TM HYZMAT BILMELI
Sensiz setirler


Sensiz setirler

Sensiz bolmaz diýilýärä bilýäňmi?
Ol söz sen bolmasaň, bu dünýeden giderin diýmekligi aňlatmaýar,.

Sensiz günlerim agyr geçer, Ir bilen oýanýan, ýöne öňkiler ýaly ýüregimde gopgun ýok. Häzir sms ýa-da senden jaň geler diýen umyt ýok. Näme boldygymy sensiz bul,. Işe barýaryn abet wagty ýetende herkim öz söýgilsine jaň edýändir,. ýa-da ýylgyryp öz söýgilsinden gelen sms-i okap otyrandyr. Şol wagt şeýlebir kemsinýär ýürek,. näme boldygymy sensiz ,. Iş wagty tamamlanandan soň ýolda ýa-da awtobusda bir aýdym aýdar, seni ýa-da senli günleri ýatlatýan bir aýdym, diňlärsiň... şol wagt dolar bokyrdagym, edil şo mahal dagy sorag beräýseler diňe başym atyp jogap berip bilýän, sebäbi gürlemäne ýagdaý ýokdur. Näme boldygymy sensiz.
Agşamlyk öýe dolanarsyň jemlenşersiň maşgala bolup nahar başyna, başyň sallap otyransyň keýipsiz, sorag bererler hossarlaň "planjan nämä keýpiň ýok, ýa bir ýetmeziň barmy" diýip. A sen bolsa "Meň ýetmezim diňe şol" diýip bilmersiňde, diňe" ýokla işden ýadaw geldim diýip" goýarsyň. näme boldygymy sensiz. Ýeriňe geçersiň ýatmak üçin, ýöne ýatybam bilmersiň derekli, içiň gürledersiň gapdal ýatarsyň, gözüň gyrasyndan syrygan ýaşy öziňem bilmän galarsyň, bir derdiňi sesin çykarman çekişjek diňlejek diňe ýassygyňdyr,. Şodurşyňa uklap galarsyň gynana gynana, näme boldygymy sensiz. Ine şeýle günimiň geçişi boldygymy sensiz Melegim...

Awtory:Annagurban Annagurbanow


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.4/5 (25 baha berildi berildi)


Okaldy: 1. Şü gün okaldy: 1


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(73) mmm

Salam MAD-M sizin pikirinize gyzyklandym hatda seyle bir sizin bn pikir paylasasym gelya
19.06.19 06:07
 MAD-M

käbir zatlara göz ýetirdim welin gözläp ýören zadymyň gözümde gadyry ýok indi By:MAD-M durmuşyň manysy söýgüli ýa aýal däldir käbir zatlara göz ýetirseň beýdip kösenip ýörmersiň durmuşyň manysyna düşün ilki aýal ýa gyzdyr öýtýän bolsaňyz GATY ÝALŇYŞÝAŇYZ...
17.06.19 16:48
 mmm

Salam Syrlygul siz nireden
15.06.19 12:39
 Syrlygül

Teswir galdyrylýan ýerinde elwetde
14.06.19 12:16
 Syrlygül

Goşgylar we manyly setirler bölümünde hem goşgylarmyň barlygny ýatlatmakçy. Sag boluň
14.06.19 10:15
 Syrlygül

Salam hemmäňize! Minnetdar goşgylarmy halap okan bolsanyz men örän şat sag boluň. ; mmm ! Soragňyza düşünmedim s. D nire bolýar
14.06.19 10:13
 WEPKA

Russiyadan salamlar Syrlygul nireden sen gowy gosgularyn bar eken men senin yazan gosgularyny russiyadaky kursdaslaryma okadyan.
11.06.19 12:20
 mmm

Salam syrlygul gowy gosgy yazypsyn gosgyn mana oran tanys sen S. D. my
10.06.19 13:09
 Dursunjemal

Edil menda sheylebir kuyseyanda soygulimi
09.06.19 23:41
 boss

Jeyhun. Jey saña degishli eden arzuwlañ kabul bolsun
07.06.19 23:00
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 52-43

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak