TM HYZMAT BILMELI
Excalibu diwary


Groningen şäherinde ýerleşýän 37 metrly Niderlandyň gözelligi, çalt depginde özüne ýer aldy. Elbetde, sebäbi indi bu sportyň janköýerleri türgenleşik üçin täze mümkinçiliklere eýe boldylar, çünki indi öz ýurdunyň daglyk ýerlerine gitmek zerurlygy ýokdyr.

Bu özboluşly Excaliby adyny alan gurluşda, düzüminde özüniň eglişikleri hem bar, elbetde, çünki tebigat öz gaýa beýikliklerini guranda bir wagtlar gaýa çykyjylar üçin amatly bolsun diýen amal ýokdy. Şol sebäpden bu bina dürli kynçylyklar bilen gurnalandyr.

Ekskalibury hakyky şertlerine golaýladýan sebäp hem onuň beýikligi we adaty bolmadyk dürli tejribeli gaýa çykyjylar üçin niýetlenen görnüşidir.
Şeýlelikde, mysal hökmünde alyp, kiçi bolmadyk gaýa-dromlary bilen täze gaýa çykyjylar ulanyp bilerler. Iň beýik nokadyna gezek gelende bolsa, ol ýeri diňe ussat, tejribeli gaýa çykylar çykyp bilerler.

Diwaryň gyşarylan üstü türgenleri hiç hili gorkuzanok, gaýtam dürli usullara getirip, tejribelerini diňe artdyrýandyr.


Makala baha ber:

Reýting: 3.5/5 (8 baha berildi berildi)

Okaldy: 421. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) Yagmurov M

betimi
26.06.18 20:44

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak