TM HYZMAT BILMELI
RUSSIA 2018 Futbol Çepmionaty


2010-njy ýylyň 2 dekabrynda Rusiýa Federasiýasy dünýä boýunça esasy futbol bäsleşigi geçirmäne ilkinji sapar hukuk gazandy. Dünýäniň futbol çepmionaty 2018-nji ýylyň 14 iýunda 15 iýul aralykda geçirildi.

1. Dünýä çempionatyň resmi nyşany hökmünde “Zabiwaka” bolup saýlanyldy. Bu nyşan sorag-jogaplaryň netijesinde saýlanyldy. Sorag-jogapda 1 mln rus raýatlary gatnaşdy, sorag-jogabyň özi bolsa FIFA-nyň resmi resursynda alnyp baryldy.
2. Geçiriljek oýunlary 11 şäherde ýerleşýän 12 sany sport arenalara kabul etdi. Olara degişlileri: Moskwa, Piter, Soçi, Kazan, Nijniý Nowgorod, Rostow, Saransk, Kaliningrad, Ekatirinburg we Wolgograd.

3. Ruslar geçirilen oýunlara 842.578 tiket aldylar. Ikinji orunda amerikan fanatlary eýeledi, olar 86.710 tiket aldylar, üçünji ýer bolsa braziliýaly fanatlar eýelediler – olar 71.787 bilet aldylar. Şol sanda hem onlarça futbol soýüjileriň arasyna Kolumbiýadan, Germaniýadan, Meksikadan, Argentinadan, Peru, Kitaý we Awstraliýadan fanatlar gelendir.
4. Maglumatlara görä her bir daşary ýurtly janköýer Russiýa Federasiýany Belarus Respublikasy geçip gelmeli bolýarlar. 04.06.2018 iki ýurduň arasynda janköýerler barlag nokatlarynda diňe janköýerlik pasportlaryny görkezip geçmäge rugsat berýän şertnama baglaşyldy. Emma janköýerler şertnama esasynda 25.07.2018 öň Russiýa gelmeli bolupdyrlar.

5. Braziliýanyň hökümeti iş wagtlary üýtgetmek hakynda karary gelipdirler. Futbol çempionaty geçirilýän döwründe iş wagtlary üýtgedip, hökümet işgärlerine futboly erkinlikde görmäge mümkinçilik döretmek üçin, eger-de futbol irden berilse iş wagty 14.00 dan başlaýar, eger gündizki wagtda berilse onda işgärler 13.00 öýüne gaýdyp bilerler. Ähli göýberilen wagtlary işgärler ýylyň ahyryna çenli işläp bermeli bolýarlar.
6. Çempionatyň press-merkezi öz işine 05.06 Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda başlady. Olar soýuz öýleriň Kolon zalynda ýerleşdi
7. FiFA guramasy şweýsariýanyň prokuraturasyna Viagogo atly online serwislaryň tiketlerini satmagyň alamatlarynyň ýüze çykandygy zerarly arzasyny ugratdy. Häzirki wagt Viagogo atly online serwislar sport oýunlaryna we güýmenje äheňli oýunlara tiketleri alyp satýan iň uly serwislar bolup durýandyr.
FIFA aýtmagyna görä, bu Dünýä çempionatyna bilet almagynyň ýeketäk resmi serwisy bolup durýar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.1/5 (8 baha berildi berildi)

Okaldy: 401. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) nuraly

Gowy
26.07.18 18:39

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak