TM HYZMAT BILMELI
Babar Ali - üÿtgešik mugallym


Babar Ali - indiÿañ çola šäherleriñ biri bolan Muršidabaddan ÿönekeÿje oglanjyk. Bu šäheriñ kemala gelen jemgyÿetiñ ÿetišik ÿagdaÿy 2001-nji ÿylda 66% boldy. Onuñ her güni sagt 4-den bašlaÿar, ilki hojalyk išleri, mekdebe golaÿ bolmadyk ÿol. Sapaklardan soñ Babar öÿüne howlugÿar, sebäbi yzky howlusynda onuñ ÿüzlerçe okuwçylary garašÿar. Senekiñ sözleri bolan: "Bašgalara bilim bermek bilen, biziñ özümiz öwrenÿäs" onuñ üçin metafora däl, eÿsem 9 ÿašdan haçanda ol her günüñ dowamynda ol pul ýagdaýlary sebäpli mekdebe gatnap, okap bilmeýän çagalara bilim öwredip başlan gününden onuň üçin günlik düzgüne öwrüldi. Ilki başda oglanjyk üçin bu ýöne "oýun" ýalydy, wagtyň geçmegi bilen ol ulalyp öz okuwçylary üçin bu "oýnuň" nähili wajypdygyna düşündi. Onuň mekdebi Murşidabatda ilkinji mekdebe öwrüldi. 2009-njy ýylda Babaryň meşgullygy bilen günbatar žurnalistler bilip ugradylar, şol wagt 16 ýaşynda ony "Real Heroes Award" atly gurama "iň ýaş mekdep müdiri" diýen at berildi.

Häzirki wagtda onuň mugallymçylyk düzümi 9 wolontýor, uly synp okuwçylardan durýar, mekdepde 200 resmi hasaba alynan okuwçy we 5 ýaşdan 18 ýaşa çenli 600-e golaý "erkin diňleýjiler" bar. 1-njiden 5-nji synp aralyk haýyr-yhsan ýygnamalar bar bolanlygy üçin hiç hili töleg alynmaýar, galanlaryndan bolsa uly bolmadyk töleg almaly bolýar. Sapaklar açyk howada geçirilýär, sebäbi müdiriň uly maşgalasy bilen ýaşaýan kiçijek öýünde 10 okuwçyny oturdarada ýer tapylanok. "Okuwçylaryň" köpüsi maşgalasyny eklemek üçin işlemeli bolýarlar, emma boş wagtlary hökmany suratda Babaryň mekdebinde okuw okap, özleri üçin täze-täze açyşlar edýärler.

Babar Ali häli şindi özem okuw okaýar we öz mekdebinde sapak berýär, ony konferensiýalara çagyrýarlar, ol ýerde ol öz tejribesi bilen paýlaşyp başga altruistleri uly mümkinçiliklere ynamyny döredýär. Ol hakyky uly bina edip gurulan,sport meýdançaly, mejlisler zally we labaratoriýa otagly mekdep hakda arzuw edýär!


Makala baha ber:

Reýting: 3.9/5 (24 baha berildi berildi)

Okaldy: 1321.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(14) sirka

Berekella
01.06.19 19:21
 karkara

Sag bolun
05.05.19 13:47
 Ýekeje

🖒☺
30.04.19 20:16
 Ыльяс

Молодец
05.04.19 16:11
 Anonimus

Öran gowy mugallym . Ol oz alan bilimini paylashmalydygyna dushunipdir .
02.04.19 21:16
 tina

very well
31.01.19 09:46
 tina

very well
31.01.19 09:46
 jame

very well
31.01.19 09:45
 Yuska

gowy
23.12.18 19:02
 Kesha

Yenede sunyaly makalalara garasyas yazyp yetisseniz okap yetisyas admin
03.09.18 18:38
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 14-5

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak