TM HYZMAT BILMELI
Futbol hakynda 5 fakt


1. Buenos-Aýres stadionynda bir tejribe geçirilipdir, tejribäniň maksady oýlenmedik oýunçylar öýlenen oýunçylardan has ökdedigini subut etmekdi. Öýlenen oýunçylar toparynyň derwezesine penalti urulýança hemmezat asuda gidýärdi. Penalti gezek gelende...meýdança aýallary çykyp emini birsalym urup, ýeňişi öz adamylaryna berdiler. Ýaramaz wakalaryň önüňi alyp öýlenmedik ýigitler topary hiçhili nägilelik görkezmediler. Terjibe şowsyz geçdi.

2. Italiýanyň Asti şäherinde dostlukly duşuşygyň dowamynda ýerli toparyň merkezi goraýjysy Maskio, topy depende, topa degmän aýagy ýeriň kiçi bölegini agdaryp göýberýär, şeýle gaty agdarypdyr welin, netijede aýagy şikes bolup, bejergi alýar. Agdarylan ýerini öwrenip başlanlarynda taryhy gymmatly skelet tapýarlar. Maskio netijede pul görnüşinde premiýa alýar we oňa “arheologik agtaryşlara bolan höwesi” üçin nyşan gowşurylýar.

3. Braziliýanyň futbol goraýjysy Pineýrany öz derwezesine gol salmak boýunça rekordsmen adyny berdiler. Ýeke bir tapgyryň dowamynda ol öz derwezesine 10 gol saldy. Pineýrany hüjüme geçirdiler, emma şondada futbolist öz derwezesine salyp, herkimi haýrana galdyrmagy başardy. Haçanda futbolista 25 ýaşy dolanda, toparynyň agzalary oňa kompas sowgat berdiler, kompasyň ýüzünde bolsa “Ýatda sakla, duşman beýleki tarapda” diýen ýazgy bar.

4. Angliýa liganyň kubogynyň final duşuşygynda stadiona gohyň rekordy bellige alyndy. Liwerpulyň Riise oýunçynyň “Çelsi” toparynyň derwezesine salan golyndan soňra, mersisaýdyň janköýerleri 130.7 desibel derejede goh çykardylar. Bellik “Rekordlar Kitaby”-na alyndy. Ondan öňürti bellige alynan rekord 128.74 desibel we ol rekord 2000-nji ýylda amerikan “Denwer Bronkos” klubynyň duşuşygynda bellige alyndy.

5. Özboluşly rekordsmenlaryň biri hem 60-njy ýyllaryň ortalarynda Italiýan “Breşiýa” klubynda oýnan Massiýa atly goraýjy. “Mantowa” topary bilen duşuşygynyň 38-nji sekuntynda ol topy öz derwezesine salyp, netijede iň çalt awtogol eden oýunçy boldy.


Makala baha ber:

Reýting: 4.2/5 (34 baha berildi berildi)

Okaldy: 1386.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(16) F.Hasenow

Soz ýok
14.10.18 06:11
 Dayka

Bettt
26.09.18 15:47
 Довлетмырат

Геп йок маладес
26.07.18 09:09
 Çary

Geň wakalar
18.07.18 05:37
 Diýar

XXI asyryñ tazeliklerini goýaýyñ gaýrat edip buda erbet dal kop kop sag bolun
17.07.18 12:20
 Juve

Ýenede şeýle gyzykly wakalary okamak isleýäris
16.07.18 08:45
 Eziz

Berekella örân gyzykly,dowamyny garaşyarys.sag boluñ.
11.07.18 10:34
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 16-7

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs