TM HYZMAT BILMELI
Dyrnaklaryñ ÿagdaÿy hakda faktlar


Biziñ dyrnaklarymyzyñ ÿagdaÿyny bilmek üçin lukmanlar wizual gözegçilik edÿärler. Biziñ bedenimiz içimizde bolÿan zatlary aÿdyp bilÿär. Šeÿle görkezijileriñ biri hem dyrnakdyr.
1. Agarma we solanlyk.
Nÿu-Ÿorkdaky lukmançylyk merkeziniñ dermatology Djuliÿa Tzynyñ pikirine görä, dyrnaklaryñ agarmagy we solmagy dyrnak plastinañ problemasyny añladÿar. "Eger-de šeÿle dyrnakda šeÿle tegmiller dörese, onda ol dyrnak plastinasynyñ melanomasynyñ döremeginiñ sebäbi" - diýip, düšündirÿär lukman.
2. Sarymtyk reñk
Lukmanyñ belleÿši ÿaly "egerde dyrnak sarymtyk reñkde bolmagy psoriaza keseliniñ bolamygyny görkezÿär". Šeÿle-de, köp hünärmenleriñ pikirine görä, dyrnagyñ sarymtyk reñki bagyr bilen baglanšykly keseli añladÿar.
3. Gögümtil reñk.
Gögümtil reñkiñ döremegi azda kän keseliñ signaly bolup durÿar. Garward mekdebiñ lukmany Andrea Waÿlanyñ aÿtmagyma görä, bu gemoglobiniñ pes derejede bolmagy, gan aÿlanyš hem-de dem alyš sistemsynyñ meselesi bolup durÿar.
4. Ak tegmil.
Olar döräbem, ÿok bolubam biler. Köpüsi muña üns bermeÿärler. Bu ÿalñyšlykdyr. Ownuk ak tegmiller bedene sink bilen kalsiniñ ÿetmezçiligini añladÿar. Mundan bašga-da eger dyrnakda keseleÿin ak tegmiller dörese, böwrekleriñ keselini añladÿar-diÿip duÿdurÿar Djuliÿa Tzy.
5. Keseleÿin "salmajyk".
Lukmanyñ aÿtmagyna görä, stresiñ alamatlarynyñ bolmagyny, dyrnagyñ käbir ÿerlerinde çuñlašmagy görkezÿär. Ikinji sebäp - madda çalšygy.
6. Dikligine bolan çyzyk.
Köplenç dikligine bolan çyzyklar garry adamlarda dušÿar, ÿagny ÿašyñ ùytgemegi bilen baglanyšykly bolÿar. Ÿöne çyzyklar ÿašlarda hem dušup bolÿar. Šeÿle ÿagdaÿda çyzyklaryñ döremegi, suwuklygyñ ÿetmezçiligini añladÿar.
7. Döwlegen we gatlaga bölünmegi.
Munuñ birnäçe sebäpleri bar. Iñ ÿaÿran sebäpleriñ birini lukmanlar witaminiñ, ÿagny A, E, D we demriñ hem-de sinkiñ ÿetmezçiligini görkezÿär diÿip belleÿärler. Šeÿle hem dyrnagyñ döwlegen we gatlaga bölegen bolmagy sebäbi endokrinol we ÿürek - damar problemasy bolup biler.


Makala baha ber:

Reýting: 4.1/5 (12 baha berildi berildi)

Okaldy: 1557.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(9) Gunça

tüýs meniñ problemamdy sps bolşoýe!!!!!
12.07.19 09:25
 Aksana

Good job
27.06.19 20:13
 Selbi

Gaty gowy maslahatlar bar ekeni. Sagbolun.
12.06.19 15:08
 Maşa

Gaty peydaly bilmediklrmi bildim sagbolun kop kop👋👋
15.05.19 20:59
 aynur

gaty gowy
06.05.19 20:48
 Bagul

Sagbolun kop kop!
21.03.19 21:59
 mahri

Dogry aytyanyz sagja bolun gatyyyyyyy gyzykly okayanlar gowy adamdyr
12.02.19 23:15
 Anonimus

Gowy
08.12.18 19:54
 mahrijemal

Gaty gowy
28.07.18 23:09

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak