TM HYZMAT BILMELI
Kinolarda rollara eýe bolmak maksady
bilen aldaw ýoluny saýlan aktýorlar hakda!


Mešhur adamlaryñ ykbaly we edÿän hereketi, olaryñ biz ÿaly ÿönekeÿ adamdygyny subut edÿär. Olar mekirligi, aldawy öz maksadyna, ÿagny rol almak üçin ulanÿarlar. Aktÿorlaryñ biografiÿasynda olaryñ hünarlik ÿolunda nähili aldaw edendikleri barada gyzykly faktlar bar.

Meselem, ÿaš aktÿorlara bašda, beÿleki hünärlerde ÿaly iš tapmak kyn. Haçanda Djorj Kluni kino hünärini bašlan wagtynda, ony iš tejribesi ÿok diÿip kino išine almadylar. Geñ zat, nädip iš tejribesini almaly haçanda šol zat bolmasa seni iše almasalar? Ÿöne durmušyñ kanuny ütgetmek kyn... Djorj Kluni indiki sapar iše gürrüñdešlige gelende, kino agenti oña iš tehribesi barada soranda, ol "Adamlar-pišikler" diÿen kinoda düšendigini aÿtdy. Dogrysynda onuñ aldawy šol wagt bilindi, ÿöne onuñ tutanÿerligi we erjelligi kino agentine kontrakt baglašmaga kömek etdi.

Šeÿle ÿagdaÿa Wupi Goldberg hem düšdi. Ol iš soranda, ony kino üčin ÿaš gelÿäñ diÿip iš almadylar. Šonda Wupi öz ÿašyna ÿaš gošmak karara geldi. Ol öz ÿašyndan 6 ÿaš uly diÿip aÿtdy. Onuñ aldawy rol almaga we dünÿäñ ÿyldyzy bolmaga kömek etdi.

Aktÿorlar bilen kontrkat baglašylanda, soñkylar roly sypdyrmajak bolup, öz bašarnygyñy köpeltmeli bolÿarlar. Esasan hem, sport türgenlešigi, atly ÿöreme we bašgalar gerek bolanda. Golliwudyñ položitel gahrymany "agent Bond" bu bašarnyklary edip bilmeÿändigini göz öñe getirmek kyn. Emma "kowboÿlar kesekilere garšy" sÿomkada oÿnaÿan Daniel Kreÿg hemmesini atly ÿöreme bašarnygy bar diÿip hemmesini ynandyrdy. Aslynda ol ömründe atyñ üstünde oturyp hem görmändir. Haçanda sÿomkada atly ÿeri gelende, ol iñ bärkisi atdan gaçmazlygy dileg edipdir.

Robert Pattinson, bir filmiñ gahrymanynyñ "diñe bir owadanlygy bilen däl, düšbülilik bilen" tapawutlanÿar. Käwagt ol rol almak üçin, özüne abraÿly bilimi, meselem onuñ oksforda okandygy aÿdÿar. Aldawyñ çyn ÿa ÿalandygyny biljek bolÿançalar, ol eÿÿäm oÿna girip, mešhur bolÿar.

"Täsinlige tarap" filmde aktÿora atly ÿoreme bašarnygy gerekdi. Raÿçle Makadams atda ÿöremekden beter, oña allergiÿasy bardy. Ÿöne bu zatlar onuñ bu rolda öÿnamak höwesini gaçyrmady. Emma onuñ bu keselini diñe sÿomkada bildiler.
Martin Skorzede köpüsi kino düšesleri gelÿar. Hloÿa Morets asly amerikandy, ÿöne režissÿora kinoda angliçan gyzy gerekdigini bilÿärdi. Hloÿa erjellik bilen britanlaryñ gepleÿišini öwrendi. Ol synagy kemsiz gečdi. Diñe soñunda režissÿor onuñ hakykylyga šübhelendi. Ÿöne Hloÿa öz mekirligi, erjelligi bilen režissÿoruñ ony baš rola alar ÿaly etdi.

Mila Kunis prodÿuseriñ "70-nji ÿyllaryñ gurnagy" atly serialda eden ÿaš çäklerini ÿeñip geçdi. Mila dogrysyñ ÿarysyny aÿtdy ÿagny, 18 ÿašamaÿandygy, ÿone bir aÿdan doglan güni boljakdygyny aÿtdy. Hakykatda onuñ 18 ÿašy 4 ÿyldan soñ dolÿar.

Liam Hemswort "aç oÿunlar" atly kinoñ üsti bilen mešhur boldy. Ÿöne kino dünÿäsine ol öñ eÿÿän girdi. "Soñky aÿdym" kinosynda aktÿorlaryñ saÿlanšygynda Liam bašarnygy hakda aÿdanda, woleÿbol oÿnaÿandygyny (gipotetik) aÿtdy. Ÿöne onuñ šu sözleri aÿgytly boldy. Haçanda režissÿor Liamyñ bašarnygyny görende hopukdy. Liamyñ trenirowkasy üçin ÿörite woleÿbolistleri tutdylar. Indi ondan woleÿbol hakda sorasañ, ol edip gören ešlerimden iñ kyny diÿip jogap berÿär.

Dašary ÿurt dili öwrenmek kynam däl. Diÿip pikir edÿärdi Lora Freÿzer haçanda "Ähli güÿjenme" atly kinoda kasting geçende. Nemes dili bilÿäñmi diÿlip soranda, ol howa diÿip jogap berdi. Šondan soñ Lora nemes kitaplaryny okap bašlady, sebäbi ol nemes dilinden diñe öz ady Lora diÿip bilÿärdi.

Käwagt aktÿorlara kinoda rol almak üçin öz bašarnyklaryny kemeltmek hem ÿeterlik bolÿar. Meselem, ütgešik sesi bolan Morgan Frimen "Obliwiona" ses bermäge çagyryldy. Ÿöne Morgan gaty düşüriliş pursatlaryň içinde bolasy geldi. Ol režissÿora sesiniñ ÿokdygyny aÿtdy, šonda režissÿor ony gidirmejek bolup rol berdi.


Makala baha ber:

Reýting: 4.0/5 (2 baha berildi berildi)

Okaldy: 586.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) Suleýman O.

Gowy makala.
01.09.18 22:08

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak