TM HYZMAT BILMELI
Amerika barada gyzykly faktlar


Amerika - neboskrÿoblaryñ ÿurdy diÿip ÿöne ÿere aÿdanoklar. Šotaÿda iñ köp uzyn binalar ÿerlešÿär. Amerika - 1895 ÿylda 107 metrli “City Hall” gurulanda arhitektura sferasynda lider boldy.

Ilki bašda, uzyn binalar Çikagoda gurulyp bašlady. Ondan soñ birinji ÿere Nÿu-Ÿork geçip durdy. Šu wagt Amerikada 700-den köp 150 metrden uzyn “neboskrÿoblar” bar. Iñ dünÿä belli bolan neboskrÿoblar barada men size öz makalamda aÿdyp berjek.
Aon- merkezi

20-nji asyryñ 70-nji ÿyllarynda Çikago šäherinde Aon-merkezi guruldy. Ony guran arhitektoryñ ady -Edvard Stoun (dünÿa belli). Bu binañ 346 metr uzynlygy, 83 etažy hem bar. Dašyna hem biziñ binalarymyz ÿaly mermer goÿulan. Emma wagtyñ geçmegi b-n mermeri gaçyp bašlady.
Emma Çikago šäheriniñ awraÿyny gaçyrmajak bolup, 20-nji asyryñ 90-njy ÿyllarynda mermeri doly aÿyryp ak granitli etdiler.
Amerikanyñ bankynyñ “bašnÿasy”

Bu “bašnÿa” “Braÿant” bankynda ÿerlešen. Ol bina aÿnadan ÿasalan. 55 etaj, 366 metr beÿikligi hem bar. Binany 2 arhitektorlar gurdular: Gensler we Foks. Bu binany köp kinolarda we seriallarda görüp bolÿar. Režisÿorlar bu binany dekor görnušinde ulanÿarlar. 2007 ÿylda depesine 80metrli “Špil” guranlarynda, bu bina ABŠ-nyñ iñ uzyn binalarynyñ hataryna girizildi.
Bu binanyñ gyzykly gurallary hem bar. Mysal üçin:

Howany filtrlemek sistemasy;

Ÿagyš suwuny dolduryp saklamak we aÿnanyñ ÿüzunden aÿyrmak;

Ÿagyš suwuny buza öwürmek sistemasy. (Yssyda sowar ÿaly)
Empaÿer steyt bildiñg

2001 ÿylda “Башни Близнецы” terroristleriñ eden “išlerinden” soñ ÿeriñ ÿüzünden pozuldy (muny hemmekiši bilÿa). Šondan soñ Šaheriñ iñ beÿik binalaryñ hataryndaky Empaÿer Steÿt Bildiñg lider ÿerine geçdi. 2012 ÿyla çenli hem iñ beÿik bina bolup hasap edildi.
1931 ÿylda Manhattan atly šaherde guruldy. Ol binañ arhitektory - William Lemb bolupdyr. 103 etažly binanyñ beÿikligi hem 381 metr. Art-deko stilinde gurulan. 1970-nji ÿyla çenli dünÿaniñ iñ awraÿly we iñ belli bina bolupdyr.
Šu wagt binanyñ 85 etažynda ofislar ÿerlešen. Ol ofislerde jemi 21 müñ adam išleÿar. Ÿokarky iki etažy hem “seredilÿän etažlar”. Onuñ birinjisinde Manhattanyñ hemme ÿerleri görünÿär. Ikinjisinde bolsa turistlaryñ gowy görÿan attraksiony “New York Sky-ride” ÿerlešen. Onuñ biledi hem 52$.
Trampyñ bašnÿasy.

Bu 96 etažly binanyñ beÿikligi 415 metr. Çikagonyñ kenarynda ÿerlešÿär. Bu binanyñ proÿekti 2001 ÿylda taÿÿarlanyp goÿulypdyr.
Šol wagtlar Arhitektor Adrian Smit dünÿäniñ iñ beÿik binanyñ guruljakdygyny aÿtdy. Emma 2000 ÿyllaryñ gynançly wakalar bolany üçin proÿekt durizyldy.
Netijede 2009 njy ÿylda Trampyñ bašnÿasy guruldy. Onuñ gurulmagyna 847 million dollar çykdaÿjy bolupdyr. Oteliñ awraÿy 4-5 ÿyldyza çekÿär.
432 Park-Awenÿu

432 Park - Awenÿu diñe Nÿu Ÿorkda dälde, butin dunÿade iñ uzyn ÿašaÿyš neboskrÿoby diÿip hasap edilÿär. Onuñ beÿikligi- 426 metr. Manhattan-yñ ortasynda ÿerlešip, bu neboskrÿobyñ 85 etažy hem bar. Bu ÿašaÿyš jaÿyñ otaglarynyñ bahasy gaty ÿokary. Mysal üçin, iñ soñky etažda 7 wanna komnatly we 6 spalny komnatly penthausyñ bahasy 95 million amerikan dollary.
Bütin dünÿäniñ N*1 söwda merkezi.

Ine bolsa, ABŠ-nyñ iñ uzyn neboskrÿoblaryñ spisiginiñ liderine ÿetdik — Erkinligiñ bašnÿasy, bašgaça — halkara söwda merkezi. Onuñ beÿiklii- 541.3 metr.
Ony ekiz-bašnÿalaryñ ÿerinde gurdular. Šonuñ üçin, ol diñe taze söwda merkezi dälde, 11 sentÿabyrda aÿyrlan adamlaryñ heykeli hökmunde hem gurulan.


Makala baha ber:

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi berildi)

Okaldy: 232.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Ahmedik

Ýalňyşmasam Dubaýda gurulýar, boýy 1 kilometr bolmaly, 2020-nji ýylda gurulyp dynmaly, ana şol barada hem ýazaýsañyz...
30.01.19 05:24
 Ahmedik

Tüweleme, gowy makala taýynlapsyñ Atajan, 👍gaty gowy...
30.01.19 05:21

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak