TM HYZMAT BILMELI
Aýda “Toýotaly” gezelenç


Ýaponiýanyň awiakosmos agentligi (JAXA) sürüjisiz hereket edýän alty tigirli ulagy öndürmek üçin “Toýota” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. 2029-njy ýylda Aýa gonjak ulag Gün şöhlesinden alýan energiýasy bilen işlär. “Toýata”-nyň ýangyç tehnologiýasyndan peýdalanýan iki orunlyk ulagy 10 müň km-e çenli ýol geçer. Ululygy awtobusyňka barabar bolan ulagyň içi basyşly bolup, kosmonawtlar onuň içinde adaty eşikde gezip bilerler.
Bu tehnologiýa geljekde Ýeriň hemrasynda dörediljek ylmy beketlerde adamlaryň arkaýyn ýaşamaklary üçin şert döreder. Özbaşdak hereket edip bilýän ulag özünden soňra Aýa uçuryljak kosmonawtlaryň gonan ýerini kesgitläp, olaryň ýanyna barar. Soňky ýyllarda kosmos pudagynda uly öňe gidişlikler gazanyldy. Şu ýylyň başynda Hytaý Aýyň garaňky tarapyna enjam gondurmagy başardy. Golaýda “SpaceX" kompaniýasy adamly uçuşlary amala aşyrmaga mümkinçilik berjek kapsulany Halkara kosmos bekedine uçurdy.

Awtor: Gurbanmyradow Ahmet


Makala baha ber:

Reýting: 3.3/5 (3 baha berildi berildi)

Okaldy: 186.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(3) Oguljeren

Bäý-bä!!!Ýyldyza gidýäninem ýasasalar hasda üýtgeşik bolardy...
22.04.19 10:26
 Oguljeren

Gaty üýtgeşik.Hatda ynanyp bilemok...
22.04.19 10:24
 WEPKA

Gune gityanem Toyota etsinler!
19.04.19 08:01

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak