TM HYZMAT BILMELI
Dünýäde iň gymmat motosikl


Täze Harley-Davidson Blue Edition – Harley-Devidson öndürijileriniň, Carl F. Bucherer we Bucherer Fine Jewellery kompaniýalaryň bilelikde çykaran motosikly 1.888 million şweýsar franklaryna bahalandyrylýar. Bu täsin motosiklyň döredilmegine 2.500 sagatdan gowrak wagt sarp edildi.

Harley-Davidson Blue Edition motosikly Harley-Davidson Softail Slim S bazanyň esasynda döredildi, emma onuň ähli bölekleri elde taýýarlanandyr. Motosikly ramasy tikinsiz kebşirlenendir. Aýlanyň durýan bölüji seňňeleri ýörite aýnajykdan görünýär. Has hem öwüşgin bermek üçin swetodiod podswetkalar ulanyldy, haýsy Harley-Davidson Blue Edition hereketlendirijisi iç tarapyndan gurnalan dünýäde ilkinji motosikl edýär.

Motosiklyň oturgujy Şweýsariýada elde tikildi. Motosiklyň dürli bölekleri gyzyl bilen çaýyldy. Haýran galdyryjy üýtgeşik gök reňki almak üçin, motosikly ilki kümüş bilen reňklediler, soňra bolsa 6 gat reňk bilen goşdylar.

Gymmat motosikl bilen bilelikde onuň eýesi 5.40 karat agramly brilliant ýüzük alar we Carl F. Bucherer Patravi TravelTec II atly eksklýuziw model. Motosikla berkidilen sagat saklaýjy, ol şol sanda sagady herekete getirmek üçin hem ulanylýar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.1/5 (13 baha berildi berildi)

Okaldy: 843.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Parahat

Aý shu wagt yurdumyzyñ motosikl su rujileride ozlerine harleý dawidson surýàndirin oýdýaler.gapyny açyk goýsañ çaýly kàsàñe gaçmaly ...😂
11.04.19 22:27
 Ronaldo

Bläää maňada ber şoň ýaly motosikl
04.04.19 17:57

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak