TM HYZMAT BILMELI
Gladiatorlar hakda 10 fakt


Ilkinji, gladiatorlaryň belli bolan duşuşygy b.e önki 264-nji ýylda Rimda Desima Bruta Perriň jaýlamaklygynda bolup geçdi. Şeýle görnüşde onuň ogullarysy kakasynyň çaňyny bellap geçdiler. Ilkinji söweşde bary ýogy 3 jübüt gladiatorlar söweşdi.

10 ýer: Ýaz bilen gladiator oýunlaryň arasynda bolan baglanyşygy ýatdan çykaranokdylar, olary “jaýlama oýunlar” diýlip atlandyrdylar. Olaryň resmi ady – mumus (“borç”)

9 ýer: Söweşe gelen tomaşaçylary statusy boýunça oturdýadylar. Iň aşakdaky hatarlar we poddiý(lat “podium”), diňe imperator, onuň maşgalasy, senatorlar we westalkalar üçin niýetlenendir.

8 ýer: Söweşlere sazçylar çagyrylýardy, olar sazçylyk şowhuny söweşiň ýagdaýyn göra alyp barýardylar.

7 ýer: Iň ady belli gladiator Spartakdyr. Ýöne ondan başga hem belli gladiatorlaryň ady galandyr: Kriks, Gaý Gannik, Kast, Enomaý we Publilor – ýeketäk Spartakdaň artyk ýaşamagy başaran gladiatordyr.

6 ýer: Rim impeartory Kommod gladiator hökmünde 735 söweş geçirdi! Rowaýat boýunça ol arenada pyçak bilen öldürildi. Ýöne hakykatda bolsa ony arena çykmazdan bir gün önürti bogup öldürdiler. Bu waka “Gladiator” atly film bagyşlanan.

5 ýer: Arena köplenç bolup geçýän gan dökülşikler zerarly kähalatlarda gana bulaşyp typmazlyk üçin söweşi duzuryp ganyň üstüne gum sepýärdiler.

4 ýer: Söweşde ölen gladiatory gyzgyn demir bilen onuň dogrydanam ölendigini anyklamak üçin ýakýardylar, ondan soňra bolsa arenadan aýyrýardylar.

3 ýer: Nero programmaň zastawkasynda “Ýanýan Kolizeý” suratlandyrylan. Aslynda bärde “Rimi ýakýan Neron” atly söz aýdylşy boýunça programmanyň ady bilen gabat gelýär (iňlisçe Nero Burning ROM).

2 ýer: Gladiatorlar hakda filmler Kolizeýiň içinde düşürilen – sebäbi Kolizeý doly derejede saklanmadyk. Şol sebäpli Kolizeýiň ýerine kinoda köplenç Mark Antoniýa Gordiana atly Tunisdaky Tisdra şäherinde ýerleşýän amfiteatrda düşürýärler.

1 ýer: Köplenç arena jeza bermek üçin ýa-da ölüm jezasyny bermek üçin ulanylýardy. Bir gezek ýasama gyzyllary satýan gyzylçyny arenada jezasyny bermek üçin çykardylar. Haçanda ony ýolbarsyň çykmaly kapasasynyň ýanyna golaýlaşdyranlarynda we gyzylçy häzirki ölümine taýýar bolanda, kapasadan JÜÝJE çykdy! Howsala düşendigi zerarly gyzylçy özünden gitdi.


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (12 baha berildi berildi)

Okaldy: 919.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(9) Annanur

Manyla däl . Ýòne bolya
03.06.19 10:46
 Mugallym

kinoda basgaca
02.06.19 18:12
 Milashka

Sag bolun
12.05.19 10:29
 Kemal

Şonuñ ýaly gyzykly maglumatlar köpelsin
10.05.19 21:37
 Marala

Ayyyy boljokk ...
23.04.19 18:58
 Marala

Ayyyy boljokk ...
23.04.19 18:58
 SERIK

HMMMM SAGBOLUN GYZYKLY FAKTLAR ISINIZE ROWACLYK
07.04.19 11:44
 Talyp

hmmmmmm gyzykly faktlar
16.01.19 06:09
 test

Test
30.07.18 10:37

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak