatýan bir aýdym, diňlärsiň... şol wagt dolar bokyrdagym, edil şo mahal dagy sorag beräýseler diňe başym atyp jogap berip bilýän, sebäbi gürlemäne ýagdaý ýokdur. Näme boldygymy sensiz.
Agşamlyk öýe dolanarsyň jemlenşersiň maşgala bolup nahar başyna, başyň sallap otyransyň keýipsiz, sorag bererler hossarlaň "planjan nämä keýpiň ýok, ýa bir ýetmeziň barmy" diýip. A sen bolsa "Meň ýetmezim diňe şol" diýip bilmersiňde, diňe" ýokla işden ýadaw geldim diýip" goýarsyň. näme boldygymy sensiz. Ýeriňe geçersiň ýatmak üçin, ýöne ýatybam bilmersiň derekli, içiň gürledersiň gapdal ýatarsyň, gözüň gyrasyndan syrygan ýaşy öziňem bilmän galarsyň, bir derdiňi sesin çykarman çekişjek diňlejek diňe ýassygyňdyr,. Şodurşyňa uklap galarsyň gynana gynana, näme boldygymy sensiz. Ine şeýle günimiň geçişi boldygymy sensiz Melegim...

Awtory:Annagurban Annagurbanow


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.4/5 (25 baha berildi berildi)


Okaldy: 1153. Şü gün okaldy: 15


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(73) Kerem

Salam gaty gowy yazypsynyz Annagurban Annagurbanow mundan beylagem sana dine ustunlik arzuw edyan isin dine ugruna gitsin
13.07.19 14:16
 Roza

Gaty gowy
11.07.19 01:12
 Gulnur

Gaty gowy dogry zat
05.07.19 15:08
 Merjenjana

gowy yazypsynyz
05.07.19 08:42
 Umyt Hojakulyýew

Salam dostlar bu goşgy like adamyň kalby şular ýaly ajaýyp setirler bilen dynç alýar
03.07.19 15:01
 Sulgun

Sheylebyr yurege yakyn sozler oylanmalarnyz un kop kop sagbolun janynyz sag bashynyz dik bolsun😘
27.06.19 11:56
 Annamuhammet

Salam hemma kim gosgy duzyan bolsa yada manyly sozler yazyan bolsa imoda db edayin 864992076
25.06.19 09:07
 #SheyDa

...Daglarym peseldi baglarym bile, Şemalym sowulyp duşumdan ötdi. Boşap galdym misli gaşsyz diwala, Okan kitaplarmyň manysy ýitdi. ...Çasly çeşmelerim akýar tersine, Tersine ýaňlanýar aýdymym-sazym. Seniň barlygyňdy — meniň baýlygym, Bir pursatda garyp galdym, ezizim.
23.06.19 18:50
 #SheyDa

Privet Jem_l gowmy yagdaylan. Menem Hudaya sukur gowy. Gaty bilesim geldi yone gorusemizde aydarsyn. «Kim men?» Jogap tapman şu günlere çen, Seni söýüp, kimdigimi bildim men, Ýeňil gopdum başyňdaky öýme dek, Diýdim: «Ejiz bu dünýäde söýmedik!» (G. EZIZOW)
23.06.19 18:48
 #SheyDa

Goreymanä cozulmejek duwun yok Omur gysga "Duyn gorenin bu gun yok" Her adimde boyum yaly boy tapdym Emma welin " Gownum yaly gowun yok" #She..D
23.06.19 18:43
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 73-64

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak