TM HYZMAT BILMELI
Ýaňramasana


Ýaňramasana

Ol 1915-nji ýylda dünýä indi. Ony öýde aglatmadylar. Çaga aglaberjek boldugy ejesi barmagyny çommaldyp:
- Haýt, bedasyl, gap sesiňi! - diýip, haýbat atýardy. Gülmek hem gadagandy, aglamagam gadagandy, kakasy:
- Ýuwaş boluň!- diýip buýurýardy. Öýlerine myhman gelende-de:
—Ýuwaşja otur, galmagal etme-diýip, ony geplemez ýaly edýärdiler. Ejesi öýde ýeke galanda oňa:
—Wah, geplemesene, ýüregime-bagryma düşdüň. Bir salym bir ynjalykly oturaýyn-la diýýärdi.Tä ýedi ýaşaýança şu hili dowam etdi.

Mekdebe gitdi. Sapak wagty bir söz aýytdygy:
— Gepleme diýilýär saňa! - diýip, mugallymy gygyrýardy. Klas tagtasyna çagyryp: —Soralýan zada jogap ber. Kän ýaňrama-diýip, öňünden duýdurýardylar. Şeýdip on iki ýaşady. Orta mekdebe gitdi. Çala agzyny açdygy:
— O senden soralanok - diýdiler. Direktor oňa "Söz kümüş, dymmagam -altyn"- nakylyny ýatlatdy. Türk dili mugallymy:
— Iki sapar diňläp, bir gezegem jogap ber. Adamyň agzy bir, iki gulagynyň bolmagy şondan - diýdi.
—Ýuwaş!
—Gap sesiňi
—Ýaňrap oturmasana?
Tä on bäş ýaşaýança şu hili dowam etdi.

liseýe gatnap başlady.Bu ýerde-de onuň ilki eşden gürrüňi:
—Ýaňrandan dyman gowy! - diýlen gürrüň boldy.
—Kän gepleme?
—Dymyp otur!
—Bes ediň gürrüňiňizi!
On dokuz ýaşaýança şeýle dowam etdi.

Uniwersitete girdi. Öýde oňa:
—Uly adamlar gepleýärkä, kiçiler diňlemelidir-diýip, pent etdiler. Ejesi:
—Söz ulynyňky, suw-kiçiniňki - diýip, öwretdi.
Profesor bir sapar:
—Diliňi dişläp gezgin! - diýdi.
Şeýdip ýigrimi üç ýaşady.

Goşun gullugyna gitdi.Bölümiň komandiri:
—Gepleme, eşek ogly! - diýip buýruk berdi.Serjant:
—Bes et samahallyňy! - diýdi.
Kapitan:
—Tükediň gürrüňňizi - diýdi.

Polisiýa çagyrdylar. Polisiýa işgäri gahar bilen:
—Kimmm senden zat soraýaaar?! - diýdi. Polisiýa ýolbaşçysy bolsa:
—Diliňi damagyňa goýbererin - diýdi.
Işe girdi. Ýanyndaky ýoldaşlary barmaklaryny dodaklaryna ýetirip:
—Ýuwaş-ş! - diýdiler.
—Jan dogan, diliňi saklaweri! Bir belanyň üstünden barýaň.
— Sem bol. Başlyklar hem:
— Gören ýeriňe burnuňy sokup ýörme!-diýdiler.
—O seniň işiň däl!
—Seniň ne işiň?
—Ugruňajyk gez, bolmasa-da...

Öýlendi. Aýaly:
—Başyňa döneýin, sen gatyşma -diýdi. Çagalary dünýä indi, ulaldylar.
—Kaka, bu zatlara seniň aklyň çatmaz. Goşulma-da, arkaýyn oturyber!-diýdiler.

Bu adam - belli bir derejede men, belli bir derejede - siz, belli bir derejede-de biziň hemmämiz.
Öň zamanlarda aýallar ärleriniň dilini lal açdyrmak üçin nahara garamandalak atar ekenler. Bize-de, görýän welin, şony beren bolmalylar, hany, serediň, diliňiz ýerindemi? Dilimizi ýuwdan bolmaly biz. Agzymyz bar-da dilimiz ýok.

Indi şol-hem maňa meňzeş, hem size meňzeş adam söz azatlygynyň berilmegini talap edýär. Onuň gepläsi, aýdasy gelýär. Emma oňa:
—Gepleme-diýýärler.
Meniň bolsa oňa:
—Aýt! Içiňi dök bol!, aýdyber! - diýesim gelýär. Ýöne näme aýtjak? Nädip aýytjak? Hany, seniň diliň hany ahyryn?...

Türk ýazyjysy Eziz Nesin.


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.8/5 (12 baha berildi berildi)


Okaldy: 1. Şü gün okaldy: 1


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(10) Zarina

eser oran gowy.cun manyly
28.04.19 11:12
 Ahmedik

TM HYZMAT internet portalyna gyzyklanyp girýänleri üçin okyjylarymyza, ildeşlerimize köp minnetdar! Bahargül öz pikirlerini aýratyn belläp geçipdir. Hemmäňize sylag-hormatymyz uludyr, size hem sylagyňyz üçin köp minnetdar! Biziň halkymyzdan islegimiz hem şeýle, öz pikirlerini ýazmaly. Biz bilen galyň, TM HYZMAT size täsinlikleri we gyzykly eserleri gyzgyny ýetrip durar! Hormatlamak bilen, saýtyň redaktory Gurbanmyradow Ahmet.
23.04.19 07:01
 Bahargül

Men bizden öwgi sözlerine gara$maýanlarynyda, teswiri öz islegmiz boýunça ýazýanymyzyda 100% bilýän. $onuñ üçin maña bu saýt ýaraýar smile TM hyzmatlarynyñ bize hödürleýän eserlerine uly gyzyklanma bildirýän $onuñ üçünem men bu saýta her gün girýän TM hyzmatlary gyzykly eserleriñiz üçin köp köp sag boluñ. Siziñ indiki goýjak eserleriñize sabyrsyzlyk bilen gara$ýan. Mundan beýläk i$leriñiz ileri bolsun
23.04.19 06:35
 KOROLEWA:)j

«HAN»size degi$li ..bela guycli bolsa,galany yykybam bilyandir
22.04.19 17:16
 Han

Durmuşdan alnan ajaýyp hekaýa."Dil bela,diş gala" diýip ata-babalar ýone ýere aýdan däldirler.Ýöne gerek,seni diňlenýän ýerinde öz pikiriňi aýtmak zerurmyka diýýärin.
22.04.19 13:08
 Ahmedik

Hormatly Bahargül, size haýran galar ýaly giň zat ýazdyňyz diýýän ýok. Men siziň setirleriňizi üns bilen okamsoň şeýle setirleri ýazdym. Hawa, dogry aýdýaňyz, teswirde öwgi sözler aýdyň diýemzok, öz pikiriňizi ýazyň, okyjylarymyzdan islegimizem şeýle... Men siziň hekaýa baha bermedigiňize haýran galdym diýdim. Olam siziň islegiňize bagly. Baha beresiňiz gelse beriň, islemeseňiz hem özüňiz biliň! Hormatlamak bilen, redaktor Gurbanmyradow Ahmet.
22.04.19 10:44
 jem_l

hawa menem azajyk öz pikirimi yazayyn.. dogry her kimin öz yeri we öz orny bar..elbetde adamlar yalnyşybam biler..yalnyşmyka dıyp dymybam biler..esasy zat ozunize ynanyn..su tayda birnace setırler yazayyn.. İLKİNJI NOBATDA ÖZUNE YNAN, DYZ COKMEK GEREK DAL ÖZGAN ÖNUNDE. YOLDAKY BÖWETDEN GORKMAK NE DERKAR, YNAM YAŞAP YÖRKA YERIN YUZUNDE.. smile
21.04.19 14:04
 Bahargül

Bagy$lañ welin Ahmedid men bu ýerde haýran galar ýaly giñ zat ýazmadym. Siz meñ setirlerimi üns berip okan bolsañyz beýle diýmezdiñiz. Men teswire diñe öwgi sözlerini däl-de öz pikiriñi ýazmak isleýärlermikä diýän. Meñ pikirimem $eýle geplemeli diýlende-de oýlan$yksyz agzyña gelenini manysy erbedem bolsa ýañrap ýörmeli däl. Elbetde hekaýadaky oglanjyk ýaly hiç ýerde pikiriñi aýdyp bilmezligem gowy däl. Gerek ýerinde öz pikirleriñi aýtmagy ba$armaklyk ynsan üçin zerur bol$y ýaly, adamkärçilik sypatlaryndan dü$ürýän ýaramaz sözlerden gep-gybatlardan da$da durmak üçin dymaklyk hem adama peýdaly. Bu eseriñ gymmatyñ 5 ýyldyza mynasypdygynyñ sebäbi hekaýadaky oglanjyga $ahyr gerek ýerinde öz pikirlerini aýtmaklyga çagyrýar
21.04.19 10:09
 Ahmedik

Bahargüle haýran galdym. Şular ýaly gyzykly eseri okasa-da esere baha bermändir. Admin menden 5 star! Bu eseriň oňa mynasyp!
21.04.19 00:35
 Bahargül

Oglanjyga "söz kümü$ dymmak altyn" diýýärler bu örän dogry aýdylan söz $onuñ üçem ynsanlar "altynam" bolsa "kümü$em" bolsa olary öz ýerinde ulanmagy ba$armaly
21.04.19 00:23

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak