TM HYZMAT BILMELI
6 sany üýtgeşik elektro tigirler


Welisoped - adatydan elektro welisopeda çenli - hemişeki ýaly meşhur we ekologik tarapdan arassa transport görnüşidir. Hazirki döwürde konstruktorlar yerinde durmaýarlar we has üytgeşik we futuristik modelli elektrowelisopedleri döretýärler. Geliň olar bilen tanyş bolalyň.

1. Eko-elektrowelisoped uglerod süyümli - Leaos atly geljegin welisopedi

Ramasynyn 2 gyrasyna günes batareyi otyrdylan, olar gün energiyasyny elektrik energiya öwüryarler we bu gymyldamak üçin zerur we ony hemişe ony energiya bilen üpjün edyar. Leaos atly güneş batareyleri uniwersaldyr we gün şöhlesine bagly dal. Hatda bulutly gün hem ona energiýa almaga ýeter.

Bu elektrowelisopet garankyda dine öz energiyasyna 16-20 km yörap biler, a güneşli gün 72 km. Eger size zaryady doldurmak gerek bolsa (36V), onda ona 2 sagat gerek we ol 1 günlap yöremane yetyar. Ramasy we ruly alyumin süyüminden we umumy agramy 22kg.

2. Elektrowelisoped sensor ekranly we 3G internetli- QOROS eBIQE atly hazirkizaman elektrowelisoped, hytaý awtomobil kompaniýasy Greyp Bikes harwat QOROS kompaniýa bilen bile döretdiler.

Gymmat we tehnologik - diýip at bersek hem bolar. Welisoped 5 dyum sensor ekran bilen enjamlaşdyrylan, 3G internet we Microsoft Windows Azure platformasy goýulan. Bu komýuter ekrana welisopedin umumy yagdaýyny, adamy otpecatka boyunça tanap bilýär. Şeýlelikde eBİQE çeye düzeltmelere eyedir.
Elektrowelisoped sada we nepis gurluşy bar. Gymyldanda pedaly ulanmazlyk üçin 3 tertibi bar : "Street" maksimal tizlik 25km/s, "Eco" ekonomik tertibi zaryady ekonomly ulanmagy üpjün edyar. "Power" çalt tizlenyan we maksimal tizligi 65km/s. eBIQE batareýleri adaty 220V razetkalarda 80 min dolýar we 80 km yetyar.

3.Tanymal we üstüntehnologiyaly elektro retro welisopedler - Ariel Rider.

Ariel Rider- elektrowelisoped klassik retro stilinde San Fransiskoly döredijiler tarapyndan yasalan. Ariel Rider yokary hilli alyumin rama bilen üpjün edilen we bu ona yenillik we çeyelik beryar.

Ariel Rider güyçli dwigatelli (200-500W) 7 basgançakly geçiriş gapyrçagyna eye, 26 dyumlyk tekerlerde yerleşen disk tormozlary we gurnalan akkumulyatorlar bar. Elektrowelisopede kompyuter goylandyr. Ol zaryad hakynda, geçen yol hakynda, tizligi, howanyn tempurasyny görkezyar. Yagtylyk datçigi goylandyr. Dwigatelde 500W, 32km/s çenli çykyp bilyar.

4. Stilli we funksional elektrowelisopede - Spa Bicicletto. İtalyan elektrowelisopet

Bicicletto - özünde owadanlygy we gowy tehnologiyalary jemleyar. Bu welisoped karbon rama we wilka bilen üpjün edilen. Elektrodwigateli 500W, 2 akumulyator, Formula 1 tormozly, 26 dyum tekerli, renkli farlar bilen yasalandyr. Biciclettonyn - agramy 24kg. Zaryadsyz dyngysyz 5 sagat işlap bilyar, 50 km elektron rezimde yörap bilyar. Maksimal tizlik 45km/s we ony tazeden doldurmak üçin 5 sagat gerek.

5. Wintazly hazirkizaman elektrowelisopet - Vintage Electric, Kaliforniyaly E Tracker kampanya tarapyndan döredildi.

Elektrowelisoped giniş alyumin rama bilen, bir sany far bilen, güyçli dwigatel, regeneratiw tormozlar bilen üpjün edilen. Vintage Electric maksimal tizligi 60km/d. 50 km aralyga 32km/s çenli zaryady yetyar


Makala baha ber:

Reýting: 4.6/5 (10 baha berildi berildi)

Okaldy: 392.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(4) Ali

uytgeshik zada dal
15.11.18 06:56
 Ÿazjan

Gaty gowy
05.11.18 08:10
 Allanur😉

Cok güzel, yazanin ellerine saglık, devam 😇😉😅
26.08.18 22:45
 Merdan Yagmurov

Gaty gowy tazelikler
26.08.18 17:40

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak