TM HYZMAT BILMELI
Haýwanat dünýäsinden 17 faktlar!


Adamyñ haÿwanlar šalygyna bolan gyzyklanmasyna garamazdan, ÿabany we öÿ haÿwanlaryñ durmušynyñ syrlary biz üçin šu wagtam syr bolup galÿar. Siz üçin ÿörite haÿwanat dünÿäsiniñ faktlaryny hödürleÿäris.

Krokodiller dašlardan çekinenoklar.

Hakykatdanam, krokodilleriñ berk ašgazany bolup, ol agyr materiallary hem eretmäge ukyby bar. Olaryñ ašgazanyndan balyklar, pyšdyllar, gušlar, gäwmišler, beÿleki krokoddiller, iri ÿabany haÿwanlar we dašlar geçÿär.

Kitleriñ süÿdi 50% ÿagly.

Munuñ sebäbi olaryñ iri bolmagy. Kitleriñ çagasy enesiniñ üçden bir bölegidir, šeÿle çagany iÿdirmek üçin doÿgun iÿmit gerek. Kitleriñ süÿdüniñ ÿaglygy adamyñkydan 10 esse köp.

Gušlar bellik ulanÿarlar.

Gušlar añsat ugruny kesgitlemek hem-de birnäçe kilometr menzil geçmek üçin ÿolgörkeziji ÿa-da karta ulanman, ferromagnetik ulanÿarlar.

Samyrlañ gyš günleri beÿlekilerden uzyn bolÿar.

Gyšyñ sowuk günleriniñ pes temperaturasy samyrlaryñ ÿašaÿan ÿerleriniñ ÿanyndaky howdanlarda biziñkiden has gaty duÿulÿar, bu haÿwanlaryñ biologik sagatlary ortaça 5 sagada süÿšÿär. Sowukdan gaçmak bilen, olar ÿagy energiÿa hasabynda guÿruklarynda saklaÿarlar, reñk belligi ÿitirÿandikleri üçin, hinlerini tašlanoklar.

Körler aslynda görÿärler.

Afrikanly körler öz adyny bioloklar tarapyndan köp wagtlap görmeÿänler hasabynda bolany üčin aldylar. Ÿöne bu çaklamany soñky barlaglar ÿalana çykardylar. Ÿer gazyjylar pes görejilidirler we tunnela ÿyrtyjy girende ony añsatlyk bilen anyklaÿarlar.

Guš çagasy altreistikdir.

Köpüsi adaty saÿlama diñe "güÿçli diri galÿar" diÿip ÿalñyš hasaplaÿarlar. Bu egoistiklik däl, bu daš-töwerege we üÿtgeÿän šertlere üÿgunlašmak.

Žiraflaryñ üÿtgešik gan aÿlanyšy bardyr.

Žiraflaryñ morfologik gurlušly bedeni išleÿši aÿratyndyr. Beÿnini kislorod bilen doÿurmak üçin bu uzyn boÿunly haÿwan ganyny beÿleki gošatoÿnaklylardan iki esse güÿçli aÿlamaly bolÿar. Damarlaryñ kyn sistemasy - gan ašak baranda, ony kellä barar ÿaly tersine syrykdyrymagydyr.

Piller diñe uly däl, eÿsem olar akylly.

Piller diñe iñ uly beÿniniñ eÿesi däl, eÿsem olar öz zadyny özi üçin maksimal ulanÿarlar. Ony adamyñky bilen deñešdirmek kyn, ÿöne piliñ ensefalizmiñ (beÿni cišmesi) koffisiÿenti - 1,88, haçanda Homo sapiens(adam) - 7,33, šimpanzeñky - 2,45, doñuzyñky - 0,27. Beÿle görkezijiler birinjilikden gowy ÿat kešligi kesgitleÿär.

Popugaÿlar gaty düšünjeli haÿwan.

Biz popugaÿlaryñ gürlemegini gykylykly, manysyz jürgüldeme diÿip hasaplaÿarys, ÿöne soñky ÿyllaryñ barlaglary bu gušlar ÿönekeÿ ökünmeden bašga, köp zada bašarjañlygyny subut etdiler. Popugaÿ 6 ÿašly çaga derejesinde lingwistik meseleleri çözüp bilÿär. Bu gušlar käbir sözleriñ añladylyšyny bilÿärler, bašga-da olar sanlary gowy kesgitleÿärler.

Güjükler gujaklašmagy halamaÿarlar.

Söÿgüsi köp we mähirli güjükler - muny adaty hasaplamak, eÿsem olar özüniñ töweregini seresaplyk bilen garaÿarlar. Gaÿtam beÿle hereketleri olar abanmak diÿip hasaplaÿarlar. Güjük penjesini berende ol eÿesine alkyš bildirÿär diÿip hasaplanylÿar, hakykatda beÿle hereket adamyñ üstünden agdyklyk etmegi añladÿar.

Güjükler adamyñ keselini öñünden görÿärler.

Güjükler üÿgešik ys alyš we eÿesiniñ saglygynyñ dürli ÿagdaÿda üÿtgemegini duÿmagy bilen tapawutlanÿandygyny hemmämize mälim. Syzgyr dört aÿaklylar adamyñ garaguš tutma keselinde deriniñ düzümindäki himiki üÿtgemelerini we ganda süÿjiniñ köpelmegini duÿup bilÿärler. Mundan bašga-da güjükleriñ diagnoz goÿulmañka rak keseli duÿan wakasy hem bar.

Pišikler süÿdi halamaÿarlar.

Ähliumumy pikire garšy bolsa-da, pišikleri sygyr süÿdi içirmeli däl, sebäbi olaryñ käbirinde laktozany kabul etmezlik dogabitdi bar, süÿdi içmek pišikleriñ organizmine ÿaramaz häsiÿetleri berer.

Altyn balyklara tälim berseñ bolÿar.

Akwariumdaky balyklaryñ gowy ÿatkešligi ÿokdugyny alymlar öñ ÿalana çykardylar. Olar analiz edÿäler, hereketi öwrenip bilÿärler we olara tälim bermek mümkin.

Pyšdyllar örän duÿgur haÿwanlardyr.

Pyšdylyñ çanagy goranmak üçin däl, sebäbi onda nerw ÿerlešÿàr.
Mundan bašga-da olar köp wagtlap suwsuz oñup bilÿàrler. Olarda kyn iÿmit siñdiriš sistemasy bar, bu bolsa olara köp wagtlap suwuklyksyz bolmaga kömek edÿär.

Šinšilla(pišge guÿruk Günorta Amerikan gemrijisi) tüÿüni tašlaÿar.

Bu goranmak mehanizmi ÿaly bolÿar, haçanda haÿwan stres ÿa-da howplulyk duÿanda. Tüÿ çakt ösÿär

Atlar kine saklaÿandyr.

Atlar piller ÿaly gowy intelekt we ÿatkešlik bilen tapawutlanÿarlar. Mundan bašga-da barlaglar atlaryñ, hereketi analiz etmàge ukyplydygyny subut etdiler. Šonuñ eger siz olara agyry etseñiz ÿa-da göwnüne degseñiz, onda size bu etmišleriñiz gaÿdyp gelmegi mümkin


Makala baha ber:

Reýting: 4.7/5 (10 baha berildi berildi)

Okaldy: 621. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(5) Leyli

Makalalar gaty gyzykly.okap haladym.Bulardan başga hem okap bolarmy?
03.06.19 14:32
 Leyli

Makalalar gaty gyzykly.okap haladym.Bulardan başga hem okap bolarmy?
03.06.19 14:31
 Ajap

Juda gowy
29.05.19 18:51
 Maşa

Gaty onat makala.Hasam in sonkysy 😄😄
29.05.19 11:24
 Merdan

Makalany haladyk, ýöne ol gysga berilipdir. Haýwanat dünýäsi barasyndaky şunuň ýaly makalalara okyjylar teşne. Türkmen pilleri barasynda makalaňyza garaşýarys.
19.01.19 18:27

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak