TM HYZMAT BILMELI
"Dilegim çagalaň bezesin başyň"


Özge elde unutsaňam sen meni
kalbymda men seni baky saklaryn
Söýmerin ýürekden özge gyzlary
Söz beren söýgimi kalpda haklaryn

Sensiz galmak, oýumada gelmändi,
Ýöne, nägile-de däl men söýgiňden
Asla senden, göwin edip durmaryn
Soňky sözi eşitsemem diliňden

Aý howwa-da, başga alajym näme
Bilmesemem baky çykaryp ýatdan
Ýetmesemde,eden arzuwlaryma
Bagtly bolmagyňy dilärin Hakdan

Bagtlylardan artyk bolsun bagtyň hem
Görmeli etmesin gözleriň ýaşyn
Kaýyl, bu derdi bir özüm çekmäge
Dilegim Çagalaň bezesin daşyň

Özge elde unutsaňam sen meni
kalbymda men seni baky saklaryn
Söýmerin ýürekden özge gyzlary
Söz beren söýgimi kalpda haklaryn

Annagurban Annagurbanow


Makala baha ber:

Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi berildi)

Okaldy: 111.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(8) Zuleýha

Gyzykly towam
17.06.19 10:13
 Jennet

Gowy isinizde ussunlik
25.04.19 07:58
 kerwen

Erbet dal gowy
24.04.19 08:43
 kerwen

Erbet dal gowy
24.04.19 08:42
 Gulsoltan

Gaty gowy. Galamyñyz yiti bolsun!!!
09.04.19 16:25
 Gulsoltan

Gaty gowy. Galamyñyz yiti bolsun!!!
09.04.19 16:25
 S. D. n.

Ajap eline saglyk.
03.04.19 21:07
 S. D. n.

Ajap eline saglyk.
03.04.19 21:05

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak