TM HYZMAT BILMELI
Sensiz setirler


Sensiz setirler

Sensiz bolmaz diýilýärä bilýäňmi?
Ol söz sen bolmasaň, bu dünýeden giderin diýmekligi aňlatmaýar,.

Sensiz günlerim agyr geçer, Ir bilen oýanýan, ýöne öňkiler ýaly ýüregimde gopgun ýok. Häzir sms ýa-da senden jaň geler diýen umyt ýok. Näme boldygymy sensiz bul,. Işe barýaryn abet wagty ýetende herkim öz söýgilsine jaň edýändir,. ýa-da ýylgyryp öz söýgilsinden gelen sms-i okap otyrandyr. Şol wagt şeýlebir kemsinýär ýürek,. näme boldygymy sensiz ,. Iş wagty tamamlanandan soň ýolda ýa-da awtobusda bir aýdym aýdar, seni ýa-da senli günleri ýatlatýan bir aýdym, diňlärsiň... şol wagt dolar bokyrdagym, edil şo mahal dagy sorag beräýseler diňe başym atyp jogap berip bilýän, sebäbi gürlemäne ýagdaý ýokdur. Näme boldygymy sensiz.
Agşamlyk öýe dolanarsyň jemlenşersiň maşgala bolup nahar başyna, başyň sallap otyransyň keýipsiz, sorag bererler hossarlaň "planjan nämä keýpiň ýok, ýa bir ýetmeziň barmy" diýip. A sen bolsa "Meň ýetmezim diňe şol" diýip bilmersiňde, diňe" ýokla işden ýadaw geldim diýip" goýarsyň. näme boldygymy sensiz. Ýeriňe geçersiň ýatmak üçin, ýöne ýatybam bilmersiň derekli, içiň gürledersiň gapdal ýatarsyň, gözüň gyrasyndan syrygan ýaşy öziňem bilmän galarsyň, bir derdiňi sesin çykarman çekişjek diňlejek diňe ýassygyňdyr,. Şodurşyňa uklap galarsyň gynana gynana, näme boldygymy sensiz. Ine şeýle günimiň geçişi boldygymy sensiz Melegim...

Awtory:Annagurban Annagurbanow


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.4/5 (19 baha berildi berildi)


Okaldy: 861. Şü gün okaldy: 17


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(67) Annamuhammet

Salam hemma kim gosgy duzyan bolsa yada manyly sozler yazyan bolsa imoda db edayin 864992076
25.06.19 09:07
 #SheyDa

...Daglarym peseldi baglarym bile, Şemalym sowulyp duşumdan ötdi. Boşap galdym misli gaşsyz diwala, Okan kitaplarmyň manysy ýitdi. ...Çasly çeşmelerim akýar tersine, Tersine ýaňlanýar aýdymym-sazym. Seniň barlygyňdy — meniň baýlygym, Bir pursatda garyp galdym, ezizim.
23.06.19 18:50
 #SheyDa

Privet Jem_l gowmy yagdaylan. Menem Hudaya sukur gowy. Gaty bilesim geldi yone gorusemizde aydarsyn. «Kim men?» Jogap tapman şu günlere çen, Seni söýüp, kimdigimi bildim men, Ýeňil gopdum başyňdaky öýme dek, Diýdim: «Ejiz bu dünýäde söýmedik!» (G. EZIZOW)
23.06.19 18:48
 #SheyDa

Goreymanä cozulmejek duwun yok Omur gysga "Duyn gorenin bu gun yok" Her adimde boyum yaly boy tapdym Emma welin " Gownum yaly gowun yok" #She..D
23.06.19 18:43
 Gülaýym

Şu yazgylary doretyan adama gaty minnetdar uly sag bolsun aytyaryn.Mundan beylagem galam yiti bolsun.Şu yazgylarda meniñ durmuş bar.Okap gozlerimden dokulyan yaşlarymyda duymadym durmuş yollary gaty kyn yone Adam başy daşdan gaty pahime eyerip her bir kyncylykdan baş alyp cykmaly.Belki kyncylykly yollar BAGT atly şahere elter
22.06.19 01:21
 Aýjemal

Salam hemmä Syrlygül Jemal Bahargül siziñ go$gularyñyz örän gowy
21.06.19 16:54
 Aýjemal

Salam hemmä Syrlygül Jemal Bahargül siziñ go$gularyñyz örän gowy
21.06.19 16:54
 jem_l

Salam #SheyDa gowmy??nm edyan..barik arasynda gelip..gowy gowy sozler yazyanay..sana bir aytmaly zadm ba..gorusemmizde aytjak..sag bol..
20.06.19 19:44
 S. D. n.

Tuweleme oylanma soz yok eline saglyk Annagurban galamyn yiti bolsun.
20.06.19 11:31
 göwher

Bu oýlanma ...örän gowy .meni arzuwlar köline alyp gidýär. Sagbolun .minnetdar.☺😙😀😮😊
19.06.19 14:49
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 67-58

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak