TM HYZMAT BILMELI
Dünýäde ady belli gaplaň
Çampawat urkaçy gaplaňy.


Dünýäde ady belli gaplaň – 436 adam öldüren Çampawat urkaçy gaplaňydyr. Bangal gaplanyň urkaçysy ilkinji adam ganyny öz çagalaryna awçylar awlananda dadyp göripdi. Adamyň ganynyň tagamy oňa şeýle ýarapdyr, hat-da şondan şeýläk onuň esasy awy – adamlar boldy. Çampawat urkaçy gaplaňy Nepalda 200-e golaý adam öldürdi, ýöne Hindistanyň çägine kowulan soň, ol adama awlanmagy dowam edýärdi. Ol adamyň ganyna şeýle öwrenşipdir, hususanda obalara arkaýyn aw gözlemäge girip, aýlanyp ýörýärdi. Haçanda adaty gaplaňlar gizlin we buky ýerlerden topulýalar, Çampawat urkaçy gaplaňy bolsa aç-açan adamlaryň bar ýerlerine aýlanyp, adam awlap gezýän ekeni. 1911-nji ýylda gaplaň 16 ýaşly gyzy tike-tike edip öldürende, adamlaryň gazap-gahary olaryň gorkylaryndan üstün çykyp ol gaplaňy öldürip bildiler.


Makala baha ber:

Reýting: 3.5/5 (15 baha berildi berildi)

Okaldy: 594. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) 

Tike tike nam bolyaray
31.03.19 16:52

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak