TM HYZMAT BILMELI
14 ÿašan erlekleriñ hemmesiniñ biläÿmeli egin-ešik barada 17 sany prinsipler


1 Kostÿumyñ pidžagynyñ ašaky iligini hiç haçan hiç hili ÿagdaÿda ildirmeli däl. Ol ilik diñe dekorasiÿa üçin goÿulan. Žiletlerede degišli.

2 Täze kostÿum satyn alañyzda, geÿmäkä hökman ÿeñindäki firmenny etiketkany aÿyrmaly.
3 Täze pidžakda eginde köplenç ak sapak geçÿär. Šony hökman aÿyryñ.
4 Täze kostÿumlarda pidžagyñ jüwüleri tikilen (ÿapylan) bolÿar. Šolary hem geÿmekden öñ hökman açmaly.
5 Pidžagyñ ilikleriniñ sany üçden artmaly däl. Olar ÿaly pidžaklar gülkünç.
6 Üç ilikli pidžaklarda diñe ortaky bilen ÿokarkyny ildirseñ bolÿa. Oñarsañyzam, diñe ortakyny ildirmeli.
7 Smoking geÿeñizde uzyn galstuk geÿmeli däl. Smoking bilen geÿilenok.

8 Goñur köwüš - goñur kemer. Gara köwüš - gara kemer. Klassik stilde geÿineñizde diñe šol prinsipe görä geÿilmeli. Bašgaça diñe klounlar geÿÿarler.
9 Ya-da kemer, ÿa-da “podtÿažka”. Ikisini bile geÿmeli däl.
10 Pidžagyñ ÿeñinden rubaškanyñ ÿeñi 1-2 santimetr çykyp durmaly.

11 Paltony satyn alañyzda üns beriñ. Ol siziñ üstüñizde halta ÿaly asylyp durmaly däl. Edil dar hem bolmaly däl, ÿöne “pritalinyrak” bolmaly.
12 Galstugyñ uzynlygy kemeriñ demirinden ašakda we ÿokarda bolmaly däl. Hökman Deñinde bolmaly.
13 Galstugyñ ujynda hemiše çuñlugy bolmaly.
14 Erkek adamyñ penjeginiñ ÿeñi paltonyñ ÿa-da kurtganyñ ÿeñiniñ içinden çykyp durmaly däl.

15 Gara kostÿumy her gün geÿilÿan reñk däldir. Ony diñe talyplar we išgärler geÿÿärler.

16 Kemeriñ üstüne asylÿan telefon çiholy- biderek owadan däl zat. Gowsy šony ulanmañ.
17 Šortik, gysga balaklar bilen jorap geÿmeli däl. HIÇ HAÇAN!! “Slantsy šyppyk” bilen hem geÿmeli däl.


Makala baha ber:

Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi berildi)

Okaldy: 461.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(7) SheydA...{Lalisa}

Hahahahahah.
20.04.19 21:55
 akon

bolanna gora balagyn ustunden tursuk geymeli dal diyip yazmaly ekenler
29.03.19 17:40
 Humay

Ha ha
10.03.19 12:39
 Atajan

Bizem bilyas how
10.02.19 12:57
 Atsyz

Bolya narmalny
22.01.19 01:16
 Rahman

aý sag bola
19.01.19 18:46
 Talyp

hmmm
16.01.19 06:17

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak