TM HYZMAT BILMELI
Çehiýa hakda faktlar


1. Çehiýada öndürilýän piwo iň süýji diýlip hasaplanylýar.
2. Çehiýada köne şäherlerinde steklopaketlary we sputnik tarelkalary görmersiňiz, sebäbi gadymy şäheriň görküni bozmak gadagan edilýär.
3. Çehiýanyň kafesinde obed size öýde taýýarlanyňyzdan arzan düşer.
4. Çehiýada Praž dolysy bar. Ol Ýewropa içinde iň uly gulp diýlip hasaplanylýar.
5. Daşary ýurtlylar üçin çeh dili agyr dilleriň biri bolup durýar, sebäbi dilde çekimli harplardan ybarat bolmaýan sözler bar.
6. Ýokary hak tölenýän kärleriň biri weterinar lukmany bolup durýar. Şäherlerde köp adamlar öý haýwanlary bilen aýlanýarlar we bärde bu adaty ýagdaý hökmünde hasaplanylýar. Çehiýada öýsiz haýwanlar ýok diýen ýaly. Göz aýlasaňyz köp sanly zoo-dükanlara gabat gelersiňiz.
7. Çehiýada adamlaryň gahary gelende sögünç sözleri hökmünde haýwanlaryň atlaryny tutýarlar.
8. Köçelerde ökjeli köwüşde gezýän zenan görmersiňiz, sebäbi olarda has ýönekeý geýinmek adaty hasaplanylýar.

Makala baha ber:

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi berildi)


Okaldy: 275. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(0)Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak