TM HYZMAT BILMELI
Sensiz setirler


Sensiz setirler

Sensiz bolmaz diýilýärä bilýäňmi?
Ol söz sen bolmasaň, bu dünýeden giderin diýmekligi aňlatmaýar,.

Sensiz günlerim agyr geçer, Ir bilen oýanýan, ýöne öňkiler ýaly ýüregimde gopgun ýok. Häzir sms ýa-da senden jaň geler diýen umyt ýok. Näme boldygymy sensiz bul,. Işe barýaryn abet wagty ýetende herkim öz söýgilsine jaň edýändir,. ýa-da ýylgyryp öz söýgilsinden gelen sms-i okap otyrandyr. Şol wagt şeýlebir kemsinýär ýürek,. näme boldygymy sensiz ,. Iş wagty tamamlanandan soň ýolda ýa-da awtobusda bir aýdym aýdar, seni ýa-da senli günleri ýatlatýan bir aýdym, diňlärsiň... şol wagt dolar bokyrdagym, edil şo mahal dagy sorag beräýseler diňe başym atyp jogap berip bilýän, sebäbi gürlemäne ýagdaý ýokdur. Näme boldygymy sensiz.
Agşamlyk öýe dolanarsyň jemlenşersiň maşgala bolup nahar başyna, başyň sallap otyransyň keýipsiz, sorag bererler hossarlaň "planjan nämä keýpiň ýok, ýa bir ýetmeziň barmy" diýip. A sen bolsa "Meň ýetmezim diňe şol" diýip bilmersiňde, diňe" ýokla işden ýadaw geldim diýip" goýarsyň. näme boldygymy sensiz. Ýeriňe geçersiň ýatmak üçin, ýöne ýatybam bilmersiň derekli, içiň gürledersiň gapdal ýatarsyň, gözüň gyrasyndan syrygan ýaşy öziňem bilmän galarsyň, bir derdiňi sesin çykarman çekişjek diňlejek diňe ýassygyňdyr,. Şodurşyňa uklap galarsyň gynana gynana, näme boldygymy sensiz. Ine şeýle günimiň geçişi boldygymy sensiz Melegim...

Awtory:Annagurban Annagurbanow


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.4/5 (25 baha berildi berildi)


Okaldy: 1. Şü gün okaldy: 1


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(73) Aýjemal

Salam hemmä Syrlygül Jemal Bahargül siziñ go$gularyñyz örän gowy
21.06.19 16:54
 Aýjemal

Salam hemmä Syrlygül Jemal Bahargül siziñ go$gularyñyz örän gowy
21.06.19 16:54
 jem_l

Salam #SheyDa gowmy??nm edyan..barik arasynda gelip..gowy gowy sozler yazyanay..sana bir aytmaly zadm ba..gorusemmizde aytjak..sag bol..
20.06.19 19:44
 S. D. n.

Tuweleme oylanma soz yok eline saglyk Annagurban galamyn yiti bolsun.
20.06.19 11:31
 göwher

Bu oýlanma ...örän gowy .meni arzuwlar köline alyp gidýär. Sagbolun .minnetdar.☺😙😀😮😊
19.06.19 14:49
 #SheyDa

Durmuşda hemmäniň derdin diňledim Derdimi hiç kime belli etmedim Belkide paýlaşsam rahat bolardym Ýürekdeşi, dosty ýöne görmedim
19.06.19 13:08
 #SheyDa

"Bulutlar aglarmy" diýdim. " Ýagşy ýagdyryp aglaýar" diýdiler " Agaçlar gamlanarmy" diýdim " Ýapragyny dökýärler" diýdiler " Ýeller gaharlanarmy" diýdim " Gaharlanmasa öwüsermi" diýdiler " Ol meni söýýärmi? " diýdim. Başlaryny egdiler " Ol seni söýýän bolsa ýanyňda bolar" diýdiler😔😔😓😢 DYMDYM
19.06.19 13:07
 #SheyDa

Ine geldim ýene seniň ýanyňa Söýen ýürek neýlesin kakar tapanok Sen näme üçin meniň janym alypsyň Men senden hiç ýerik gidip bilemok
19.06.19 13:07
 #SheyDa

...Bilen bolsam başda beyle boljagyn Söygi yolda yeke aglap galjagym Joramyn söýgüsin sözün aljagyñ Men seni söýmezdim söymezdim başda
19.06.19 13:06
 #SheyDa

Syrlygül bn Jem_L malades gowy gosgulary yazyanyz. Hekayada gowy yazylypdyr
19.06.19 11:45
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 62-53

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak