TM HYZMAT BILMELI
Ahalteke Atlar


Ahalteke aty-bu örän owadan, ÿüñi metal öwüšgini berÿän at. Tohumyñ wekilleri häzirki wagtda bar bolan öz gökgözli adyny göni almandyr.

"Ahalteke" sözi iki bölekden ybarat ÿagny, "ahal" oazisinde bu owadan haÿwanlary köpeltmek bilen mešgullanÿan türkmenistanda ÿašaÿan "teke" taÿpalary.

Bu tohumyñ taryhy gadymdan ÿagny, Parfÿan döwleti bilen baglanšykly. Šu wagt bu tohumy diñe Türkmenistanda saklanyp galdy. Ol taÿda haÿwanlary tälim berip, hünäri we toplanan tejribäni kakadan ogla geçirÿärler.

Gündogary öwreniji wengerli A.Wamberi orta Aziÿany baranda ÿazgyda šeÿle diÿÿä ÿagny, sarp edilen güÿje owadan atlar mynasypdyr. Gündogar erkekleri atlary aÿalyndan, çagalardan, öz durmušyndan beÿik diÿip hasaplaÿrlar. Alymlar bu haÿwanlaryñ çydamlylygy, tizligi barada bolan hekaÿalar oÿlap tapylmadyk we ulaldylmadyk diÿip hasaplaÿar.

Hakykatdanam bu ahalteke atlar uly ÿoly dürli hatda ekstrimal ÿagdayda hem geçip bilÿärler. Olar -30dan +50 bolan temperatura we birnäçe günläp iÿmitsizlik we suwsuzlyk hiç zat hasaplaÿarlar.

Türkmenler ahalteke atlary milli buÿsanç diÿip hasaplaÿarlar. Bu atlaryñ reñki çal, gara, goñur we š.m. Ÿöne açyk, esasanam agrak reñk has owadan bolup, ÿüñiñ metal öwüšginini gowy berÿär.

Atlary köplenç bedeniñ muskuly boÿunça itleriñ tohumy bolan Borzaÿa we gepard bilen deñeÿärler. Käbir adamlar atlar beter gowšak hasaplaÿarlar, ÿöne bu dašky görnüšiñ aldawly bolup bilÿanligiñ ÿene bir subudydyr. Ahalteke aty rehimsiz, ÿöne wepaly häsiÿeti bar, šonuñ üçin oña aÿratyn ugur gerek. Ol adama çalt öwrenišÿär we eÿesiniñ üÿtgemegini agyr geçirÿär.


Makala baha ber:

Reýting: 4.4/5 (18 baha berildi berildi)

Okaldy: 1175. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(3) ogulnabat

menem su tohumly atlara munsedim wabsi nahili atbolsada munsedim oran begenerdim
02.05.19 08:54
 akon

omrumde munup gorsemda su tohum atlara
28.03.19 19:01
 💛

Ajayyp
03.08.18 16:27

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak