TM HYZMAT BILMELI
Houtouwan - idegsiz oba


Shenshan atly hytaý adada Houtouwan atly uly bolmadyk 1990-njy ýyllardan bäri idegsiz goýulan balykçylyk obasy bar. Golaýdaky Şanhaý bilen balyk tutmagyň kemelmeginde uly bolan basdaşlyk zerarly bu ýeriniň ýaşaýjylary obany tebigatyň eline diýen ýaly goýup başga ýerde iş gözlemäge gitdiler.

Häzirki wagt bu ýerini diňe turistlar seýil edýär, ýaşyl otlarda gark bolan jaýlary, tebigat içinde gark edilen obany görmek islegi diýseň artýar. Jo Nefis atly Şamhaý suratçy we wideoopeartor bu ýerlerini geçen ýylda Deýw Tekon atly suratçy dosty bilen bile gördi.

Oba barmak üçin bu ikisine 36 sagat gerek boldy, sebäbi oba gatnaýan hiçhili paromlar we başga ulaglar ýokdur. Oba baranyndan soňra Nefis idegsiz ýatan Houtouwan obany pyýada we dron arkaly öwrendi.


Makala baha ber:

Reýting: 4.4/5 (16 baha berildi berildi)

Okaldy: 622. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) Anonimus

💖
31.01.19 19:31

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak