TM HYZMAT BILMELI
GUCCI - şereketiniň taryhy - 1


Seni yokary jemgyyete yetirip biljek birnaçe simwol bardyr. Olar özüne gen galdyryan hasiyet, owadan we yokary hilli sagat we Gucciden geyim.

Guccio Gucci - bu dine bir at daldir, bu moda dünyasinde, meşhur we tanymal, şeylede özi hakda aydyan marka.

Guccio Gucci 1881 yylda Florensıyada dogulyar. Onun kakasy adaty gayyşçydy ona bagtly bir çagalyk döwri hakda dine arzuw etmek galyardy. Yetginjek yaşynda Gucci İtaliyadan, öz dogduk mekanyndan gityar, ol yer ona garyp we özüne çekiji daldi. Ol Londona göçüp geldi we Savoy atly juda owadan we zynatly otelde işlap başlayar.

Savoy otelde Gucci hemme işde işlapdir, maşyn yuwupdyr, aşhanada hatda ofisant hem bolup işlapdir. Yöne ol umytdan düşmedi we iş wagtyny peydaly ulanyardy. Myhmanlaryn gymmat baha geyimlerini synlayardy, baha beryardi.

Ömrünin bu döwründe onun dünyagarayşy öran üytgedi, stil we moda bln yakynlaşdy. Otelde işlan yyllarynda ol ilkinji gezek öz geyim liniyasyny döretmek isleyar. Munun yene yarym asyrdan az wagt bardy, yöne bu ona duryar.

1921-nji yylda Gucci 40 yaşady, otel ony işden çykarmaly diyen karara geldi, sebabi ol öz wezipelerini yerine yetirerden garrady. Ol işsiz galdy. 40 yaşly Gucci üçin bu dine durmuşa gaytadan başlamaly diymegi anladyar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.1/5 (14 baha berildi berildi)

Okaldy: 642. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) gulnar

Yzy yokmy onnan nm bolupdyr
05.04.19 22:17

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak