ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

MEŞHURLYK GAZANÝARLAR

SIZEM OKAP GÖRÜŇ


Longleat Hedge Maze labirinty

Reýting: 4.7/5 (17 baha berildi)


Täze aýlawly bina

Reýting: 4.7/5 (17 baha berildi)


Real Madrid

Reýting: 4.7/5 (10 baha berildi)


Banan hakda gyzykly maglumatlar

Reýting: 4.4/5 (18 baha berildi)


TÄZE GOŞULAN MAKALALAR

ILKINJI BOLUP OKAŇ


Excalibu diwary


Futbol hakynda 5 fakt


Dünýäde iň gymmat motosikl


Dünýäde iň uly deşikler


Dünýäde howply haýwanlar


Ajaýyp Dubai


Gymmat bahaly superkarlar 2


ÝAKYNDA

BIZDEN DAŞLAŞMAŇ

2018 ýylyň kitaba giren rekordlary


Türkiýe hakda gyzykly faktlar


Kino äleminden gyzykly faktlar


Top 5 iň gymmat sagatlar


REDAKSIÝANYŇ
SAÝLANY

OKAMAGY MASLAHAT BERÝÄS

SIZIŇ GÖWNÜŇIZE ÝARARGoşgylar we Manyly setirler

IŇ GOWY GOŞGYLARY OKA

5
5
5
5
5
5

Kitaphana

KITAPLARA SEÝIL ET

5
5
5
5
5

Degişmeler dünýäsi

GÜLMEK ÖMÜRDEN

Eger-de sen ýykylsaň, men hemişe sen bilen.
©aswalt

- Siz näçe ýaşyňyzda?
- Ýigrimi ýaşymda
- Ýöne bäş ýyl mundan ozalam 20 ýaş diýipdiňiz.
- Men şu gün bir zat diýip, ertir başga zat diýýänlerden däl.

Şu haty okaýan dostum, ine bu günüňem geçip barýar. Beýleki günleriňden diňe geýýän içgi geýimiň bile tapawutlanaýmasa. Olam belli däl ýöne.