TM HYZMAT BILMELI
Deňiz önümleriň peýdasy


Deňiz önümleri belok bilen baýdyr we olar öz içinde köp sanly iymitlik gymmatly maddalary saklaýarlar. Şol sanda olaryň düzüminde ýag ýokdyr. Deňiz önümlerinden hepdäniň dowamynda bir sapar naharlanýan adam ýürek-damar kesseleriniň döremeginiň ähtimallygyny kemeldýändir.

Eger bu fakt sizde şübhe döredýän bolsa, Ýaponiýanyň ilatyna üns bermegi maslahat berýäs. Bu adamlar dünýä boýunça iň köp ýaşaýanlaryň ilkinji ornuny saklap gelýärler. Onuň sebäbi bolsa 1/6 möçberde deňiz önümleri diňe gündogar ilatynyň sarp ediş paýyna düşýändir.Ýaponlar tarapynda deňiz önümlerini taýýarlamakda aýdyň ulanýan ençeme görnüşleri bardyr. Emma olaryň arasynda ýewropalylaryň getiren görnüşi has tapawutlanýar. Onuň ady “tempura”. Bir wagtlar Ýaponiýa gelen portugal missionerlar hristiançyly üýmak üçin balyk iýýärdiler we düzgün esasynda ony diňe bäşinji günler iýmek bolýar. Taýýarlanylmazyndan öňürti ol hamyra dolanýan eken, şol düzgünden hem “tempura” ady gaýdyp geldi, şol usul bilen häzirki wagt eýýäm deňiz ýaşaýjylaryny we dürli gök önümleri hem iýmite geçirip başladylar.

Iň meşhur naharlaryň biri hem ustrisa. Olar düzümindäki steriniň kömegi bilen organizmyň holesterin siňdirmegini azaltýarlar. Emma ünsli bolmak maslahat berilýär, önüm tutulanyndan soň birnäçe sagadyň dowamynda iýilmelidir. Şol wagt geçenden soňra önuň düzüminde howply bakteriaýalar emele gelýärler. Ustrisa satyn alan mahalyňyz onuň taýlarynyň bir-birine degip durmagyna üns beriň. Başga ýagdaýda iýmitlik üçin ýaramly däl bolyp biler.

Kalmarlarda köp mukdarda belok we witaminlar saklanylýar. Peýdaly maddalaryň köp mukdarlylygynyň iň çägi ir ýaz bilen giçki güýzde emele gelýär. Bu delikatesi 5 minutdan artyk taýýarlamak maslahat berilmeýär.

Kalmarlaryň jandaşlary 8 aýaklylar bolyp bilýär, olar söýüjiler arasynda hem meşhurlyk gazanýarlar. Taýýarlamagynyň ençeme görnüşleri bar, we adaty ýagdaýdan daşary olary çorbalarda we salatlarda ulanýarlar. Gündogar ýurtlarynyň köpüsinde bolsa olary köçelerde satýarlar, we gaýnadylan 8 aýakly jandar adaty hot-dog-yň ikinji görnüşi hökmünde iýilýär.

Ýody öz içinde köp mukdarda trepang ýa-da başgaça aýdylanda deňiz hyýary saklaýandyr. Bu maddanyň düzümindäki möçberi 100 esse adaty deňiz önümlerde saklanylýan möçberden köpdir. Hytaýlylar ony ençeme asyr bäri nahara goşup iýýärler, we alymlar tarapyndan görkezilen önüm regenirasiýany herekete getirýän işjeň biologik birleşmeleri öz içinde saklaýar.

Elbetde hemme kişä belli bolan krewetkasyz hem oňup bolmaz. Bu önümden naharlanmak isleseňiz uly möçberine garamazlyk maslahat berilýär. Iň gowsy atlantik krewetkany taýýarlamak maslahat berilýär, sebäbi onuň düzüminde zyýanly maddalaryň az mukdary saklanylýar. Emma blanşirlanan krewetkanyň tegelek guýrugy bolmalydyr. Egerde guýrugy göni bolsa – krewetka tutulanyndan soňra nädogry görnüşde doňdurylypdyr, ol bolsa belli bir wagtdan son adaty taýýarlanyş düzgüne ters gelýändir.


Makala baha ber:

Reýting: 5.0/5 (5 baha berildi berildi)

Okaldy: 278.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(0)Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak