TM HYZMAT BILMELI
Dünýäni üýtgeden 5 telekeçiler


Ofis zahmeti üytgemez we onat tölenyan, yöne önki zamanyn alymlary frilansy saylayarlar. Hazirki günde köp yolbaşçylar frilanslaryn belli bir bölegine ynanmayarlar, Ynamsyz yolbaşçy hökmünde gördüler. Olara göra, bu öran taze, öndürijilikli dal, ynamly dal, kyn meseleleri çözmekde gerek dal. Biz olara nama garşy bolup bileris? Biz muna dünyani üytgeden frilanserlere meselem getireli.

Frilans - bu sizin irden işe gitmeyanliginizi anladyan yöne söz dal. Bu anyn ayratyn yagdayy, garaşsyz we özüne jogapkar yagdayy. Bu önden görüjilik ruhunyn edil özi. Bu her gün özüni we dünyani üytgetmegin, meselem bizin Yerimizdaki internet proektleri döretmek. Şonun üçin şu günümizde saytlaryn tiz gözlenilmegi meşhur. Eger siz özünizin işinizi reytingin in yokarysyna çykarmak isleseniz, bu işlerin gowy hünarmenleri bolan seequik aydanlaryny okan.

Frilanser Rey Krok, satyjy we marketing

Mümkin siz bilmeyansinizdir, yöne bu dünyade çalt gargynma McDonald's döreden adam, geljekki biznesmen, Time zurnalynda " asyryn 100 wajyp adamy" sanawyna giren, öz zahmet işini kagyz stakan satyjydan, tiz kömek maşyn sürüji, satyjylyk agentyna çenli yetyar.

Ol özünin frelans karyerasyny kokteyl onaryan mikseri satmakdan başlayar. Sonra Rey öz mikserini oylap tapyar we satyp başlayar. Ol bu iş bilen 30 yyl meşgullandy, sonra Makdonald doganlar bilen tanyş boldy we restoran biznese geçdi. Onun netijelerini hazirki döwürde dünyada hemme diyen yaly bilyar. Reyin Macdonald's bilen işleşip başlanda 52 yaşyndady.

Frilans Wolt Disney, fotograf we dizayner.

Gulluga göwünjen gitmek üçin ol16 yaşynda mekdebi taşlady, yöne ony yaşy üçin almayarlar. Yaş yigit Fransiyadaky Gyzyl Kreste goşulmaga karar beryar we ol yerde sanitar maşynda sürüji bolyar. Uruş gutaran son ol öyüne gelip frilans bolyar. Ol öz çeken suratlaryny, şarjlary we birnaçe sungat eserlerini satyar. Yöne bular ona uly pul getirmeyardi

Sonra ol ahyrsony art-dizayner bolup işe giryar, yöne şonda-da ol öz döretjek biznesi hakda pikirlenmegi bes etmeyar. Ilkinji tejribesini “Iwerks-Disney Commercial Artists” atly söwda studiada aldy, yöne ol şowly bolmady, indiki firma «Laugh-O-Gram» yöne bu hem derrew batyar.

Uolt göwni galdy, yöne yykylmady. Geljekki 15 yyly bizin bilyan frilansymyz bilen meşgul bolyar, öz döreden suratlaryny studiolara, gazetlere, reklamistlere satyar. Fotografçylyk we dizayn bilen meşgullanyar we öz animasya gyzyklanmsyny goymayar. Bu hem ony tanymal edyar.

Frilans Alfred Nobel, dörediji.

Nobel bizin hemmamize malim bolşy yaly dinamiti döreden adam diyip tanayarys, yöne fizialogiya, elektrohimiya we biologiya ugurlarynda kan işler bitiryar. Ol awtomatik tormyzy, bugly gazany, detonatory döredyar, özi rezin we gayyş öndürmek isleyar, faner yasamagy öwrenyar. Bu döredilen zatlaryn kabirleri yörite müşderiler üçin yasalypdy, kabirleri satyldy, kabirleri bolsa Nobeli yasamakda ulanylyar.

Alfredi şol döwrün alymlaryna garanyda ony tapawutlandyryan tarapy, onun öz döreden zadynyn dowamyny getirmek we ol söwdada üstünliklidi. Bir adamda ol inzeneri, döredijini, reklam agenty, dinamiti öndürmekde dürlü açyşlary edyar.

Frilans Ernest Hemingway, yazyjy.
Hemingway klassik dünya edebiyatçy. Yöne bulardan ön ol uly we kyn döredijilik yol geçdi. Uruşa gatnaşanda ol hem Uolt Disney yaly sanitar sürüji bolup işleyar. Amerika dolanyp gelenden son ştatdan daşary awtor bolyar we "Toronto Star" atly gazetde awtor bolyar. Bu yerde ona islan temasyna yazmaga ygtyyarlyk berdiler we dine yazan zady üçin töleyardiler. Frilans bolup ol işlemegi Parize gelenden son hem dowam etdi, we yany bilen özünin ilkinji romanyny yazmana başlady. Bu roman ona uly üstünlik we tejribe beryar.

Frikanser Çarlz Dikkens, zurnalist we yazyjy.

Dikkens beyik romançy diyip tanymaldyr. Yöne onun yaş wagtyndaky durmuşyny hiç kim islemezdi. Onun kakasy karzlaryn üstünde tussag edilyar, maşgala bolsa karza batypdy. Çarlz maşgala kömek etmek üçin mekdebi taşlayar we fabrikada yük daşayjy bolup işleyar.

Onun bu garyplykdan çykmasynyn yekeji sebabi - zurnalist bolmasydy. Ol sud reportyory bolup işlap başlayar. Ol az jezaly kararlary, 2 setir hatlary owadanlyk bilen okayardy we hemmanin ünsüni çekmegi tiz wagtda başardy. Sonra 7 yyllap dürli frilans işlerde işledi, hüşgarligi we karyerasy ösdi, boş wagtlary özünin ilkinji döredijilik işinin üstünde işleyardi.


Makala baha ber:

Reýting: 4.6/5 (17 baha berildi berildi)

Okaldy: 1097.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(15) Gozel

Manyly yazylan hekaya,gyzyn bolshy gynançly.
10.07.19 23:26
 dürli

Benim için aşk diye bir şey yok artik o yüzden hiç bi fikrim yok
04.06.19 23:03
 Aybolek

Gowy yazylan eser
11.05.19 08:51
 Nesibe

🌸 1 njidena ufff cekme name bolsada jigim 2 njidenem soygu namedigini bizden sorama innikilen ozem gowy bilya bilmediksiremesenan....Hemra.we aymelek diyen bolyanyz gyz bolsam palan palan etmerin dp sizde name yurek yokmy barmakan tanamaly borsuna birek biregi herkim oz soygusune dussyn.Wakany dogrym aytsam kopsunden gowy gordum men yzyny okayyn hazir
03.05.19 15:32
 Arzuw

Gaty gowy yazylypdyr
29.04.19 15:50
 🌸

Uffff soygi nameka😞
24.04.19 14:33
 Gadam

Okadym
16.04.19 13:30
 S.G

Herkimede hayyrly soygu dusursunda Allajan
14.04.19 20:28
 Atash

Gowy yazlan.manysyna dushunmek ansat.
12.03.19 12:51
 Aymelek

Dogry Hemra sen aytyanynam menem gyz bolup hic kime soz berjekdal diyyan yone soyguda hacan gelenini bilmersin
04.03.19 10:11
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 15-6

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak