TM HYZMAT BILMELI
Äpet haýwanlar


Adamlarda duš gelši ÿaly haÿwanlaryñ hem ägirt ululary dušÿar. Ašakda gürrüñ hut šolar barada gider.

Öküz
Donettanyñ agramy 2 tonnady we ol Šweÿsariÿada ÿašaÿady. 190sm uly boÿuna we agramy 1740kg bolamgyna garamazdan, ony iñ mähirli jandar diÿip hasaplaÿardylar.

Krokodil
2002-nji ÿylda Burundanyñ ÿašaÿjylary adam awlaÿan, 6metrli krokodili tutdylar. Ÿöne "Ginnesiñ rekordlar kitabynda" induslaryñ 7metrli krokodili tutandygy hakda maglumat bar.

At
Iñ uly aÿgyryñ ady - Samson. Onuñ azdan ÿarym tonna agramy bardy, boÿy bolsa 2,2metr.

Ÿylan
Ÿašyl anakondañ uzynlygy 10metre ÿetÿär. Onuñ agramy 220kg bolup biler. Nÿu-Ÿorkda 9metre ÿeten reptiliÿa bar. Onuñ agramy 130 kg. 1944-nji Kolumbiÿa jeññelinde nebit gözläp ÿören išçi juda uly bolan reptiliÿa duśdy. Reptiliÿa 12, 5 m çenli ösüpdir.

Uçÿan tilki.
Ganatlylar mašgalasyna degišli. Bu jynslaryñ köpüsiniñ göwresi 40 sm ÿetip, ganatyñ gerimi 2 metre çemeli.

Towšan.
Beÿik Britanilÿaly Ralfany 4 ÿašynda bar bolanlardan iñ semizi diÿip hasapladylar. Onuñ agramy 22kg bolup, uzynlygy 100sm geçdi.

Düšdüš.
Galiaf atly guš bilen iymitlenÿän düšdüš özüniñ uzyn el-aÿaklary we uly bedeni bilen tanalÿar. Ol 1965-nji Wenesuellada tapyldy.

Tomzaklar mašgalasyndan agaç çapyjy-titan ululygy boÿunça iñ uly hasaplanylÿar. Aÿdyšlara görä uly tomzak 17 santimetr we ondan hem barha ösüp bilÿär. Hakykatda entäk tebigatda diñe 13 we 15 santimetr ululykly tomzaklar dušup görüldi.

Akula.
Akula tohumlaryndan iñ ulusy - kit akula hasaplanylÿar. Akuladan rekorda giren 14metrli bolupdyr, ÿöne ondanam ulular tutulandygy barada gürrüñ gidÿädi. Käwagt akulalar 20metre çenli ösüp bilÿäler. Meselem, Taÿwan balykçylara 34tonnaly urkaçy dušupdyr. Onuñ uzynlygy 20 metre ÿetipdir. Bu waka 2002 bolupdyr, ÿöne muña tassyklama ÿok.

Pišik.
Käwagt tigr bilen ene šir arasynda bolan gatnašykdan ligrlar bolupdyr. Tebigat üçin bu örän seÿrekdir. Maÿamaly Gerkules juda iri diÿip mešhurdyr. Onuñ agramy 400kg bolup, boÿy (eger pišik yzky aÿaklarynda dursa) 3,7metre deñ.

Meduza.
Demirgazyk-günbatar Atlantikada Suanea atly arktikañ iñ iri meduzalar ÿašaÿarlar. Birwagtlar Massaçusetde šupalslary 37 metr, jañynyñ diametri 2,8m bolan meduza tapyldy.

Aÿy.
2009-njy ÿylda Alÿaskada juda iri bolan aÿyny ÿok etdiler. Adamhor yzky aÿqklarynda duranda öÿüñ ikinji etažynyñ äpišgesine ÿetip bilÿardi.

Ÿyrtyjy ÿekegapan. Pikenswilden(Alabama) Jeÿms atly ÿaš awçy 2011-nji ÿylda 3,5metrli ÿekegapana atdy. Onuñ agramy ÿarym tonnadan azrakdy. Šol ÿekegapany öldüren oglanjyk šol wagt 11 ÿašyndady.

Gara Grif
(antik mifologiýasynda: ýolbars göwreli, bürgüt ganatly, bürgüt ýa-da ýolbars kelleli fantastik jandar)
Gušlar arasynda boÿy boÿunça rekord goÿan gara grifdir. Onuñ bedeni 120sm bolup, ganatyñ aÿlawy 3,1metre ÿetÿär. Grifleriñ agramy 14kg ÿetip biler.


Makala baha ber:

Reýting: 4.2/5 (22 baha berildi berildi)

Okaldy: 1517.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(16) AZIZ

meni hem uçýan tilki haýran galdyrdy.
09.06.19 08:48
 Angel

Menä uçýan tilkä geň galdym . Başgada üýtgeşiklerine garaşýarys.
05.06.19 09:47
 Ajap

Juda gowy täzelerini garaşýan
29.05.19 15:04
 durdyhan obadan

Gyzykly hem gowy okeandan dasyna helak bolup zynylan nabelli balyklar we jandarlar hakyndada on gorlmedik haywanlar barada hem geljekde yazayun hayust sizden
11.05.19 07:02
 kerwen

Soz yok oran tasin maglumat mena hayran galdym
24.04.19 08:59
 Şasoltan.G

dusunup bilemok yany bir sahypada anakondan in ulusy95kl diyya a munda 210 diyya allamalmys diysede yerne yetirman
19.04.19 13:18
 SERDAR

SAGBOLUN MEN BEYLE ULY ZDY GORMEDIM SAGBOLUN BEREKELLA ISINIXE ROWACLYK
07.04.19 11:41
 ALLANUR

Gowy maglumatlar sag bolun isinize rowaclyk
19.02.19 22:10
 Ahmedik

Menem zaman gazet okayan welin ondada oran tasin makalalar gaty kop. Menem makalalary size ugradyp bilerinmi?
04.02.19 03:43
 Ayjan

Mennenem owadan ekeni
29.01.19 19:07
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 16-7

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak